Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của dvn27

Ngày Thắng Người chơi
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31=dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31+dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibobeau
08/31-dvn27muchuBenbibo
08/31+dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31+dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31+dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31+dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31-dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31-dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31+dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31-dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31+dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31-dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31-dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31+dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31+dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31-dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31-dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31+dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31+dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31-dvn27muchuBenbibothe_killer
08/31+dvn27muchuBenbibo
08/31+dvn27muchuBenbibo
08/31+dvn27muchuBenbibo
08/31=dvn27muchuBenbibo
08/31-dvn27muchuBenbibo
08/31=dvn27muchuBenbibo
08/31+dvn27muchuBenbibo
08/31+dvn27muchuBenbibo
08/31-dvn27muchu
08/31+dvn27muchu
08/31-dvn27muchubeau
08/31+dvn27muchubeau
08/31=dvn27muchubeau
08/31=dvn27muchubeau
08/31=dvn27muchubeau
08/31+dvn27muchubeau
08/31-dvn27muchubeau
08/31+dvn27muchubeau
08/31+dvn27muchubeau
08/31=dvn27muchubeau
08/31-dvn27muchubeau
08/31-dvn27muchubeau
08/31+dvn27muchubeau
08/31=dvn27muchubeau
08/31+dvn27muchubeau
08/31+dvn27muchubeau
08/31-dvn27muchubeau
08/31=dvn27muchubeau
08/31-dvn27muchubeau
08/31-dvn27muchubeau
08/31+dvn27muchuLaoDai6408beau
08/31-dvn27muchuLaoDai6408beau
08/31-dvn27muchuLaoDai6408beau
08/31-dvn27muchuLaoDai6408beau
08/31-dvn27muchuLaoDai6408beau
08/31+dvn27muchuLaoDai6408beau
08/31-dvn27muchuLaoDai6408beau
08/31-dvn27muchuLaoDai6408beau
08/31-dvn27muchuLaoDai6408
08/31+dvn27muchuLaoDai6408
08/31=dvn27muchuLaoDai6408
08/31+dvn27muchuLaoDai6408
08/31-dvn27muchuLaoDai6408
08/31+dvn27muchuLaoDai6408the_killer
08/31-dvn27muchuLaoDai6408the_killer
08/31+dvn27muchuLaoDai6408the_killer

Ván Xập Xám kế tiếp của dvn27...

Vinagames CXQ