Ngôn ngữ

Ván Phỏm của gauxu

Ngày Thắng Người chơi
03/28=gauxuhung_dungGaubong_70mucdong
03/28-gauxumucdongGaubong_70hung_dung
03/28-gauxuhung_dungGaubong_70mucdong
03/28-gauxumucdongGaubong_70hung_dung
03/28-gauxuhung_dungGaubong_70mucdong
03/28+gauxuSeriodja71Gaubong_70hung_dung
03/28-gauxuhung_dungGaubong_70Seriodja71
03/28-gauxuSeriodja71Gaubong_70hung_dung
03/28-gauxuhung_dungGaubong_70Seriodja71
03/28+gauxuSeriodja71Gaubong_70hung_dung
03/28+gauxuLehienGaubong_70Seriodja71
03/28=gauxuSeriodja71Gaubong_70Lehien
03/28=gauxuLehienGaubong_70Seriodja71
03/28-gauxuSeriodja71Gaubong_70Lehien
03/28-Xa_Em_KyNiemNhatminh123Yenphugauxu
03/28+Xa_Em_KyNiemgauxuYenphuNhatminh123
03/28-Xa_Em_KyNiemNhatminh123Yenphugauxu
03/28-Xa_Em_KyNiemgauxuYenphuNhatminh123
03/28-Xa_Em_KyNiemNhatminh123Yenphugauxu
03/28+Xa_Em_KyNiemgauxuYenphuNhatminh123
03/28-Xa_Em_KyNiemNhatminh123Yenphugauxu
03/28-thuy_andygauxuYenphuNhatminh123
03/28-thuy_andyNhatminh123Yenphugauxu
03/28-thuy_andygauxuYenphuNhatminh123
03/28-thuy_andyNhatminh123Yenphugauxu
03/28+thuy_andygauxucaochanchayhameo
03/28+thuy_andyhameocaochanchaygauxu
03/28+thuy_andygauxucaochanchayhameo
03/27-thuy_andyhameocaochanchaygauxu
03/27-thuy_andygauxucaochanchayhameo
03/27-thuy_andyhameocaochanchaygauxu
03/27+thuy_andygauxu
03/27-thuy_andygauxu
03/27-minhphungTomTran123gauxu
03/27+minhphunggauxusunduck
03/27+minhphungsunduckkhangnogauxu
03/27-minhphunggauxukhangnosunduck
03/27-gauxuthe_kid96goldengatechickzpimp
03/27-gauxuchickzpimpgoldengatethe_kid96
03/27+gauxuthe_kid96chickzpimp
03/27-gauxuchickzpimpthe_kid96
03/27+gauxuthe_kid96chickzpimp
03/27+gauxuchickzpimpthe_kid96
03/27-gauxuthe_kid96chickzpimp
03/27+Mrthebestgauxutrunghuyenpl
03/27=Mrthebestgauxu
03/27+Mrthebestgauxutrunghuyenpl
03/27+Mrthebestgauxu
03/27-MrthebestgauxubkhaiDeathman
03/27-MrthebestDeathmanbkhaigauxu
03/26-MrthebestgauxutianhLeo_Tom
03/26+MrthebestLeo_Tomtianhgauxu
03/26=MrthebestgauxutianhLeo_Tom
03/26-MrthebestLeo_Tomtianhgauxu
03/26-MrthebestgauxuLeo_Tom
03/26-MrthebestLeo_Tombinh_tinhgauxu
03/26=Mrthebestgauxubinh_tinhLeo_Tom
03/26+MrthebestLeo_Tomgauxu
03/26-gauxuLeo_Tom
03/26-khanhkcs2007Leo_Tomtuantu581gauxu
03/26-khanhkcs2007gauxutuantu581Leo_Tom
03/26-khanhkcs2007Leo_Tomtuantu581gauxu
03/26+khanhkcs2007gauxutuantu581Leo_Tom
03/26-khanhkcs2007Leo_Tomtuantu581gauxu
03/26-khanhkcs2007gauxutuantu581Leo_Tom
03/26=khanhkcs2007Leo_Tomtuantu581gauxu
03/26+khanhkcs2007gauxutuantu581Leo_Tom
03/26-khanhkcs2007Leo_Tomtuantu581gauxu
03/26-khanhkcs2007gauxutuantu581Leo_Tom
03/26-khanhkcs2007Leo_Tomtuantu581gauxu
03/26-khanhkcs2007gauxutuantu581Leo_Tom
03/26=khanhkcs2007gauxu
03/26-keijoogauxugia_ham_dzuitrankhuynh
03/26+keijootrankhuynhgia_ham_dzuigauxu
03/26+keijoogauxugia_ham_dzuitrankhuynh
03/26+keijootrankhuynhgia_ham_dzuigauxu
03/26-LatMa91gauxugia_ham_dzuitrankhuynh
03/26-LatMa91trankhuynhgia_ham_dzuigauxu
03/26-LatMa91gauxugia_ham_dzuitrankhuynh
03/26+LatMa91trankhuynhgia_ham_dzuigauxu
03/26-LatMa91gauxugia_ham_dzui
03/26-LatMa91xuyenhoigia_ham_dzuigauxu
03/26+LatMa91gauxugia_ham_dzuixuyenhoi
03/26-LatMa91xuyenhoigia_ham_dzuigauxu
03/26-LatMa91gauxugia_ham_dzuixuyenhoi
03/26-LatMa91xuyenhoigia_ham_dzuigauxu
03/26-LatMa91gauxugia_ham_dzuixuyenhoi
03/26+LatMa91xuyenhoigia_ham_dzuigauxu
03/26-LatMa91gauxugia_ham_dzuixuyenhoi
03/26+LatMa91xuyenhoigia_ham_dzuigauxu
03/26+LatMa91gauxugia_ham_dzuixuyenhoi
03/26-hoaihuu2002Ngoctrinh56ThinhDinhgauxu
03/26-hoaihuu2002gauxuThinhDinhNgoctrinh56
03/26-hoaihuu2002Ngoctrinh56gauxu
03/26+hoaihuu2002gauxuThaoEmNgoctrinh56
03/26-hoaihuu2002Ngoctrinh56ThaoEmgauxu
03/26-hoaihuu2002gauxuThaoEmNgoctrinh56
03/26-Dupont79bibonggauxu
03/26=gauxubibongDupont79
03/26-khoaitayczDupont79gauxu

Ván Phỏm kế tiếp của gauxu...

Vinagames CXQ