Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của bighead

Ngày Thắng Người chơi
06/11-LosingKingbigheadCBCnewGA_MAI_TO
06/11-LosingKingGA_MAI_TOCBCnewbighead
06/11+LosingKingbigheadCBCnewGA_MAI_TO
06/11-LosingKingGA_MAI_TOCBCnewbighead
06/11-LosingKingbigheadCBCnewGA_MAI_TO
06/11-LosingKingGA_MAI_TOCBCnewbighead
06/11+LosingKingbigheadCBCnewGA_MAI_TO
06/11+LosingKingGA_MAI_TOCBCnewbighead
06/11-LosingKingbigheadCBCnewGA_MAI_TO
06/11-LosingKingGA_MAI_TOCBCnewbighead
06/11+LosingKingbigheadCBCnewGA_MAI_TO
06/11-LosingKingGA_MAI_TOCBCnewbighead
06/11-LosingKingbigheadCBCnewGA_MAI_TO
06/11-LosingKingGA_MAI_TOCBCnewbighead
06/11-LosingKingbigheadCBCnewGA_MAI_TO
06/11-LosingKingGA_MAI_TOCBCnewbighead
06/11+LosingKingbigheadCBCnewGA_MAI_TO
06/11+LosingKingGA_MAI_TOCBCnewbighead
06/10-Dragon88minh_62bigheadthanle
06/10+Dragon88Caothu12345bigheadminh_62
06/10-Dragon88minh_62bigheadCaothu12345
06/10+Dragon88Caothu12345bigheadminh_62
06/10+Dragon88minh_62bigheadCaothu12345
06/10-Dragon88Caothu12345bigheadminh_62
06/10-Dragon88minh_62bigheadCaothu12345
06/09-kienchuagaucon15DanTheManbighead
06/09-kienchuabigheadDanTheMangaucon15
06/09-gaucon15DanTheManbighead
06/09-Phuckhang16bigheadDanTheMangaucon15
06/09-Phuckhang16gaucon15DanTheManbighead
06/09+Phuckhang16bigheadDanTheMantindo
06/09+Phuckhang16tindoDanTheManbighead
06/09+bigheadDanTheMantindo
06/09-heoconheotindoDanTheManbighead
06/09-heoconheobigheadDanTheMantindo
06/09-tindoDanTheManbighead
06/09-bigheadDanTheMantindo
06/09-cafe09tindoDanTheManbighead
06/09-cafe09bigheadDanTheMantindo
06/09-cafe09tindoDanTheManbighead
06/09-cafe09bigheadDanTheMantindo
06/09+cafe09tindoDanTheManbighead
06/09-cafe09bigheadDanTheMantindo
06/09-zzzz19991tindoDanTheManbighead
06/09+zzzz19991bigheadDanTheMan
06/09+zzzz19991DanTheManbighead
06/09-zzzz19991bigheadDanTheMan
06/09-zzzz19991tiensuchamayDanTheManbighead
06/09-zzzz19991bigheadtiensuchamay
06/09+zzzz19991tiensuchamaybighead
06/09+zzzz19991bigheadTrondoiyeuemtiensuchamay
06/09-zzzz19991tiensuchamayTrondoiyeuembighead
06/09+zzzz19991bigheadTrondoiyeuemtiensuchamay
06/09-zzzz19991tiensuchamayTrondoiyeuembighead
06/09=zzzz19991bigheadTrondoiyeuemtiensuchamay
06/09+zzzz19991Trondoiyeuembighead
06/09+zzzz19991bighead
06/09+zzzz19991bighead
06/09+zzzz19991bighead
06/09+zzzz19991bighead
06/09+zzzz19991bighead
06/09+zzzz19991bighead
06/09+zzzz19991bigheadDeathman
06/09-zzzz19991DeathmanLebichngocbighead
06/09-zzzz19991bigheadLebichngocDeathman
06/09-zzzz19991DeathmanLebichngocbighead
06/09+zzzz19991bigheadLebichngocDeathman
06/09-zzzz19991DeathmanLebichngocbighead
06/09-choibai01abctienbigheadSami99
06/09-choibai01Sami99bighead
06/09-choibai01cuvybigheadSami99
06/09+choibai01Sami99bigheadcuvy
06/09+choibai01cuvybighead
06/09=choibai01lambada999bigheadcuvy
06/09-choibai01cuvybigheadlambada999
06/09-choibai01lambada999bigheadcuvy
06/09-choibai01cuvybigheadlambada999
06/09-choibai01lambada999bigheadcuvy
06/09-choibai01cuvybigheadlambada999
06/09+choibai01lambada999bigheadcuvy
06/09-choibai01cuvybigheadlambada999
06/09-choibai01lambada999bigheadcuvy
06/09-choibai01cuvybigheadlambada999
06/09-choibai01lambada999bighead
06/09+choibai01bigheadlambada999
06/09+choibai01lambada999bigheadCBCnew
06/09+choibai01CBCnewbigheadlambada999
06/09-choibai01lambada999bigheadCBCnew
06/09-choibai01CBCnewbigheadlambada999
06/09-bigheadT2Asd44leontrucchi
06/09-bigheadleontrucchiAsd44T2
06/09+bigheadT2Asd44leontrucchi
06/09-bigheadleontrucchiAsd44T2
06/09-bigheadT2Asd44leontrucchi
06/09-bigheadAsd44
06/09-bigheadAsd44
06/09-bigheadAsd44
06/09-bigheadAsd44
06/09+bigheadAsd44
06/09-bigheadkim_2018Asd44emilie

Ván Tiến Lên kế tiếp của bighead...

Vinagames CXQ