Ngôn ngữ

Ván Phỏm của lisaha

Ngày Thắng Người chơi
06/03-Yenphutheman82lisahavietlottt
06/03-Yenphuvietlotttlisahatheman82
06/03=Yenphutheman82lisahavietlottt
06/03-Yenphuvietlotttlisahatheman82
06/03-Yenphutheman82lisahavietlottt
06/03-vietlotttlisahatheman82
06/03-trankhuynhtheman82lisahavietlottt
06/03-cirohoanginny0lisahachien718
06/03-lisahaginny0
06/03-ginny0lisaha
06/03+lisahaginny0
06/02-ben_do_chieulisahaschuttersdieplminhhau
06/02-ben_do_chieudieplminhhauschutterslisaha
06/02-ben_do_chieulisahaschuttersdieplminhhau
06/02-ben_do_chieudieplminhhauschutterslisaha
06/02-ben_do_chieulisahaschuttersdieplminhhau
06/02-ben_do_chieudieplminhhauschutterslisaha
06/02-Kingcrabs5lisahasonde_VT
06/02-Kingcrabs5lisahanguonvuiso80
06/02-Kingcrabs5nguonvuiso80lisaha
06/02-Kingcrabs5chucly97lisahanguonvuiso80
06/02-Kingcrabs5lisaha
06/01-lisahahoangannet
06/01+lisahahoangannet
06/01+lisahahoangannet
06/01-lisahahoangannet
06/01-lisahahoangannet
06/01-thienanQuybachhoangannetlisaha
06/01-thienanlisahahoangannetQuybach
06/01+thienanQuybachhoangannetlisaha
06/01-thienanlisahahoangannetQuybach
06/01-thienanQuybachhoangannetlisaha
06/01=lisahatiencongnguyenp9ben_do_chieu
06/01-lisahaben_do_chieunguyenp9tiencong
06/01-lisahatiencongnguyenp9ben_do_chieu
06/01-lisahaben_do_chieunguyenp9tiencong
06/01-lisahatiencongnguyenp9ben_do_chieu
06/01-lisahaben_do_chieunguyenp9tiencong
06/01=lisahatiencongnguyenp9ben_do_chieu
05/31-ben_do_chieucobacrachthuqualisaha
05/31-ben_do_chieulisahathuquacobacrach
05/31-lisahahameothienanMinhkhai
05/31-lisahaginny0thienanMinhkhai
05/31+lisahaMinhkhaithienanginny0
05/30-mongtaychaien01habeoAX1lisaha
05/30+mongtaylisahahabeoAX1chaien01
05/30+mongtaychaien01lisaha
05/30-mongtaylisahachaien01
05/30-mongtaychaien01lisaha
05/30-phomlisahachaien01
05/30-sonde_VTchaien01lisahaphom
05/30-sonde_VTphomlisahachaien01
05/30-sonde_VTTkduoclisaha
05/27=npvmrhuyenlisahaben_do_chieu
05/27-npvben_do_chieulisahamrhuyen
05/27-npvlisahaben_do_chieu
05/27-npvben_do_chieulisaha
05/27-npvlisahaben_do_chieu
05/27-npvben_do_chieulisahataymoi
05/27+npvtaymoilisahaben_do_chieu
05/27-npvben_do_chieulisahataymoi
05/27-npvtaymoilisahaben_do_chieu
05/27+npvTraluulisahataymoi
05/27-npvlisahaTraluu
05/27-LatMa91Naninguyenwincom_10lisaha
05/27+LatMa91lisahawincom_10Naninguyen
05/27-Kingcrabs5Naninguyenwincom_10lisaha
05/27-Kingcrabs5lisahawincom_10Naninguyen
05/27-Kingcrabs5Naninguyenwincom_10lisaha
05/26-ltcotwincom_10lisahaOng_gia63
05/26+ltcotOng_gia63lisahawincom_10
05/26-ltcotwincom_10lisaha
05/26-ltcotTkduoclisahawincom_10
05/26+ltcotwincom_10lisahaTkduoc
05/26-ltcotlisahawincom_10
05/26+ltcotwincom_10lisahaDiemMyVT
05/26-ltcotDiemMyVTlisahawincom_10
05/26=ltcotwincom_10lisahaDiemMyVT
05/26-ltcotDiemMyVTlisahawincom_10
05/26+ltcotwincom_10lisahaDiemMyVT
05/26+ltcotlisahawincom_10
05/26-ltcotHanhnhienlisaha
05/25-Hieuchienlisahavuacobac_cze
05/25-Hieuchienvuacobac_czelisahaAsaa
05/25-HieuchienAsaalisahavuacobac_cze
05/25-Hieuchienvuacobac_czelisahaAsaa
05/25-HieuchienAsaalisaha
05/25-HieuchienlisahaAsaa
05/25=Hieuchienlisaha
05/25+Hieuchienlisaha
05/25-Hieuchienlisaha
05/25+Hieuchienchickzpimplisaha
05/25-Hieuchienlitchitlisahachickzpimp
05/25-chickzpimplisahalitchit
05/25-litchitlisahachickzpimp
05/25-cobacrachchickzpimplisahalitchit
05/25+cobacrachlitchitlisahachickzpimp
05/25-cobacrachchickzpimplisahalitchit
05/25-cobacrachlitchitlisahachickzpimp
05/25-cobacrachchickzpimplisahalitchit

Ván Phỏm kế tiếp của lisaha...

Vinagames CXQ