Ngôn ngữ

Ván Phỏm của xa_lang321

Ngày Thắng Người chơi
05/27-schutterskevintnpxa_lang321TXuanGioi
05/27=schuttersTXuanGioixa_lang321kevintnp
05/27-schutterskevintnpxa_lang321TXuanGioi
05/27-schuttersTXuanGioixa_lang321kevintnp
05/27-schutterskevintnpxa_lang321TXuanGioi
05/27+schuttersTXuanGioixa_lang321kevintnp
05/27-schutterskevintnpxa_lang321TXuanGioi
05/27-schuttersTXuanGioixa_lang321kevintnp
05/27-schutterskevintnpxa_lang321TXuanGioi
05/27+schuttersTXuanGioixa_lang321kevintnp
05/27+schutterskevintnpxa_lang321TXuanGioi
05/26-xa_lang321yenbaojuliegirl
05/26+xa_lang321juliegirlyenbao
05/26-xa_lang321yenbaoAlCapone1juliegirl
05/26+xa_lang321juliegirlAlCapone1yenbao
05/26+xa_lang321juliegirl
05/26-xa_lang321juliegirl
05/26+xa_lang321juliegirl
05/26-xa_lang321juliegirl
05/26+xa_lang321juliegirl
05/26+xa_lang321juliegirl
05/26+xa_lang321juliegirl
05/25-xa_lang321DuongPhamvietlotttchan_hahoi
05/25-xa_lang321chan_hahoivietlotttDuongPham
05/25+xa_lang321DuongPhamvietlotttchan_hahoi
05/25+xa_lang321vietlotttDuongPham
05/25=xa_lang321DuongPhamvietlotttho_van_hanh
05/25-trunghuyenplxa_lang321
05/25-trunghuyenplxa_lang321
05/25-trunghuyenplxa_lang321
05/25-chickzpimpxa_lang321
05/25+chickzpimpxa_lang321
05/25+chickzpimpxa_lang321
05/25-chickzpimpxa_lang321
05/25-goldengatexa_lang321
05/25=goldengatexa_lang321
05/25+goldengatexa_lang321
05/25=goldengatexa_lang321
05/23-ben_do_chieuThuy_lunschuttersxa_lang321
05/23-ben_do_chieuxa_lang321schuttersThuy_lun
05/23+ben_do_chieuThuy_lunschuttersxa_lang321
05/23=ben_do_chieuxa_lang321schutters
05/23-ltcotadamxa_lang321Dogphg
05/23-ltcotDogphgxa_lang321adam
05/21-xa_lang321tommy_van
05/20-mrhuyenDeathmanthienanxa_lang321
05/20-mrhuyenxa_lang321thienanDeathman
05/20-mrhuyenDeathmanthienanxa_lang321
05/20-xa_lang321litchitschuttershoa_vu_chi
05/20-xa_lang321hoa_vu_chischutterslitchit
05/20-xa_lang321litchitschuttershoa_vu_chi
05/20-xa_lang321hoa_vu_chischutterslitchit
05/19+Ohienglanhben_do_chieuOng_gia63xa_lang321
05/19-Ohienglanhxa_lang321
05/19+Ohienglanhxa_lang321
05/19-Ohienglanhxa_lang321
05/18-JUNxa_lang321vietkieu
05/18-JUNvietkieuxa_lang321tiktak
05/18-JUNtiktakxa_lang321vietkieu
05/18-mrhuyentoido20Quang_Haixa_lang321
05/18-mrhuyenxa_lang321Quang_Haitoido20
05/18-mrhuyentoido20Quang_Haixa_lang321
05/18+xa_lang321Quang_Haitoido20
05/18+toido20Quang_Haixa_lang321
05/18-xa_lang321Quang_Haitoido20
05/17+Hieuchienxa_lang321mongtay
05/17+Hieuchienmongtayxa_lang321caychanh
05/17+Hieuchiencaychanhxa_lang321mongtay
05/17-Hieuchienmongtayxa_lang321caychanh
05/17-Hieuchiencaychanhxa_lang321mongtay
05/17+Hieuchienmongtayxa_lang321caychanh
05/16-toido20vietkieunhatnamxa_lang321
05/16-toido20xa_lang321nhatnamvietkieu
05/16-DuongPhamnhatnamxa_lang321
05/16-DuongPhamxa_lang321
05/16-DuongPhamxa_lang321
05/16+DuongPhamxa_lang321
05/16+DuongPhamxa_lang321
05/16-xa_lang321mongtayxuyenhoicobip
05/16-xa_lang321cobipxuyenhoimongtay
05/16=xa_lang321mongtayxuyenhoicobip
05/16-xa_lang321cobipxuyenhoimongtay
05/14-nguyenthao6xa_lang321Quybach
05/14-nguyenthao6Quybachxa_lang321Pnguyen
05/14=nguyenthao6Pnguyenxa_lang321Quybach
05/14-nguyenthao6Quybachxa_lang321Pnguyen
Vinagames CXQ