Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của USALADY

Ngày Thắng Người chơi
07/17-bagiaxitenUSALADYhongda
07/17+bagiaxitenUSALADYhongda
07/17-bagiaxitenUSALADYhongda
07/17-bagiaxitenUSALADYhongda
07/17-bagiaxitenUSALADYhongda
07/17-bagiaxitenUSALADYhongda
07/15-USALADYS0iVaRan_VN
07/15-USALADYEthan8888S0iVaRan_VN
07/15-USALADYEthan8888S0iVaRan_VN
07/14-nganthuonghongdaUSALADY
07/14-nganthuonghongdaUSALADY
07/14+nganthuonghongdaUSALADY
07/14-nganthuonghongdaUSALADY
07/14-nganthuonghongdaUSALADY
07/14+nganthuonghongdaUSALADY
07/14=nganthuonghongdaUSALADY
07/14-nganthuonghongdaUSALADY
07/14-hongdaUSALADYngoctruong
07/14=hongdaUSALADYngoctruong
07/14+hongdaUSALADYngoctruong
07/14+hongdaUSALADYngoctruong
07/14+hongdaUSALADYngoctruong
07/14-hongdaUSALADYngoctruong
07/14-hongdaUSALADYngoctruong
07/14+hongdaUSALADYngoctruong
07/14+hongdaUSALADYngoctruong
07/14-hongdaUSALADYngoctruong
07/14-hongdaUSALADYngoctruong
07/14-USALADYAnh_Tuan2hongda
07/13-Em_Tap_Choi9USALADYhongda
07/13-Em_Tap_Choi9USALADYhongda
07/13+USALADYhongda
07/13+KennyvoUSALADYhongda
07/13-KennyvoUSALADYhongda
07/13-KennyvoUSALADYhongda
07/13+KennyvoUSALADYhongda
07/13+KennyvoUSALADYhongda
07/13+USALADYhongda
07/13+USALADYhongda
07/13+Forfun1USALADYhongda
07/13-Forfun1USALADYhongda
07/13=USALADYForfun1hongda
07/13+USALADYForfun1hongda
07/13=USALADYForfun1hongda
07/13-USALADYForfun1hongda
07/13-USALADYForfun1hongda
07/13+USALADYForfun1hongda
07/12-guongem_1983USALADYbagiaxiten
07/12-guongem_1983USALADYbagiaxiten
07/10+haivu63Ngot_1989USALADY
07/09-hongdaUSALADYwwwsnowwww
07/09+hongdaUSALADYwwwsnowwww
07/09+hongdaUSALADYwwwsnowwww
07/09=hongdaUSALADYwwwsnowwww
07/08-hunguyenUSALADYhongda
07/08-hunguyenUSALADYhongda
07/08+hunguyenUSALADYhongda
07/08-LucylinUSALADY
07/08+LucylinNgoctamUSALADY
07/08+LucylinNgoctamUSALADY
07/08+LucylinNgoctamUSALADY
07/08+LucylinNgoctamUSALADY
07/08+LucylinNgoctamUSALADY
07/08-LucylinNgoctamUSALADY
07/08+LucylinForfun1USALADY
07/08-LucylinForfun1USALADY
07/08-taithien2008USALADYLucylin
07/08-taithien2008USALADYLucylin
07/06+JuliephamUSALADYnhooi
07/06-JuliephamUSALADYnhooi
07/04-guongem_1983USALADYhongda
07/04-guongem_1983USALADYhongda
07/03-bagiaxitenKennyvoUSALADY
07/03-bagiaxitenKennyvoUSALADY
07/03-bagiaxitenKennyvoUSALADY
07/03+bagiaxitenKennyvoUSALADY
07/03-bagiaxitenKennyvoUSALADY
07/03-bagiaxitenKennyvoUSALADY
Vinagames CXQ