Ngôn ngữ

Ván Phỏm của zippo16

Ngày Thắng Người chơi
12/01-mu999zippo16nhagiauchickzpimp
12/01-mu999nhagiauzippo16
11/30-PnguyenLehiencuteTrinizippo16
11/30-Pnguyenzippo16cuteTriniLehien
11/30-PnguyenLehiencuteTrinizippo16
11/30-Pnguyenzippo16cuteTriniLehien
11/30+PnguyenLehiencuteTrinizippo16
11/30-Pnguyenzippo16cuteTriniLehien
11/30-PnguyenLehiencuteTrinizippo16
11/30-Pnguyenzippo16cuteTriniLehien
11/30-PnguyenLehiencuteTrinizippo16
11/30-Pnguyenzippo16cuteTriniLehien
11/30+PnguyenLehiencuteTrinizippo16
11/30+Pnguyenzippo16cuteTrini
11/30+ariesHanhHoahnmuadongzippo16
11/30+arieszippo16hnmuadongHanhHoa
11/30+ariesHanhHoahnmuadongzippo16
11/30+arieszippo16hnmuadongHanhHoa
11/30+arieshnmuadongzippo16
11/30-arieszippo16hnmuadongdangthang
11/30-ariesdangthanghnmuadongzippo16
11/30-arieszippo16hnmuadongdangthang
11/30-ariesdangthangzippo16
11/30+HanhHoazippo16Lehiendangthang
11/30-HanhHoadangthangLehienzippo16
11/30=HanhHoazippo16Lehiendangthang
11/30-HanhHoadangthangLehienzippo16
11/30-HanhHoazippo16Lehiendangthang
11/30-HanhHoadangthangLehienzippo16
11/30-SanhEtranducanhthuhangzippo16
11/30-SanhEzippo16thuhangtranducanh
11/30+SanhEtranducanhthuhangzippo16
11/30-SanhEzippo16thuhangtranducanh
11/30+SanhEtranducanhthuhangzippo16
11/30-SanhEzippo16vulinh77tranducanh
11/30-SanhEtranducanhvulinh77zippo16
11/30-SanhEzippo16vulinh77tranducanh
11/30-SanhEtranducanhvulinh77zippo16
11/30-SanhEzippo16vulinh77tranducanh
11/30-SanhEtranducanhvulinh77zippo16
11/30-SanhEzippo16vulinh77tranducanh
11/30-SanhEtranducanhvulinh77zippo16
11/30-SanhEzippo16vulinh77tranducanh
11/30-SanhEtranducanhvulinh77zippo16
11/30=SanhEzippo16vulinh77tranducanh
11/30-SanhEtranducanhvulinh77zippo16
11/30=SanhEzippo16vulinh77mu999
11/30-SanhEmu999vulinh77zippo16
11/30-SanhEzippo16vulinh77mu999
11/30-SanhEmu999vulinh77zippo16
11/30-SanhEzippo16vulinh77mu999
11/30-SanhEmu999vulinh77zippo16
11/30-SanhEzippo16vulinh77mu999
11/30-SanhEzippo16vulinh77mu999
11/30-LIENXOmu999vulinh77zippo16
11/30-LIENXOzippo16vulinh77mu999
11/30-LIENXOmu999vulinh77zippo16
11/30+LIENXOzippo16mu999
11/30-LIENXOzippo16
11/29-buomhongzippo16dangthangthuhoang
11/29-buomhongdangthangzippo16
11/29-buomhongzippo16dangthangS500
11/29+buomhongS500dangthangzippo16
11/29+buomhongzippo16dangthangS500
11/29+buomhongS500dangthangzippo16
11/29=buomhongzippo16dangthangS500
11/29-buomhongS500dangthangzippo16
11/29-buomhongzippo16S500
11/29-zippo16dangthangmu999
11/29+S500mu999dangthangzippo16
11/29=S500zippo16dangthangmu999
11/29+npvzippo16
11/29-phuoc_guzippo16schuttersnpv
11/29-Bagiach_gamemiulySon__Duongzippo16
11/29+Bagiach_gamezippo16Son__Duongmiuly
11/29-Bagiach_gamemiulySon__Duongzippo16
11/29-Bagiach_gamezippo16Duatienchotamiuly
11/29-Bagiach_gamemiulyDuatienchotazippo16
11/29-Bagiach_gamezippo16Duatienchotamiuly
11/29-Bagiach_gamemiulyDuatienchotazippo16
11/29-Bagiach_gamezippo16Duatienchotamiuly
11/29-Bagiach_gamemiulyDuatienchotazippo16
11/29-Bagiach_gamezippo16Duatienchotamiuly
11/29-Bagiach_gamemiulyDuatienchotazippo16
11/29-Bagiach_gamezippo16Duatienchotamiuly
11/29-Bagiach_gamemiulyDuatienchotazippo16
11/29=Bagiach_gamezippo16Duatienchotamiuly
11/29-Bagiach_gamemiulyDuatienchotazippo16
11/29-Bagiach_gamezippo16Duatienchotamiuly
11/29=Bagiach_gamemiulyDuatienchotazippo16
11/29-Bagiach_gamezippo16Duatienchotamiuly
11/29-Bagiach_gamemiulyDuatienchotazippo16
11/29+Bagiach_gamezippo16Duatienchotamiuly
11/29-Bagiach_gamemiulyDuatienchotazippo16
11/29-Bagiach_gamezippo16Duatienchotamiuly
11/29-thuy_andymiulyDuatienchotazippo16
11/29-thuy_andyzippo16Duatienchotamiuly
11/29=thuy_andymiulyDuatienchotazippo16
11/29-thuy_andyzippo16Duatienchotamiuly
11/29-thuy_andymiulyDuatienchotazippo16

Ván Phỏm kế tiếp của zippo16...

Vinagames CXQ