Ngôn ngữ

Ván Phỏm của mrtien1234

Ngày Thắng Người chơi
05/05-kill_to_killmrtien1234X30
05/05-kill_to_killX30Seriodja71mrtien1234
05/05-kill_to_killmrtien1234Seriodja71X30
05/05-kill_to_killX30Seriodja71mrtien1234
05/05-kill_to_killmrtien1234Seriodja71X30
05/05+kill_to_killX30Seriodja71mrtien1234
05/05-kill_to_killmrtien1234Seriodja71X30
05/05-kill_to_killX30Seriodja71mrtien1234
05/04=kill_to_killmrtien1234Seriodja71
05/04-kill_to_killminhphungSeriodja71mrtien1234
05/04-kill_to_killmrtien1234Seriodja71minhphung
05/04-kill_to_killminhphungSeriodja71mrtien1234
05/04-theman82mrtien1234zippo16hobao
05/04-theman82hobaozippo16mrtien1234
05/04-theman82mrtien1234hobao
05/04=theman82mrtien1234
05/04+theman82mrtien1234
05/04+theman82mrtien1234
05/04+theman82mrtien1234
05/04-DOICOBAC1978choimrtien1234chick09pl
05/04-DOICOBAC1978mrtien1234choi
05/01=mrtien1234dieplminhhauConginuadauTkduoc
05/01+mrtien1234TkduocConginuadaudieplminhhau
05/01+mrtien1234dieplminhhauConginuadauTkduoc
05/01+mrtien1234TkduocConginuadaudieplminhhau
05/01+mrtien1234dieplminhhau
05/01-Seriodja71chaien01mrtien1234NgocQuy
05/01-Seriodja71NgocQuymrtien1234chaien01
05/01+Seriodja71chaien01mrtien1234NgocQuy
05/01-Seriodja71NgocQuymrtien1234chaien01
05/01-Seriodja71chaien01mrtien1234NgocQuy
05/01-Seriodja71NgocQuymrtien1234chaien01
05/01-Seriodja71chaien01mrtien1234NgocQuy
05/01+Seriodja71NgocQuymrtien1234chaien01
05/01=Seriodja71chaien01mrtien1234NgocQuy
05/01+kill_to_killnpvmrtien1234
05/01=BetGame247mrtien1234hangchuoi
05/01-BetGame247Kensg1999mrtien1234
05/01-BetGame247mrtien1234Kensg1999hung_dung
05/01+BetGame247hung_dungKensg1999mrtien1234
05/01+BetGame247mrtien1234Kensg1999hung_dung
05/01+BetGame247TkduocKensg1999mrtien1234
05/01-BetGame247mrtien1234Kensg1999Tkduoc
05/01+BetGame247TkduocKensg1999mrtien1234
05/01-BetGame247mrtien1234Kensg1999Tkduoc
05/01+BetGame247TkduocKensg1999mrtien1234
05/01-BetGame247mrtien1234Kensg1999Tkduoc
05/01+BetGame247Tkduocmrtien1234
05/01+BetGame247mrtien1234dng132triTkduoc
05/01+BetGame247Tkduocdng132trimrtien1234
05/01-BetGame247mrtien1234dng132triTkduoc
05/01-BetGame247Tkduocdng132trimrtien1234
05/01+BetGame247mrtien1234dng132triTkduoc
05/01-BetGame247Tkduocdng132trimrtien1234
05/01+BetGame247mrtien1234dng132tri
05/01+BetGame247dng132trimrtien1234
05/01+BetGame247mrtien1234
05/01+BetGame247mrtien1234
04/30-mrtien1234Tkduoctheman82
04/30+mrtien1234theman82Tkduoc
04/30+mrtien1234Tkduoctheman82
04/30-mrtien1234theman82Tkduoc
04/30=mrtien1234Tkduoctheman82
04/30+mrtien1234nigata38theman82Tkduoc
04/30-mrtien1234Tkduoctheman82nigata38
04/30-mrtien1234nigata38theman82Tkduoc
04/30+mrtien1234Tkduoctheman82nigata38
04/30-mrtien1234nigata38theman82Tkduoc
04/30+mrtien1234Tkduoctheman82nigata38
04/30+mrtien1234theman82Tkduoc
04/30+mrtien1234Tkduoctheman82tiktak
04/30-mrtien1234tiktaktheman82Tkduoc
04/30+mrtien1234Tkduoctheman82tiktak
04/30-mrtien1234tiktaktheman82Tkduoc
04/30-mrtien1234Tkduoctheman82
04/30-BachCongTumrtien1234theman82Tkduoc
04/30-BachCongTuTkduoctheman82mrtien1234
04/27+mrtien1234nigata38hobaosonguyen
04/27-mrtien1234songuyenhobaonigata38
04/27+mrtien1234nigata38songuyen
04/27+mrtien1234Danhchannigata38
04/27-Vanphungnigata38Danhchanmrtien1234
04/27+Vanphungmrtien1234Danhchannigata38
04/27-Vanphungnigata38Danhchanmrtien1234
04/27-Vanphungmrtien1234Danhchannigata38
04/27+Vanphungnigata38Danhchanmrtien1234
04/26+CuTy1990mrtien1234
04/26-CuTy1990mrtien1234
04/26-CuTy1990mrtien1234
04/26+CuTy1990mrtien1234kill_to_killlasan
04/26-CuTy1990lasankill_to_killmrtien1234
04/26-mrtien1234CuTy1990Kensg1999td_armaniduc
04/26-mrtien1234td_armaniducKensg1999CuTy1990
04/26-mrtien1234CuTy1990Kensg1999td_armaniduc
04/26-mrtien1234td_armaniducKensg1999CuTy1990
04/26-mrtien1234CuTy1990td_armaniduc
04/26+mrtien1234dai_bangCuTy1990
04/26+mrtien1234CuTy1990dai_bangtronnhutrang
04/26+mrtien1234tronnhutrangdai_bangCuTy1990
04/26-mrtien1234CuTy1990tronnhutrang

Ván Phỏm kế tiếp của mrtien1234...

Vinagames CXQ