Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của tqtran

Ngày Thắng Người chơi
01/27-culitqtranLVL45k
01/27-culiLVL45ktqtran
01/27-VuaLuoitqtranLVL45k
01/27+Tinh_doi0222LVL45ktqtranVuaLuoi
01/27-Tinh_doi0222VuaLuoitqtranLVL45k
01/27-Tinh_doi0222LVL45ktqtranVuaLuoi
01/27-Tinh_doi0222VuaLuoitqtranLVL45k
01/27+Tinh_doi0222LVL45ktqtranVuaLuoi
01/26-OhienglanhThuy_lunthahuong4tqtran
01/26-Ohienglanhtqtranthahuong4Thuy_lun
01/26-OhienglanhThuy_lunthahuong4tqtran
01/26-Ohienglanhtqtranthahuong4Thuy_lun
01/26+OhienglanhThuy_lunthahuong4tqtran
01/26-Ohienglanhtqtranthahuong4Thuy_lun
01/26=OhienglanhThuy_lunthahuong4tqtran
01/26-Ohienglanhtqtranthahuong4Thuy_lun
01/26-Thuy_luntqtran
01/26+que_lamtqtranPhepLeQuyennhi
01/26+que_lamQuyennhiPhepLetqtran
01/26+que_lamtqtranPhepLeQuyennhi
01/26-QuyennhiPhepLetqtran
01/26-tqtranPhepLeQuyennhi
01/26-QuyennhiPhepLetqtran
01/26+giotmuathutqtranPhepLeQuyennhi
01/26-giotmuathuQuyennhiPhepLetqtran
01/26-giotmuathutqtranPhepLeQuyennhi
01/26+giotmuathuQuyennhiPhepLetqtran
01/26+giotmuathutqtranPhepLeQuyennhi
01/26-giotmuathuQuyennhiPhepLetqtran
01/26-giotmuathutqtranPhepLeQuyennhi
01/26+giotmuathutqtran
01/26-tqtransangfuongtamgachoi81
01/25-caothutien01Henry228tqtran
01/25+caothutien01tqtranHenry228
01/25+caothutien01Henry228tqtran
01/25+caothutien01tqtranHenry228longtong1234
01/25+caothutien01longtong1234Henry228tqtran
01/25-caothutien01tqtranHenry228longtong1234
01/25+caothutien01longtong1234Henry228tqtran
01/25+caothutien01tqtranHenry228longtong1234
01/25+caothutien01longtong1234Henry228tqtran
01/25-caothutien01tqtranHenry228longtong1234
01/25-caothutien01longtong1234Henry228tqtran
01/25-caothutien01tqtranHenry228longtong1234
01/25-caothutien01longtong1234Henry228tqtran
01/25+caothutien01tqtranHenry228longtong1234
01/25-caothutien01longtong1234Henry228tqtran
01/25-caothutien01tqtranHenry228
01/25+caothutien01ScoreupHenry228tqtran
01/25+caothutien01tqtranHenry228Scoreup
01/25-caothutien01ScoreupHenry228tqtran
01/25+caothutien01tqtranHenry228Scoreup
01/25-caothutien01Scoreuptqtran
01/25-caothutien01tqtranScoreup
01/25-Scoreuptqtran
01/25-Asd44tqtranSaigonUsaaScoreup
01/25-anhkhoa123ongthayboiheo_maptqtran
01/25-anhkhoa123tqtranheo_mapongthayboi
01/25+anhkhoa123ongthayboiheo_maptqtran
01/25-tqtranheo_mapongthayboi
01/25+BidenLuongthayboiheo_maptqtran
01/25-BidenLutqtranheo_mapongthayboi
01/25+BidenLuongthayboiheo_maptqtran
01/25-johnnyQLDtqtranheo_mapongthayboi
01/25-johnnyQLDongthayboiheo_maptqtran
01/25+johnnyQLDtqtranheo_mapongthayboi
01/25-johnnyQLDongthayboiheo_maptqtran
01/25-johnnyQLDtqtranheo_mapongthayboi
01/25+johnnyQLDongthayboiheo_maptqtran
01/25-johnnyQLDtqtranheo_mapongthayboi
01/25-johnnyQLDongthayboiheo_maptqtran
01/25-johnnyQLDtqtranheo_mapongthayboi
01/25-johnnyQLDongthayboiheo_maptqtran
01/25+tqtranongthayboi
01/25+vo_chanhjohnnyQLDtqtran
01/25+vo_chanhtqtranjohnnyQLDthuytrang87
01/25+vo_chanhthuytrang87johnnyQLDtqtran
01/25-vo_chanhtqtranjohnnyQLDthuytrang87
01/25+vo_chanhthuytrang87johnnyQLDtqtran
01/25+vo_chanhtqtranthuytrang87
01/25+thuytrang87tqtran
01/25+lang_tutqtranBidenLuthuytrang87
01/25-thuytrang87tqtran
01/25-QuoiNg2tqtranVan_Nhithuytrang87
01/25-QuoiNg2thuytrang87Van_Nhitqtran
01/25-tqtranak74Secretwwe
01/25-tqtranwweSecretak74
01/25+tqtranak74Secretwwe
01/25+tqtranwweSecretak74
01/25-tqtranak74Secretwwe
01/25-tqtranwweSecretak74
01/25-tqtranak74Secretwwe
01/25-tqtranwweSecretak74
01/25+tqtranak74Secretwwe
01/25-tqtranwweSecretak74
01/25+tqtranak74Secretwwe
01/25-tqtranwweSecretak74
01/25-tqtranak74Secretwwe
01/25+tqtranwweSecretak74
01/25+tqtranak74Secretwwe

Ván Tiến Lên kế tiếp của tqtran...

Vinagames CXQ