Ngôn ngữ

Ván Phỏm của gauxu

Ngày Thắng Người chơi
09/21=Ong_gia63KhanhHhabeoAX1gauxu
09/21-Ong_gia63gauxuhabeoAX1KhanhH
09/21-Ong_gia63KhanhHhabeoAX1gauxu
09/21+Ong_gia63gauxuhabeoAX1KhanhH
09/21-Ong_gia63KhanhHhabeoAX1gauxu
09/21-Ong_gia63gauxuhabeoAX1KhanhH
09/21+Ong_gia63KhanhHhabeoAX1gauxu
09/21+Ong_gia63gauxuhabeoAX1
09/21+Ong_gia63minhtruyenhabeoAX1gauxu
09/21+gauxuhabeoAX1minhtruyen
09/21-hoquangdungminhtruyenhabeoAX1gauxu
09/21-hoquangdunggauxuhabeoAX1minhtruyen
09/21+hoquangdungminhtruyenhabeoAX1gauxu
09/21-hoquangdunggauxuhabeoAX1minhtruyen
09/21-hoquangdungminhtruyenhabeoAX1gauxu
09/21-hoquangdunggauxuhabeoAX1minhtruyen
09/21-hoquangdungminhtruyenhabeoAX1gauxu
09/21+hoquangdunggauxuhabeoAX1minhtruyen
09/21+hoquangdunghabeoAX1gauxu
09/21+hoquangdunggauxu
09/21+hoquangdunggauxu
09/21-hoquangdunggauxuhabeoAX1caochanchay
09/21-hoquangdungcaochanchayhabeoAX1gauxu
09/21-hoquangdunggauxuhabeoAX1
09/21+hoquangdunghabeoAX1gauxu
09/21+hoquangdunggauxuhabeoAX1hung_dung
09/21+hoquangdunghung_dunghabeoAX1gauxu
09/21-hoquangdunggauxuhabeoAX1hung_dung
09/21-hoquangdunghabeoAX1gauxu
09/21-habeoAX1td_armaniducgauxu
09/21-habeoAX1gauxutd_armaniduc
09/21+habeoAX1td_armaniducgauxu
09/21-habeoAX1gauxutd_armaniduc
09/21+habeoAX1td_armaniducgauxu
09/21+habeoAX1gauxutd_armaniduc
09/21-habeoAX1td_armaniducgauxunguyenp9
09/21=habeoAX1nguyenp9gauxutd_armaniduc
09/21+habeoAX1td_armaniducgauxunguyenp9
09/21-habeoAX1nguyenp9gauxutd_armaniduc
09/21-habeoAX1td_armaniducgauxunguyenp9
09/21-habeoAX1nguyenp9gauxutd_armaniduc
09/21-habeoAX1td_armaniducgauxunguyenp9
09/21-habeoAX1nguyenp9gauxutd_armaniduc
09/21+habeoAX1td_armaniducgauxunguyenp9
09/21-habeoAX1Vui___Vegauxutd_armaniduc
09/21-habeoAX1td_armaniducgauxuVui___Ve
09/21+habeoAX1Vui___Vegauxutd_armaniduc
09/21-habeoAX1gauxuVui___Ve
09/21+habeoAX1Vui___Vegauxu
09/21=habeoAX1congtien90gauxuVui___Ve
09/21-habeoAX1Vui___Vegauxucongtien90
09/21-habeoAX1congtien90gauxuVui___Ve
09/21-habeoAX1Vui___Vegauxucongtien90
09/21-habeoAX1congtien90gauxuVui___Ve
09/21-habeoAX1Vui___Vegauxucongtien90
09/21-habeoAX1congtien90gauxuVui___Ve
09/21-habeoAX1Vui___Vegauxucongtien90
09/21+habeoAX1gauxuVui___Ve
09/20-gauxuPhlegmatikostuango270ngocvan
09/20=gauxungocvantuango270Phlegmatikos
09/20-gauxuPhlegmatikostuango270ngocvan
09/20-gauxungocvantuango270Phlegmatikos
09/20-gauxuPhlegmatikosoppof9ngocvan
09/20-gauxuoppof9Phlegmatikos
09/20+gauxuPhlegmatikos
09/20-gauxutiencongdrawingPhlegmatikos
09/20-gauxuPhlegmatikosdrawingtiencong
09/20-gauxutiencongdrawingPhlegmatikos
09/20+gauxuPhlegmatikosdrawingtiencong
09/20-gauxutiencongdrawingPhlegmatikos
09/20-gauxuPhlegmatikosdrawingtiencong
09/20+gauxutiencongdrawingPhlegmatikos
09/20-gauxuPhlegmatikosdrawing
09/20-gauxutiencongdrawingPhlegmatikos
09/20-gauxuPhlegmatikosdrawingtiencong
09/20+gauxutiencongdrawingPhlegmatikos
09/20-ltcotgauxuhabeoAX1
09/20+ltcothabeoAX1gauxu
09/20+ltcotgauxuhabeoAX1chifheo2012
09/20-ltcotchifheo2012habeoAX1gauxu
09/20-ltcotgauxuhabeoAX1chifheo2012
09/20-ltcothabeoAX1gauxu
09/20+ltcotgauxuhabeoAX1dh51
09/20-ltcotdh51habeoAX1gauxu
09/20=ltcotgauxuhabeoAX1dh51
09/20=ltcotdh51habeoAX1gauxu
09/20+ltcotgauxuhabeoAX1dh51
09/20-ltcotdh51habeoAX1gauxu
09/20=ltcotgauxuhabeoAX1dh51
09/20-ltcotKetaohabeoAX1gauxu
09/20-ltcotgauxuhabeoAX1Ketao
09/20-ltcotKetaohabeoAX1gauxu
09/20-ltcotgauxuhabeoAX1Ketao
09/20=ltcotKetaohabeoAX1gauxu
09/20+ltcotgauxuhabeoAX1Ketao
09/20-gauxuQuang_HaithanhlieuSNG
09/20-thanhlieuSNGQuang_Haigauxu
09/20-gauxuQuang_HaithanhlieuSNG
09/20-thanhlieuSNGQuang_Haigauxu
09/20+chien718gauxuQuang_HaithanhlieuSNG

Ván Phỏm kế tiếp của gauxu...

Vinagames CXQ