Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của kingofghost

Ngày Thắng Người chơi
12/02-lusubu12tommyekingofghostTimeup
12/02+Timeupkingofghosttommye
12/02+TrumSo2007tommyekingofghostTimeup
12/02+TrumSo2007Timeupkingofghosttommye
12/02-TrumSo2007tommyekingofghostTimeup
11/30-ttran58anhhuostonphongtran001kingofghost
11/30-ttran58kingofghostphongtran001anhhuoston
11/30+ttran58anhhuostonphongtran001kingofghost
11/30-ttran58kingofghostphongtran001anhhuoston
11/30-ttran58phongtran001kingofghost
11/30-ttran58kingofghostphongtran001
11/30-ttran58phongtran001kingofghost
11/30-ttran58kingofghostphongtran001
11/30+ttran58BidenLuphongtran001kingofghost
11/30+ttran58kingofghostphongtran001BidenLu
11/21-JoeNguyen1langthangggkingofghostTinhkynu1975
11/21-Tinhkynu1975kingofghostlangthanggg
11/21+langthangggkingofghostTinhkynu1975
11/21-Tinhkynu1975kingofghostlangthanggg
11/21-langthangggkingofghostTinhkynu1975
11/21-dongsongxanhTinhkynu1975kingofghostlangthanggg
11/21-dongsongxanhlangthangggkingofghost
11/21-dongsongxanhkingofghostlangthanggg
11/21-dongsongxanhlangthangggkingofghost
11/21+dongsongxanhkhetlet10kingofghostlangthanggg
11/20-khetlet10Nhoveemkingofghostaaa123456
11/20-khetlet10aaa123456kingofghostNhoveem
11/20-khetlet10Nhoveemkingofghostaaa123456
11/20-khetlet10aaa123456kingofghostNhoveem
11/20-khetlet10Nhoveemkingofghostaaa123456
11/20+khetlet10aaa123456kingofghostNhoveem
11/20+khetlet10Nhoveemkingofghostaaa123456
11/20-khetlet10aaa123456kingofghostNhoveem
11/20-khetlet10Nhoveemkingofghostaaa123456
Vinagames CXQ