Ngôn ngữ

Ván Phỏm của chien718

Ngày Thắng Người chơi
11/29-chien718tulatuitran_daischutters
11/29+chien718schutterstran_daitulatui
11/29+chien718tulatuitran_daischutters
11/29+chien718schutterstran_daitulatui
11/29-chien718tulatuitran_daischutters
11/28-HaiTrieulitchitMiMi999chien718
11/28-HaiTrieuchien718MiMi999litchit
11/28-HaiTrieulitchitMiMi999chien718
11/28-cuong_audichien718CX8
11/28-cuong_audiphamhaivanCX8chien718
11/28-cuong_audichien718CX8phamhaivan
11/28-cuong_audiphamhaivanCX8chien718
11/28-gauden88hameochien718zippo16
11/28+gauden88zippo16chien718hameo
11/28+gauden88hameochien718zippo16
11/28+gauden88zippo16chien718hameo
11/28-gauden88hameochien718zippo16
11/28-gauden88zippo16chien718hameo
11/27-chien718TiensiuKhanhHtran_dai
11/27+chien718tran_daiKhanhHTiensiu
11/27+chien718TiensiuKhanhHtran_dai
11/27-chien718tran_daiKhanhHTiensiu
11/27-chien718Tiensiutran_dai
11/27-chien718tran_daihung_dungTiensiu
11/27-chien718Tiensiuhung_dungtran_dai
11/27+chien718tran_daihung_dung
11/27-chien718chuyenmaphung_dungtran_dai
11/27+chien718tran_daihung_dung
11/27+chien718ip7hung_dungtran_dai
11/27=chien718ip7
11/26-chien718tran_daiAB
11/26-tukhoaiABtran_daichien718
11/26-tukhoaichien718tran_daiAB
11/26-tukhoaiABtran_daichien718
11/26-tukhoaichien718tran_daiAB
11/26+tukhoaichien718
11/22+JUNchien718
11/22=JUNchien718Pnguyenandynguyentx
11/22-JUNandynguyentxPnguyenchien718
11/22-JUNchien718Pnguyenandynguyentx
11/22+JUNThuy_lunchien718
11/22+chien718ngocvangachoi81
11/21-heavenorhelltuanchuknashyechien718
11/21-heavenorhellchien718knashyetuanchu
11/21+heavenorhelltuanchuknashyechien718
11/21-heavenorhellchien718tuanchu
11/21-heavenorhelltuanchuchien718
11/21-heavenorhellchien718tuanchu
11/21+heavenorhelltuanchuchien718
11/21-a58bvpntchien718hoaihuu2002
11/21-a58hoaihuu2002chien718bvpnt
11/20-chien718buomhongtuango270Yenphu
11/20+chien718Yenphutuango270buomhong
11/20=chien718buomhongtuango270
11/20-chien718Tkduoctuango270buomhong
11/20-chien718buomhongtuango270Tkduoc
11/20-chien718Tkduoctuango270buomhong
11/20-chien718buomhongtuango270Tkduoc
11/20-chien718Tkduoctuango270buomhong
11/20-chien718buomhongtuango270Tkduoc
11/20-chien718Tkduoctuango270buomhong
11/20-chien718buomhongtuango270Tkduoc
11/20-chien718buomhong
11/20+Saigon_5starPhlegmatikoszippo16chien718
11/20+Saigon_5starchien718zippo16Phlegmatikos
11/20-Saigon_5starPhlegmatikoszippo16chien718
11/20-Saigon_5starchien718zippo16Phlegmatikos
11/20-Saigon_5starPhlegmatikoszippo16chien718
11/20-Saigon_5starchien718zippo16Phlegmatikos
11/20+Saigon_5starchien718
11/17-chien718tran_daiHung1973Vietanh99999
11/17-chien718Vietanh99999Hung1973tran_dai
11/17-chien718tran_daiHung1973Vietanh99999
11/17-chien718Vietanh99999Hung1973tran_dai
11/17+chien718tran_daiHung1973Vietanh99999
11/17-chien718Vietanh99999Hung1973tran_dai
11/17-chien718tran_daiVietanh99999
11/17+chien718Vietanh99999tran_dai
11/17-chien718tran_daihongdinh63Vietanh99999
11/17-chien718Macau_60ho_van_hanh
11/17=chien718ho_van_hanh
11/17+chien718ho_van_hanh
11/16-Ketaochien718PhamTri
11/16-KetaoPhamTrichien718
11/16-chien718PhamTri
11/16-PhamTrichien718
11/16-hoangannethoaihuu2002chien718
11/16-hoangannettianhchien718hoaihuu2002
11/16-hoangannethoaihuu2002chien718tianh
11/16-hoangannettianhchien718hoaihuu2002
11/16-hoangannethoaihuu2002chien718tianh
11/16-chien718gauxubinh_tinhvietlottt
11/16-chien718vietlotttbinh_tinhgauxu
11/16-chien718gauxubinh_tinhvietlottt
11/16+chien718vietlotttbinh_tinhgauxu
11/16-chien718gauxubinh_tinhvietlottt
11/16-chien718vietlotttbinh_tinhgauxu
11/16-chien718gauxubinh_tinhvietlottt
11/16-chien718vietlotttgauxu
11/16-chien718gauxuvietlottt

Ván Phỏm kế tiếp của chien718...

Vinagames CXQ