Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của jennypham95

Ngày Thắng Người chơi
03/25-jennypham95bumbum_ttpNamnhikhovitien
03/25+jennypham95khovitienNamnhibumbum_ttp
03/25+jennypham95bumbum_ttpNamnhikhovitien
03/25+jennypham95Namnhibumbum_ttp
03/25+jennypham95bumbum_ttpNamnhitango_tx
03/25=jennypham95Namnhi
03/20-jennypham95Audiendolby2629letrung99
03/20-jennypham95letrung99dolby2629Audien
03/20+jennypham95Audienthanhthat01
03/20+jennypham95Audien
03/20-jennypham95bumbum_ttpbye_101Chau7
03/20-jennypham95Chau7bye_101bumbum_ttp
03/20-jennypham95bumbum_ttpbye_101Chau7
03/20+jennypham95bye_101bumbum_ttp
03/20-jennypham95bye_101Chau7
03/20-jennypham95Chau7bye_101xulanh2
03/20+jennypham95bye_101Chau7
03/20+jennypham95Chau7bye_101phianh1968
03/20+jennypham95phianh1968bye_101Chau7
03/20-jennypham95bye_101phianh1968
03/20-jennypham95phianh1968bye_101phuongle
03/20-jennypham95phuonglebye_101phianh1968
03/20-jennypham95phianh1968bye_101phuongle
03/20-jennypham95phuonglebye_101phianh1968
03/20-jennypham95phianh1968bye_101phuongle
03/20-jennypham95phuongle
03/20+jennypham95phuongle
03/20-jennypham95xulanh2letrung99MOTNGAYVUI99
03/20-jennypham95xulanh2
03/20+jennypham95MOTNGAYVUI99lusubu12
03/20-jennypham95MOTNGAYVUI99
03/20-jennypham95phuonglexulanh2MrHen
03/20-jennypham95MrHenxulanh2phuongle
03/20-jennypham95phuonglexulanh2MrHen
03/20-jennypham95MrHenxulanh2phuongle
03/20-jennypham95phuonglexulanh2MrHen
03/20-jennypham95MrHenxulanh2phuongle
03/20+jennypham95phuongle
03/20-jennypham95canhco554phuongleLantim
03/20-jennypham95Lantimphuonglecanhco554
03/20-jennypham95canhco554phuongleLantim
03/20-jennypham95Lantimphuonglecanhco554
03/20+jennypham95canhco554phuongleLantim
03/20+jennypham95Lantimphuonglecanhco554
03/20-jennypham95canhco554phuongleLantim
03/20-jennypham95Lantimphuonglecanhco554
03/20+jennypham95canhco554phuongleLantim
03/20-jennypham95Lantimphuonglecanhco554
03/20-jennypham95canhco554phuongleLantim
03/20-jennypham95phuonglecanhco554
03/20+jennypham95canhco554phuongleQueenDiamonD
03/20-jennypham95QueenDiamonDphuonglecanhco554
03/20+jennypham95canhco554phuongleQueenDiamonD
03/20+jennypham95QueenDiamonDcanhco554
03/20+jennypham95canhco554MichaelFaQueenDiamonD
03/20-jennypham95QueenDiamonDMichaelFacanhco554
03/20+jennypham95canhco554MichaelFaQueenDiamonD
03/20-jennypham95QueenDiamonDMichaelFacanhco554
03/20-jennypham95canhco554MichaelFaQueenDiamonD
03/20+jennypham95QueenDiamonDMichaelFacanhco554
03/20-jennypham95QueenDiamonD
03/19-jennypham95I_am_LegendDarkLionNhanGia
03/19-jennypham95NhanGiaDarkLionI_am_Legend
03/19-jennypham95I_am_LegendDarkLionNhanGia
03/19-jennypham95NhanGiaDarkLion
03/19-jennypham95DarkLionNhanGia
03/19+jennypham95NhanGiaDarkLiontomynguyen72
03/19+jennypham95tomynguyen72DarkLionNhanGia
03/19-jennypham95NhanGiaDarkLiontomynguyen72
03/19+jennypham95tomynguyen72DarkLionNhanGia
03/19-jennypham95NhanGiaDarkLiontomynguyen72
03/19-jennypham95tomynguyen72DarkLionNhanGia
03/19+jennypham95NhanGiaDarkLiontomynguyen72
03/19+jennypham95tomynguyen72DarkLionNhanGia
03/19-jennypham95NhanGiaDarkLiontomynguyen72
03/19-jennypham95NhanGia
03/19-jennypham95sauninhkieuQuocNhanHa_my
03/19-jennypham95Ha_myQuocNhansauninhkieu
03/19-jennypham95sauninhkieuQuocNhanHa_my
03/19-jennypham95Ha_myxulanh2sauninhkieu
03/19-jennypham95sauninhkieuxulanh2Ha_my
03/19-jennypham95Ha_myxulanh2sauninhkieu
03/19-jennypham95sauninhkieuxulanh2Ha_my
03/19+jennypham95Ha_myxulanh2sauninhkieu
03/19-jennypham95sauninhkieuxulanh2Ha_my
03/19-jennypham95Ha_myxulanh2sauninhkieu
03/19+jennypham95sauninhkieuHa_my
03/19-jennypham95sauninhkieu
03/19-jennypham95sauninhkieuChau7xanhua
03/19-jennypham95xanhuaChau7
03/19=jennypham95KiepAnChoiChau7xanhua
03/19+jennypham95xanhuaChau7KiepAnChoi
03/19-jennypham95KiepAnChoiChau7xanhua
03/19+jennypham95xanhuaChau7KiepAnChoi
03/19+jennypham95KiepAnChoiChau7xanhua
03/19-jennypham95xanhuaChau7KiepAnChoi
03/19+jennypham95KiepAnChoiChau7xanhua
03/19-jennypham95xanhuaChau7KiepAnChoi
03/19-jennypham95KiepAnChoiChau7xanhua
03/19-jennypham95ThanThuaBaisivyhaltcot

Ván Tiến Lên kế tiếp của jennypham95...

Vinagames CXQ