Ngôn ngữ

Ván Phỏm của nigata38

Ngày Thắng Người chơi
11/30+HanhHoamucdongGauden22nigata38
11/30-HanhHoanigata38Gauden22mucdong
11/30+HanhHoamucdongGauden22nigata38
11/30-HanhHoanigata38Gauden22mucdong
11/30+HanhHoamucdongGauden22nigata38
11/30-HanhHoanigata38Gauden22Pnguyen
11/30-HanhHoaPnguyenGauden22nigata38
11/30+HanhHoanigata38tintintinPnguyen
11/30+HanhHoaPnguyentintintinnigata38
11/30+nigata38meyerchien718TXuanGioi
11/30+nigata38TXuanGioichien718meyer
11/30+nigata38meyerchien718TXuanGioi
11/30+nigata38TXuanGioichien718meyer
11/30-nigata38meyerchien718TXuanGioi
11/30-nigata38TXuanGioichien718meyer
11/30-nigata38meyerchien718
11/30-nguyenthao6nigata38thuhangWong
11/30-Wongthuhangnigata38
11/30+caochanchaynigata38thuhangWong
11/30=caochanchaynigata38
11/28+botatnigata38Mr_ChickenBobuucuong
11/28-caothutanhhalinhDiemMyVTnigata38
11/28-the_kid96Minhkhainigata38
11/28-nigata38Minhkhaithe_kid96
11/28-khanhkcs2007the_kid96Minhkhainigata38
11/28-khanhkcs2007nigata38Minhkhai
11/28-khanhkcs2007vnvandanMinhkhainigata38
11/28+khanhkcs2007nigata38Minhkhaivnvandan
11/28-khanhkcs2007vnvandanMinhkhainigata38
11/28-khanhkcs2007nigata38Minhkhaivnvandan
11/28-khanhkcs2007vnvandanMinhkhainigata38
11/28-khanhkcs2007nigata38Minhkhaivnvandan
11/28-vnvandanMinhkhainigata38
11/28-nigata38Minhkhaivnvandan
11/28-vnvandanMinhkhainigata38
11/28-khanhkcs2007nigata38Minhkhaivnvandan
11/28-khanhkcs2007vnvandanMinhkhainigata38
11/28-khanhkcs2007nigata38Minhkhaivnvandan
11/28-khanhkcs2007vnvandanMinhkhainigata38
11/28+nigata38minhtrec
11/28-nigata38minhtrec
11/28-nigata38minhtrec
11/28-nigata38HOALINHTHOAIWelcomebackNhatminh123
11/28-nigata38Nhatminh123WelcomebackHOALINHTHOAI
11/28+nigata38HOALINHTHOAIWelcomeback
11/28+nigata38WelcomebackHOALINHTHOAI
11/27-Wongtiktaknigata38OngNgoai
11/27-WongOngNgoainigata38tiktak
11/27+Wongtiktaknigata38OngNgoai
11/27-WongOngNgoainigata38tiktak
11/27+Wongnigata38OngNgoai
11/27-WongOngNgoainigata38
11/27+WongcuteTrininigata38OngNgoai
11/27-WongOngNgoainigata38cuteTrini
11/27+cuteTrininigata38OngNgoai
11/27-OngNgoainigata38cuteTrini
11/27=Gau_nycuteTrininigata38OngNgoai
11/27+Gau_nyOngNgoainigata38cuteTrini
11/27+Gau_nycuteTrininigata38OngNgoai
11/27-Gau_nyOngNgoainigata38cuteTrini
11/27-Gau_nycuteTrininigata38OngNgoai
11/27-Gau_nyOngNgoainigata38cuteTrini
11/27+Gau_nycuteTrininigata38OngNgoai
11/27-Gau_nyOngNgoainigata38cuteTrini
11/27+Gau_nycuteTrininigata38OngNgoai
11/27+OngNgoainigata38cuteTrini
11/27-cuteTrininigata38OngNgoai
11/27-AAA007OngNgoainigata38cuteTrini
11/27-cuteTrininigata38OngNgoai
11/27-AAA007OngNgoainigata38cuteTrini
11/27-AAA007cuteTrininigata38OngNgoai
11/27-AAA007OngNgoainigata38cuteTrini
11/27-AAA007cuteTrininigata38OngNgoai
11/27-AAA007OngNgoainigata38cuteTrini
11/27-cuteTrininigata38OngNgoai
11/27-tulatuiOngNgoainigata38cuteTrini
11/27-cuteTrininigata38OngNgoai
11/27+OngNgoainigata38cuteTrini
11/27-TrungTaVeHuucuteTrininigata38OngNgoai
11/27-TrungTaVeHuuOngNgoainigata38cuteTrini
11/27-TrungTaVeHuucuteTrininigata38OngNgoai
11/27-TrungTaVeHuunigata38cuteTrini
11/27-TrungTaVeHuucuteTrininigata38
11/27-TrungTaVeHuunigata38cuteTrini
11/27+TrungTaVeHuucuteTrininigata38LeeHung_88
11/27+TrungTaVeHuuLeeHung_88nigata38cuteTrini
11/27-TrungTaVeHuucuteTrininigata38LeeHung_88
11/27-TrungTaVeHuuLeeHung_88nigata38cuteTrini
11/27+TrungTaVeHuucuteTrininigata38LeeHung_88
11/27-TrungTaVeHuunigata38cuteTrini
11/27=nigata38mu999S500
11/27=LeeHung_88mu999nigata38
11/27-LeeHung_88nigata38
11/27+LeeHung_88nigata38
11/27-Igor389cuteTriniLinhHugonigata38
11/27-Igor389nigata38LinhHugocuteTrini
11/27-Igor389cuteTriniLinhHugonigata38
11/27+Igor389nigata38LinhHugocuteTrini
11/27-Igor389cuteTriniLinhHugonigata38
11/27-Igor389nigata38LinhHugocuteTrini

Ván Phỏm kế tiếp của nigata38...

Vinagames CXQ