Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ttran58

Ngày Thắng Người chơi
07/11-gaco_nuoiconttran58Huy
07/11-gaco_nuoiconHuyttran58
07/11+ttran58Quat61
07/11-ttran58Quat61
07/11-ttran58Quat61tamhiep
07/11-ttran58tonnynghia66tamhiepQuat61
07/11-ttran58Quat61tamhieptonnynghia66
07/11+ttran58tonnynghia66tamhiepQuat61
07/11-ttran58Quat61tamhieptonnynghia66
07/11-ttran58tonnynghia66tamhiepQuat61
07/11-ttran58Quat61tamhieptonnynghia66
07/11+ttran58tonnynghia66tamhiepQuat61
07/11+ttran58Quat61tamhieptonnynghia66
07/11-ttran58tonnynghia66tamhiepQuat61
07/11-ttran58Quat61tamhieptonnynghia66
07/11-ttran58tonnynghia66tamhiepQuat61
07/11-ttran58Quat61tamhieptonnynghia66
07/11+ttran58tonnynghia66tamhiepQuat61
07/11-ttran58Quat61tamhieptonnynghia66
07/11-ttran58tonnynghia66tamhiepQuat61
07/11-konhonoicaothutanhttran58xaque2014
07/11-konhonoixaque2014ttran58caothutanh
07/11-konhonoicaothutanhttran58
07/11+konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11-konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11-konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11-konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11+konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11-konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11-konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11+konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11+konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11-konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11-konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11-konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11-konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11+konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11-konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11-konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11-konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11-konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11-konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11+konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11+konhonoidiem_phucttran58caothutanh
07/11-konhonoicaothutanhttran58diem_phuc
07/11+konhonoidiem_phucttran58
07/11+konhonoisinhvien21ttran58diem_phuc
07/11+konhonoidiem_phucttran58sinhvien21
07/11-konhonoisinhvien21ttran58diem_phuc
07/11-konhonoidiem_phucttran58sinhvien21
07/11-konhonoisinhvien21ttran58diem_phuc
07/11-konhonoidiem_phucttran58sinhvien21
07/11-AcuraRL2008Ha_Thubagiaqnttran58
07/11-AcuraRL2008ttran58bagiaqnHa_Thu
07/11-AcuraRL2008Ha_Thuttran58
07/11-AcuraRL2008ttran58bagiaqnHa_Thu
07/11-AcuraRL2008Ha_Thubagiaqnttran58
07/11-AcuraRL2008ttran58bagiaqnHa_Thu
07/11-AcuraRL2008Ha_Thubagiaqnttran58
07/11-AcuraRL2008ttran58bagiaqnHa_Thu
07/11-AcuraRL2008Ha_Thubagiaqnttran58
07/11-AcuraRL2008ttran58Ha_Thu
07/11-AcuraRL2008Ha_Thuttran58
07/11+AcuraRL2008ttran58lambada999Ha_Thu
07/11+AcuraRL2008Ha_Thulambada999ttran58
07/11-AcuraRL2008ttran58lambada999Ha_Thu
07/11-AcuraRL2008Ha_Thulambada999ttran58
07/11+AcuraRL2008ttran58lambada999Ha_Thu
07/11=AcuraRL2008Ha_Thulambada999ttran58
07/11-AcuraRL2008ttran58lambada999Ha_Thu
07/11+AcuraRL2008Ha_Thulambada999ttran58
07/11-AcuraRL2008ttran58lambada999Ha_Thu
07/11-AcuraRL2008Ha_Thulambada999ttran58
07/11-AcuraRL2008ttran58lambada999Ha_Thu
07/11+Ha_Thulambada999ttran58
07/11-vi0letttran58lambada999Ha_Thu
07/11=vi0letHa_Thulambada999ttran58
07/11-vi0letttran58lambada999Ha_Thu
07/11-vi0letHa_Thulambada999ttran58
07/11+vi0letttran58lambada999Ha_Thu
07/11+vi0letHa_Thulambada999ttran58
07/11+vi0letttran58lambada999Ha_Thu
07/11+vi0letHa_Thulambada999ttran58
07/11-vi0letttran58lambada999Ha_Thu
07/11-vi0letHa_Thulambada999ttran58
07/11+vi0letttran58lambada999Ha_Thu
07/11-vi0letHa_Thulambada999ttran58
07/11-vi0letttran58lambada999Ha_Thu
07/11-vi0letHa_Thulambada999ttran58
07/11+ttran58lambada999Ha_Thu
07/11-NgocThanhHa_Thulambada999ttran58
07/11-NgocThanhttran58lambada999Ha_Thu
07/10=Chi5tindoAsd44ttran58
07/10+Chi5ttran58Asd44tindo
07/10+Chi5tindoAsd44ttran58
07/10-Chi5ttran58Asd44tindo
07/10-Chi5tindoAsd44ttran58
07/10-Chi5ttran58Asd44tindo
07/10-Chi5tindottran58
07/10-Chi5ttran58Caothu12345

Ván Tiến Lên kế tiếp của ttran58...

Vinagames CXQ