Ngôn ngữ

Ván Phỏm của zippo16

Ngày Thắng Người chơi
05/22-xuanthunhatnamtrandoanhzippo16
05/22-xuanthuzippo16trandoanhnhatnam
05/22+xuanthunhatnamtrandoanhzippo16
05/22+xuanthuzippo16trandoanhnhatnam
05/22+xuanthunhatnamtrandoanhzippo16
05/22-xuanthuzippo16trandoanhnhatnam
05/22-xuanthunhatnamtrandoanhzippo16
05/21+ho_van_hanhtunaandynguyentxzippo16
05/21-ho_van_hanhzippo16andynguyentxtuna
05/21-ho_van_hanhtunaandynguyentxzippo16
05/21-ho_van_hanhzippo16andynguyentxtuna
05/21+ho_van_hanhtunaandynguyentxzippo16
05/21-ho_van_hanhzippo16andynguyentxtuna
05/21-ho_van_hanhtunaandynguyentxzippo16
05/21-ho_van_hanhzippo16andynguyentxtuna
05/21=ho_van_hanhtunaandynguyentxzippo16
05/21+ho_van_hanhzippo16tuna
05/21+ho_van_hanhtunazippo16
05/21-Tha_Bomzippo16npvhay_doi_day_
05/21-Tha_Bomhay_doi_day_zippo16
05/21-Tha_Bomzippo16ho_van_hanhhay_doi_day_
05/21-Tha_Bomhay_doi_day_ho_van_hanhzippo16
05/21-Tha_Bomzippo16ho_van_hanhhay_doi_day_
05/21+Tha_Bomhay_doi_day_ho_van_hanhzippo16
05/21+bvuong81zippo16ho_van_hanhhay_doi_day_
05/21+bvuong81hay_doi_day_ho_van_hanhzippo16
05/21+bvuong81zippo16ho_van_hanhhay_doi_day_
05/21-bvuong81hay_doi_day_ho_van_hanhzippo16
05/21-bvuong81zippo16ho_van_hanhhay_doi_day_
05/21-bvuong81hay_doi_day_ho_van_hanhzippo16
05/21-bvuong81zippo16ho_van_hanhhay_doi_day_
05/21-bvuong81hay_doi_day_ho_van_hanhzippo16
05/21-bvuong81zippo16ho_van_hanhhay_doi_day_
05/21=bvuong81hay_doi_day_ho_van_hanhzippo16
05/21+bvuong81zippo16ho_van_hanhhay_doi_day_
05/21-bvuong81hay_doi_day_ho_van_hanhzippo16
05/21+bvuong81zippo16ho_van_hanhhay_doi_day_
05/21+bvuong81ho_van_hanhzippo16
05/21-bvuong81zippo16ho_van_hanhnpv
05/21-bvuong81npvho_van_hanhzippo16
05/21-bvuong81zippo16ho_van_hanhnpv
05/21+npvho_van_hanhzippo16
05/21-Ha_Anhzippo16ho_van_hanhnpv
05/21+Ha_Anhnpvho_van_hanhzippo16
05/21=Ha_Anhzippo16ho_van_hanhnpv
05/21-Ha_Anhnpvho_van_hanhzippo16
05/21+Ha_Anhzippo16ho_van_hanhnpv
05/21-Ha_Anhnpvho_van_hanhzippo16
05/21-Ha_Anhzippo16ho_van_hanhnpv
05/21-Ha_Anhnpvho_van_hanhzippo16
05/21-Ha_Anhzippo16ho_van_hanhnpv
05/21=Ha_Anhnpvho_van_hanhzippo16
05/21-Ha_Anhzippo16ho_van_hanhnpv
05/21-Ha_Anhnpvho_van_hanhzippo16
05/21+Ha_Anhzippo16Anh_BABEOnpv
05/21=Ha_AnhnpvAnh_BABEOzippo16
05/21-Ha_Anhzippo16Anh_BABEOnpv
05/21-Ha_AnhnpvAnh_BABEOzippo16
05/21-Ha_Anhzippo16Anh_BABEOnpv
05/21-Ha_AnhnpvAnh_BABEOzippo16
05/21+Ha_Anhzippo16Anh_BABEOnpv
05/17-binhdentrandoanhky_phuongzippo16
05/17-binhdenzippo16ky_phuongtrandoanh
05/17-binhdentrandoanhky_phuongzippo16
05/17-binhdenzippo16ky_phuongtrandoanh
05/17+binhdentrandoanhky_phuongzippo16
05/17-binhdenzippo16Bobuucuongtrandoanh
05/17-binhdentrandoanhBobuucuongzippo16
05/17-binhdenzippo16Bobuucuong
05/17+binhdenMoss9999Bobuucuongzippo16
05/17-binhdenzippo16BobuucuongMoss9999
05/17+binhdenMoss9999Bobuucuongzippo16
05/17-binhdenzippo16BobuucuongMoss9999
05/17-binhdenMoss9999Bobuucuongzippo16
05/17+binhdenzippo16Bobuucuong
05/17+binhdennhagiauBobuucuongzippo16
05/17-binhdenzippo16Bobuucuongnhagiau
05/17-binhdennhagiauBobuucuongzippo16
05/17-binhdenzippo16Bobuucuongnhagiau
05/12-ho_van_hanhkhoaichaumu999zippo16
05/12+ho_van_hanhzippo16mu999khoaichau
05/12-ho_van_hanhkhoaichaumu999zippo16
05/12-ho_van_hanhzippo16mu999khoaichau
05/12-ho_van_hanhkhoaichaumu999zippo16
05/12-ho_van_hanhzippo16mu999khoaichau
05/12+ho_van_hanhkhoaichaumu999zippo16
05/12-ho_van_hanhzippo16mu999khoaichau
05/12-ho_van_hanhkhoaichaumu999zippo16
05/12-ho_van_hanhzippo16mu999khoaichau
05/12-ho_van_hanhkhoaichaumu999zippo16
05/10-hangchuoiLuxiphexemzippo16
05/10=hangchuoizippo16xemLuxiphe
05/10+hangchuoiLuxiphexemzippo16
05/10-hangchuoizippo16
05/09-thuiq12345zippo16toanteci5432NgocQuy
05/09+thuiq12345NgocQuytoanteci5432zippo16
05/09+thuiq12345zippo16toanteci5432NgocQuy
05/09+thuiq12345NgocQuyzippo16
05/09-thuiq12345zippo16
05/09+thuiq12345zippo16

Ván Phỏm kế tiếp của zippo16...

Vinagames CXQ