Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Chip20

Ngày Thắng Người chơi
08/12-hien82tonyyChip20pcui9
08/12-hien82pcui9Chip20tonyy
08/12-hien82tonyyChip20pcui9
08/12-hien82pcui9Chip20tonyy
08/12-hien82tonyyChip20pcui9
08/12+hien82pcui9Chip20tonyy
08/12+hien82tonyyChip20pcui9
08/12+hien82pcui9Chip20tonyy
08/12-tonyyChip20pcui9
08/12+ChemHeoMaypcui9Chip20tonyy
08/12+ChemHeoMayChip20pcui9
08/12-Chip20toanlejumpin_adam
08/12-Chip20jumpin_adamtoanle
08/12-Chip20toanlejumpin_adam
08/12-Chip20jumpin_adamtoanle
08/12-Chip20LoveNotoanlejumpin_adam
08/12-Chip20jumpin_adamtoanleLoveNo
08/12-Chip20LoveNotoanlejumpin_adam
08/12-Chip20jumpin_adamtoanleLoveNo
08/12-Chip20LoveNotoanlejumpin_adam
08/12-Chip20jumpin_adamtoanleLoveNo
08/12-Chip20LoveNotoanlejumpin_adam
08/12+Chip20jumpin_adamtoanleLoveNo
08/12-valentinKimChyOnChip20
08/12-valentinChip20KimChyOn
08/11-dinhkimJimmy_pham2Chip20rooster2017
08/11-dinhkimChip20Jimmy_pham2
08/11+dinhkimJimmy_pham2Chip20
08/11-dinhkimTrmTrnChip20Jimmy_pham2
08/11-dinhkimJimmy_pham2Chip20TrmTrn
08/11-Chip20PhuhuuNguoiVoHinh_
08/11-Chip20Midnite_MoonNguoiVoHinh_Phuhuu
08/11-Chip20PhuhuuMidnite_Moon
08/11-Chip20Midnite_MoonPhuhuu
08/11-langtu78AcuRa_MDXChip20Andywin09
08/11-langtu78Andywin09Chip20AcuRa_MDX
08/11-langtu78AcuRa_MDXChip20Andywin09
08/11-langtu78Chip20AcuRa_MDX
08/11-langtu78AcuRa_MDXChip20
08/11-langtu78Chip20AcuRa_MDX
08/11-langtu78AcuRa_MDXChip20
08/11+langtu78Chip20AcuRa_MDX
08/11-langtu78Chip20trung_sathu
08/11+langtu78trung_sathuChip20
08/11+langtu78Chip20trung_sathu
08/11+langtu78trung_sathuChip20
08/11-langtu78Chip20trung_sathu
08/11-langtu78trung_sathuChip20
08/11-langtu78Chip20
08/11+Chip20An_linhAcuRa_MDX
08/11+Chip20AcuRa_MDXlangtu78
08/11+Chip20langtu78AcuRa_MDX
08/11-Chip20AcuRa_MDXlangtu78vietanthua
08/11-Chip20vietanthualangtu78AcuRa_MDX
08/11-Chip20AcuRa_MDXlangtu78vietanthua
08/11-Chip20vietanthualangtu78AcuRa_MDX
08/11+Chip20AcuRa_MDXlangtu78vietanthua
08/11+Chip20vietanthualangtu78AcuRa_MDX
08/11-Chip20AcuRa_MDXlangtu78vietanthua
08/11-Chip20vietanthualangtu78AcuRa_MDX
08/11+Chip20AcuRa_MDXlangtu78vietanthua
08/11-Chip20vietanthuaAcuRa_MDX
08/11-Chip20AcuRa_MDXchemheovietanthua
08/11+Chip20vietanthuachemheo
08/11+Chip20mk2013chemheovietanthua
08/11-langtu78JadaChip20MinhMinh5
08/11-langtu78MinhMinh5Chip20Jada
08/11-langtu78JadaChip20MinhMinh5
08/11-langtu78MinhMinh5Chip20Jada
08/10-xin1lanyeuchauphatChip20O_GiaBuiDoi
08/10-xin1lanyeuO_GiaBuiDoiChip20chauphat
08/10=xin1lanyeuchauphatChip20
08/10-xin1lanyeuLoveNoChip20chauphat
08/10+xin1lanyeuchauphatChip20LoveNo
08/10-xin1lanyeuLoveNoChip20chauphat
08/10+xin1lanyeuChip20LoveNo
08/10+xin1lanyeuChip20
08/10=xin1lanyeuChip20
08/10-Chip20vuisophanlangtu78Khang_thienP
08/10-Chip20Khang_thienPlangtu78vuisophan
08/10-Chip20vuisophanlangtu78Khang_thienP
08/10-Chip20Khang_thienPlangtu78vuisophan
08/10-Chip20vuisophanlangtu78Khang_thienP
08/10+Chip20Khang_thienPlangtu78vuisophan
08/10-Chip20vuisophanlangtu78Khang_thienP
08/10+Chip20Khang_thienPlangtu78vuisophan
08/10-Chip20vuisophanlangtu78Khang_thienP
08/10+Chip20Khang_thienPlangtu78vuisophan
08/10-Chip20vuisophanlangtu78Khang_thienP
08/10+Chip20Khang_thienPlangtu78
08/10=Chip20langtu78Khang_thienP
08/10-Chip20Khang_thienPlangtu78
08/10-Chip20Oh_LaLalangtu78Khang_thienP
08/10-Chip20Khang_thienPlangtu78Oh_LaLa
08/10+Chip20Oh_LaLalangtu78Khang_thienP
08/10-Chip20Khang_thienPlangtu78Oh_LaLa
08/10+Chip20Oh_LaLalangtu78hong_vinh
08/10-Chip20hong_vinhlangtu78Oh_LaLa
08/10-Chip20Oh_LaLalangtu78hong_vinh
08/10-Chip20hong_vinhOh_LaLa

Ván Tiến Lên kế tiếp của Chip20...

Vinagames CXQ