Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Dattroi

Ngày Thắng Người chơi
09/25-RaptorIVIaiDattroiTamdanh
09/25-RaptorTamdanhDattroiIVIai
09/25+RaptorIVIaiDattroiTamdanh
09/25+RaptorTamdanhDattroiIVIai
09/25-RaptorIVIaiDattroiTamdanh
09/25+RaptorTamdanhDattroiIVIai
09/25+RaptorIVIaiDattroiTamdanh
09/25-RaptorTamdanhDattroiIVIai
09/25+RaptorIVIaiDattroiTamdanh
09/25+RaptorTamdanhDattroiIVIai
09/25-RaptorIVIaiDattroiTamdanh
09/25-RaptorTamdanhDattroiIVIai
09/25-RaptorIVIaiDattroiTamdanh
09/25+RaptorTamdanhDattroi
09/25-RaptorDattroiTamdanh
09/25-tiencongBitesizeDattroi
09/25-Ms_PiggieDattroiBitesizetiencong
09/25-Ms_PiggietiencongBitesizeDattroi
09/25-Ms_PiggieDattroiBitesizetiencong
09/25+Ms_PiggietiencongBitesizeDattroi
09/25-DattroiBitesizetiencong
09/25+tiencongBitesizeDattroi
09/25-DattroiBitesizetiencong
09/24-ngatuyencanhco554TranTrungDattroi
09/24-ngatuyenDattroiTranTrungcanhco554
09/24-ngatuyencanhco554TranTrungDattroi
09/24-ngatuyenDattroiTranTrungcanhco554
09/24-ngatuyencanhco554TranTrungDattroi
09/24-ngatuyenDattroiTranTrungcanhco554
09/24=ngatuyencanhco554Dattroi
09/24=ngatuyenDattroiAudiencanhco554
09/24-ngatuyencanhco554AudienDattroi
09/24-ngatuyenDattroiAudiencanhco554
09/24-ngatuyencanhco554AudienDattroi
09/24+ngatuyenDattroiAudiencanhco554
09/24-ngatuyencanhco554AudienDattroi
09/24-ngatuyenDattroiAudiencanhco554
09/24-ngatuyencanhco554AudienDattroi
09/24-ngatuyenDattroiAudiencanhco554
09/24-ngatuyencanhco554AudienDattroi
09/24-ngatuyenDattroiAudiencanhco554
09/24-ngatuyencanhco554AudienDattroi
09/19-uttv123DattroiSoledadOngGia63
09/19-uttv123OngGia63SoledadDattroi
09/19-uttv123DattroiSoledadOngGia63
09/19-uttv123OngGia63SoledadDattroi
09/19-uttv123DattroiSoledadOngGia63
09/18-minh_62Dattroi
09/18-bibo2484DattroiJimmy_pham1Vanvan1977dl
09/18-bibo2484Vanvan1977dlJimmy_pham1Dattroi
09/18-bibo2484DattroiJimmy_pham1Vanvan1977dl
09/18-bibo2484Vanvan1977dlJimmy_pham1Dattroi
09/18-bibo2484DattroiJimmy_pham1Vanvan1977dl
09/18-bibo2484Vanvan1977dlJimmy_pham1Dattroi
09/18+bibo2484DattroiJimmy_pham1Vanvan1977dl
09/18-bibo2484Vanvan1977dlJimmy_pham1Dattroi
09/18-bibo2484DattroiJimmy_pham1Vanvan1977dl
09/18-bibo2484Vanvan1977dlJimmy_pham1Dattroi
09/18-bibo2484DattroiVanvan1977dl
09/18+bibo2484Vanvan1977dlDattroi
09/18+bibo2484DattroiCovicVanvan1977dl
09/18+daicamaxCovicDattroi
09/18-daicamaxDattroiCovic
09/18+daicamaxCovicDattroi
09/18-daicamaxDattroiCovic
09/18-daicamaxCovicDattroi
09/17-DattroiAudienCanhsat_113
09/17-sinhvien21Canhsat_113AudienDattroi
09/17+sinhvien21DattroiAudienCanhsat_113
09/17-sinhvien21AudienDattroi
09/17+DattroiAudien
09/17+AudienDattroi
09/17-DattroiAudien
09/17+AudienDattroi
09/17+DattroiAudien
09/17-AudienDattroi
09/17-K1234DattroiAudienhaihuong
09/17-K1234haihuongAudienDattroi
09/17-K1234DattroiAudienhaihuong
09/17-K1234haihuongDattroi
09/17-DattroiChot_Quedinosaur_rex
09/17-Dattroidinosaur_rexChot_Que
09/17=XeUiLoTrungNg8Dattroi
09/17=XeUiLoDattroiTrungNg8
09/17=XeUiLoTrungNg8Dattroi
09/17=XeUiLoDattroiTrungNg8
09/17-satthulatamphong74TrungNg8Dattroi
Vinagames CXQ