Ngôn ngữ

Ván Phỏm của chien718

Ngày Thắng Người chơi
05/29+chien718nigata38Gauden22latdat
05/29-chien718Gauden22nigata38
05/29-chien718nigata38Gauden22
05/29-chien718Gauden22nigata38
05/29+chien718nigata38Gauden22hung_dung
05/29+chien718Gauden22
05/29+chien718KhnhH
05/29+chien718KhnhH
05/29+chien718hungpghbvpntlongthanh64
05/28+chien718longthanh64bvpnt
05/28-chien718bvpntlongthanh64
05/28-chien718longthanh64
05/28=chien718longthanh64
05/28-chien718longthanh64
05/28-chien718longthanh64
05/25-phuquoc76tiencongVanKiepSauchien718
05/25+phuquoc76chien718VanKiepSautiencong
05/25-phuquoc76tiencongVanKiepSauchien718
05/25-phuquoc76chien718VanKiepSautiencong
05/25+phuquoc76tiencongVanKiepSauchien718
05/25+phuquoc76chien718VanKiepSau
05/25-vinhcaoboichien718
05/25-vinhcaoboichien718
05/25+vinhcaoboichien718
05/25+vinhcaoboichien718
05/25-vinhcaoboichien718
05/25+vinhcaoboichien718
05/25+vinhcaoboiKukcukhoaphuong88chien718
05/25-vinhcaoboichien718hoaphuong88Kukcuk
05/25+vinhcaoboiKukcukhoaphuong88chien718
05/25-vinhcaoboichien718hoaphuong88Kukcuk
05/25-vinhcaoboiKukcukhoaphuong88chien718
05/25-vinhcaoboichien718hoaphuong88Kukcuk
05/25-chien718summer3077
05/25+chien718summer3077hung_dung
05/25+chien718summer3077
05/23-chien718WongthienanPnguyen
05/23-chien718PnguyenthienanWong
05/23-chien718mrhuyenanh_oi_em_ne
05/23-chien718anh_oi_em_nemrhuyen
05/23-chien718mrhuyenanh_oi_em_nebotat
05/23-chien718botatanh_oi_em_nemrhuyen
05/23-chien718mrhuyenanh_oi_em_nebotat
05/23+chien718botatanh_oi_em_nemrhuyen
05/23-chien718mrhuyenbotat
05/23-chien718botatphommrhuyen
05/23-VanKiepSaubvpntchien718
05/23+VanKiepSauchien718bvpnt
05/23+VanKiepSaubvpntchien718
05/23=VanKiepSauchien718bvpnt
05/23+VanKiepSaubvpntchien718Datde
05/23=VanKiepSauDatdechien718bvpnt
05/22-GA_MAI_TOnguonvuiso80chien718yenbao
05/22-GA_MAI_TOyenbaochien718nguonvuiso80
05/22-GA_MAI_TOnguonvuiso80chien718yenbao
05/22+GA_MAI_TOyenbaochien718nguonvuiso80
05/22-GA_MAI_TOnguonvuiso80chien718yenbao
05/18=chien718NiceMonkeyQuangUonga58
05/18-chien718a58QuangUongNiceMonkey
05/18+chien718NiceMonkeyQuangUonga58
05/18-chien718a58QuangUongNiceMonkey
05/18-chien718NiceMonkeyQuangUonga58
05/18+chien718a58QuangUongNiceMonkey
05/18-chien718Sg2thienanminhtrec
05/18+chien718minhtrecthienanSg2
05/18+chien718Sg2thienanminhtrec
05/18-chien718minhtrecthienanSg2
05/18=chien718Sg2thienanminhtrec
05/18-chien718minhtrecthienanSg2
05/18-chien718Sg2thienanminhtrec
05/18-chien718thienanSg2
05/18+chien718Sg2
05/18+chien718Sg2
05/17-chien718tuquykJUNvietlottt
05/17+chien718vietlotttJUNtuquyk
05/17+chien718tuquykJUNvietlottt
05/17-chien718vietlotttJUNtuquyk
05/17+chien718tuquykvietlottt
05/17+chien718vietlottttuquyk
05/17-chien718vietlottt
05/16-longthanha58chien718
05/16-longthanhchien718a58
05/16+longthanhHumxam_Tigerchien718
05/16-longthanhchien718Humxam_Tiger
05/16-longthanhGA_MAI_TOHumxam_Tigerchien718
05/16+longthanhchien718Humxam_TigerGA_MAI_TO
05/16+longthanhGA_MAI_TOHumxam_Tigerchien718
05/16=longthanhchien718
05/16+longthanhchien718
05/16-Tkduoctrunghuyenplchien718TANPHU
05/16-TkduocTANPHUchien718trunghuyenpl
05/15-adamtungoGA_MAI_TOchien718
05/15-Rongdo76Ong_gia63phutaicitychien718
05/15-Rongdo76chien718phutaicityOng_gia63
05/15-chien718nguyenthao6mrhuyen
05/15+gauden88mrhuyennguyenthao6chien718
05/15+gauden88chien718nguyenthao6
05/15-gauden88mrhuyennguyenthao6chien718
05/15+gauden88chien718nguyenthao6mrhuyen
05/15-gauden88mrhuyennguyenthao6chien718

Ván Phỏm kế tiếp của chien718...

Vinagames CXQ