Ngôn ngữ

Ván Phỏm của khangno

Ngày Thắng Người chơi
11/29-spiderkhangnoCX8Hung1973
11/29+spiderHung1973CX8khangno
11/29+spiderkhangnoCX8Rang2
11/29+spiderRang2CX8khangno
11/29+spiderkhangnoCX8Rang2
11/29-spiderRang2CX8khangno
11/29+spiderkhangnoCX8Rang2
11/29+thuiq12345Rang2CX8khangno
11/29+thuiq12345khangnoCX8Rang2
11/29+thuiq12345Rang2CX8khangno
11/29-thuiq12345khangnoCX8Rang2
11/29+Alex69Rang2CX8khangno
11/29-Alex69khangnoCX8Rang2
11/29-Alex69Rang2CX8khangno
11/29-Alex69khangnoCX8Rang2
11/29-Alex69Rang2CX8khangno
11/29-Alex69khangnoCX8
11/29-Alex69binh_tinhCX8khangno
11/29-trunghuyenplleo1965khangno
11/29-trunghuyenplkhangnoleo1965momhet
11/29+trunghuyenplmomhetleo1965khangno
11/29-trunghuyenplkhangnoleo1965momhet
11/28-khangnothahuong4schuttershongdinh63
11/28+khangnohongdinh63schuttersthahuong4
11/28+khangnothahuong4schutters
11/28=khangnohongdinh63schuttersthahuong4
11/28-khangnothahuong4schuttershongdinh63
11/28+khangnohongdinh63schuttersthahuong4
11/28-khangnothahuong4schuttershongdinh63
11/28-khangnohongdinh63schuttersthahuong4
11/28+khangnothahuong4schuttershongdinh63
11/28-khangnohongdinh63schuttersthahuong4
11/28-khangnoschuttershongdinh63
11/28-khangnohongdinh63schuttersthahuong4
11/28+khangnoschuttershongdinh63
11/28+khangnohongdinh63schutters
11/28-khangnoschuttershongdinh63
11/28-khangnohongdinh63schutters
11/28-khangnohoangannetschuttershongdinh63
11/28-khangnohongdinh63schuttershoangannet
11/28-khangnohoangannetschuttershongdinh63
11/28-khangnohongdinh63schuttershoangannet
11/28-khangnohoangannetschuttershongdinh63
11/28=khangnoschuttershoangannet
11/28+khangnohoangannetschutters
11/28+khangnoschuttershoangannet
11/28+khangnohoangannetschutters
11/28+khangnoschuttershoangannet
11/28-khangnohoangannetschutters
11/28+jasminkhangnoschuttershoangannet
11/28-jasminNDDschutterskhangno
11/28+jasminkhangnoschuttersNDD
11/28-jasminNDDschutterskhangno
11/28-khangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28+sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28-sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28+sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28+sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28-sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28-sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28+sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28-sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28-sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28+sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28-sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28-sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoiQuybachkhangno
11/28+sonde_VTkhangnoQuybachthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoikhangno
11/28-sonde_VTkhangnothangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoikhangno
11/28-sonde_VTkhangnothangcuoi
11/28+sonde_VTthangcuoidieplminhhaukhangno
11/28-sonde_VTkhangnodieplminhhauthangcuoi
11/28+sonde_VTthangcuoidieplminhhaukhangno
11/28+sonde_VTkhangnodieplminhhauthangcuoi
11/28+sonde_VTthangcuoidieplminhhaukhangno
11/28-sonde_VTkhangnodieplminhhauthangcuoi
11/28-sonde_VTthangcuoidieplminhhaukhangno
11/28-sonde_VTkhangnodieplminhhauthangcuoi
11/28+thangcuoidieplminhhaukhangno
11/28+khangnothangcuoi
11/28+thangcuoikhangno
11/28-khangnotuanhkthangcuoi
11/28-thangcuoituanhkkhangno
11/28+Bagiach_gamekhangnotuanhkthangcuoi
11/28+Bagiach_gamethangcuoituanhkkhangno
11/28-Bagiach_gamekhangnotuanhkthangcuoi
11/28-Bagiach_gamethangcuoituanhkkhangno
11/28-Bagiach_gamekhangnotuanhkthangcuoi

Ván Phỏm kế tiếp của khangno...

Vinagames CXQ