Ngôn ngữ

Ván Phỏm của nino

Ngày Thắng Người chơi
01/25=CungOiLaCungGaiRuounino
01/25-CungOiLaCungninoLKBangTamGaiRuou
01/25-CungOiLaCungGaiRuouLKBangTamnino
01/25-CungOiLaCungninoLKBangTamGaiRuou
01/25-CungOiLaCungGaiRuouLKBangTamnino
01/25+CungOiLaCungninoLKBangTam
01/25+Dupont79nino
01/25-mk2013ninoMr_AloneDupont79
01/25-mk2013Dupont79Mr_Alonenino
01/25-ninoMr_AloneDupont79
01/25-Dupont79Mr_Alonenino
01/25+ninoMr_AloneDupont79
01/25-ninotiktakcutyhamchoituquyk
01/25-ninotuquykcutyhamchoitiktak
01/25-ninotiktakcutyhamchoituquyk
01/25-ninotuquykcutyhamchoi
01/25+ninocutyhamchoituquyk
01/25-ninotuquykcutyhamchoi
01/25-ninocutyhamchoi
01/25-ninohungtrinh198cutyhamchoi
01/25+ninoLynnwoodcutyhamchoihungtrinh198
01/25+ninohungtrinh198cutyhamchoiLynnwood
01/24-ChenRuouQuegauden88ninoThaoEm
01/24-ChenRuouQueThaoEmninogauden88
01/24-ChenRuouQuegauden88ninoThaoEm
01/24-ChenRuouQueThaoEmninogauden88
01/24+gauden88ninoThaoEm
01/24=TomTran123ThaoEmninogauden88
01/24-TomTran123gauden88nino
01/24-TomTran123goldengateninogauden88
01/24-TomTran123gauden88ninogoldengate
01/24-TomTran123goldengateninogauden88
01/23-andynguyentxninoXa_Em_KyNiemGau_ny
01/23-thuy_andyGau_nyXa_Em_KyNiemnino
01/23-thuy_andyninoXa_Em_KyNiemGau_ny
01/23+thuy_andyGau_nyXa_Em_KyNiemnino
01/23-thuy_andyninoXa_Em_KyNiemGau_ny
01/23-Thuy_lunGau_nyXa_Em_KyNiemnino
01/23-Thuy_lunninoXa_Em_KyNiemGau_ny
01/23-Thuy_lunGau_nyXa_Em_KyNiemnino
01/23+Thuy_lunninoXa_Em_KyNiemGau_ny
01/23+Thuy_lunGau_nyMr_Chickennino
01/23+Thuy_lunninoMr_ChickenGau_ny
01/23-Thuy_lunGau_nyMr_Chickennino
01/23-Thuy_lunninoMr_ChickenGau_ny
01/23+Thuy_lunGau_nyMr_Chickennino
01/23-chickzpimpminhphungninonhagiau
01/23-chickzpimptranhieuninominhphung
01/23-chickzpimpminhphungninotranhieu
01/23-chickzpimptranhieuninominhphung
01/23-ltcotmegiavnninoHanoi222
01/23-ltcotHanoi222ninomegiavn
01/23-ltcotmegiavnninoHanoi222
01/23-ltcotHanoi222ninomegiavn
01/23=ltcotmegiavnninoHanoi222
01/23=ltcotHanoi222ninomegiavn
01/23-ltcotmegiavnninoHanoi222
01/23-ltcotHanoi222ninomegiavn
01/23+ltcotninoHanoi222
01/22-ninobenkbenkWongso9
01/22-ninoso9Wongbenkbenk
01/22-ninobenkbenkWongso9
01/22+ninoso9Wong
01/22+ninodangthangWongso9
01/22-ninoso9Wongdangthang
01/22=ninodangthanghungtrinh198so9
01/22+ninoso9dangthang
01/22-ninodangthangAlCapone1so9
01/22-ninoso9AlCapone1dangthang
01/22-ninodangthangAlCapone1so9
01/22-ninoso9AlCapone1
01/22-ninoAlCapone1so9
01/22-ninoso9
01/22-ninohoaihuu2002GiotSuongDEmso9
01/22+ninoso9GiotSuongDEmhoaihuu2002
01/22+ninohoaihuu2002so9
01/22+ninoso9hoaihuu2002
01/22-ninonam_no08so9
01/22-ninoso9haiphong66nam_no08
01/22-ninonam_no08haiphong66so9
01/22-ninoso9haiphong66nam_no08
01/22-ninonam_no08haiphong66so9
01/21-ninoNgocQuyhungbovoEmxinh
01/21-ninoEmxinhhungbovoNgocQuy
01/21-ninoNgocQuyhungbovoEmxinh
01/21-ninoEmxinhhungbovoNgocQuy
01/21-ninoNgocQuyhungbovoEmxinh
01/21-ninoEmxinhhungbovoNgocQuy
01/21-ninoNgocQuyhungbovoEmxinh
01/21-ninoEmxinhhungbovoNgocQuy
01/21-ninoNgocQuyhungbovoEmxinh
01/21-ninoEmxinhhungbovoNgocQuy
01/21=ninoNgocQuyEmxinh
01/21-ninoEmxinhbanhxaphongNgocQuy
01/21+ninoNgocQuybanhxaphongEmxinh
01/21-ninoEmxinhbanhxaphongNgocQuy
01/21+ninoNgocQuybanhxaphong
01/21-ninobanhxaphongNgocQuy
01/21+ninoNgocQuybanhxaphonga58
01/21+ninoa58banhxaphongNgocQuy

Ván Phỏm kế tiếp của nino...

Vinagames CXQ