Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của johnnyhuyen

Ngày Thắng Người chơi
06/16-GA_MAI_TOjohnnyhuyencanhthuan
06/16+LioncanhthuanjohnnyhuyenGA_MAI_TO
06/16-johnnyhuyenpcui9Coviclambada999
06/16-johnnyhuyenlambada999Covicpcui9
06/16+johnnyhuyenpcui9Coviclambada999
06/16-johnnyhuyenlambada999Covicpcui9
06/16-johnnyhuyenpcui9Coviclambada999
06/16-johnnyhuyenlambada999Covicpcui9
06/16-johnnyhuyenpcui9Coviclambada999
06/16-johnnyhuyenlambada999Covicpcui9
06/16-johnnyhuyenpcui9Coviclambada999
06/15-johnnyhuyenmr_haixaunhuma
06/15-johnnyhuyenxaunhumamr_hai
06/15+johnnyhuyenmr_haixaunhuma
06/15+johnnyhuyenxaunhumamr_hai
06/15-MoclananhCCP_Killerjohnnyhuyennguyenvmtn
06/15-MoclananhnguyenvmtnjohnnyhuyenCCP_Killer
06/15+MoclananhCCP_Killerjohnnyhuyennguyenvmtn
06/15-MoclananhnguyenvmtnjohnnyhuyenCCP_Killer
06/15+MoclananhCCP_Killerjohnnyhuyennguyenvmtn
06/15-MoclananhnguyenvmtnjohnnyhuyenCCP_Killer
06/15+MoclananhCCP_Killerjohnnyhuyennguyenvmtn
06/15+MoclananhnguyenvmtnjohnnyhuyenCCP_Killer
06/15+MoclananhCCP_Killerjohnnyhuyennguyenvmtn
06/15+MoclananhnguyenvmtnjohnnyhuyenCCP_Killer
06/15-cailiu01uttv123johnnyhuyenngatuyen
06/15-cailiu01ngatuyenjohnnyhuyenuttv123
06/15+cailiu01uttv123johnnyhuyenngatuyen
06/15+cailiu01ngatuyenjohnnyhuyenuttv123
06/09-johnnyhuyenNgocduong888caothutien01T2
06/09+johnnyhuyenT2caothutien01Ngocduong888
06/09-johnnyhuyenNgocduong888caothutien01T2
06/09-johnnyhuyenT2caothutien01Ngocduong888
06/09-johnnyhuyenNgocduong888caothutien01T2
06/09+johnnyhuyenT2caothutien01Ngocduong888
06/09+johnnyhuyenNgocduong888caothutien01T2
06/09+johnnyhuyenT2caothutien01Ngocduong888
06/09+johnnyhuyenNgocduong888caothutien01T2
06/09+johnnyhuyenT2caothutien01Ngocduong888
06/09+johnnyhuyenNgocduong888caothutien01T2
06/09-johnnyhuyenT2caothutien01Ngocduong888
06/09-johnnyhuyenphuongleshinshuCogaiechong
06/09-johnnyhuyenCogaiechongshinshuphuongle
06/09-johnnyhuyenphuongleshinshuCogaiechong
06/09+johnnyhuyenCogaiechongshinshuphuongle
06/09-johnnyhuyenphuongleshinshuCogaiechong
06/09+johnnyhuyenCogaiechongshinshuphuongle
06/09-johnnyhuyenphuongleshinshuCogaiechong
06/08-johnnyhuyenho_nhu_thuyNguoimechoi2quyhan64
06/08-johnnyhuyenquyhan64ho_nhu_thuy
06/08+johnnyhuyenho_nhu_thuySoledadquyhan64
06/08-johnnyhuyenquyhan64Soledadho_nhu_thuy
06/08=johnnyhuyenho_nhu_thuySoledadquyhan64
06/08-johnnyhuyenquyhan64Soledadho_nhu_thuy
06/08-johnnyhuyenho_nhu_thuySoledadquyhan64
06/08-johnnyhuyenquyhan64Soledadho_nhu_thuy
06/04-talatapainted_wingtom207johnnyhuyen
06/04+talatajohnnyhuyentom207painted_wing
06/04-Trannguyenlusubu12johnnyhuyenDaddieB
06/04-TrannguyenDaddieBjohnnyhuyenlusubu12
06/04-Trannguyenlusubu12johnnyhuyenDaddieB
06/04-TrannguyenDaddieBjohnnyhuyenlusubu12
06/04+TrannguyenjohnnyhuyenDaddieB
06/04-TrannguyenDaddieBjohnnyhuyenjean
06/04-TrannguyenjeanjohnnyhuyenDaddieB
06/04-TrannguyenDaddieBjohnnyhuyenjean
Vinagames CXQ