Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Duyen_Thien

Ngày Thắng Người chơi
03/25-Duyen_Thienbumbum_ttptonyyNhanGia
03/25-Duyen_ThienNhanGiatonyybumbum_ttp
03/25-Duyen_ThientonyyNhanGia
03/25+Duyen_ThienNhanGiatonyynguyenquang
03/25-Duyen_ThiennguyenquangtonyyNhanGia
03/25-Duyen_ThienNhanGiatonyynguyenquang
03/25-Duyen_ThiennguyenquangtonyyNhanGia
03/25-Duyen_ThienNhanGiatonyynguyenquang
03/25-Duyen_ThiennguyenquangtonyyNhanGia
03/25-Duyen_ThienNhanGiatonyynguyenquang
03/25-Duyen_ThiennguyenquangtonyyNhanGia
03/25+Duyen_ThienNhanGiatonyynguyenquang
03/25-Duyen_ThiennguyenquangtonyyNhanGia
03/25-Duyen_ThienNhanGiatonyy
03/25-Duyen_ThientonyyNhanGia
03/25-Duyen_ThienNhanGiatonyyHoaihuong
03/25+Duyen_ThienHoaihuongtonyyNhanGia
03/25-Duyen_ThienNhanGiatonyyHoaihuong
03/25-Duyen_ThienHoaihuongtonyyNhanGia
03/25-Duyen_ThienNhanGiatonyyHoaihuong
03/25-Duyen_ThienHoaihuonglunglinhNhanGia
03/25-Duyen_ThienNhanGialunglinhHoaihuong
03/25-Duyen_ThienHoaihuonglunglinhNhanGia
03/25-Duyen_ThienNhanGialunglinhHoaihuong
03/25-Duyen_ThienHoaihuonglunglinh
03/25-Duyen_ThienlunglinhHoaihuong
03/25-Duyen_ThienTrenTayEm123tnJulie_mup
03/25-Duyen_ThienJulie_muptnTrenTayEm123
03/25-Duyen_ThienTrenTayEm123tnJulie_mup
03/25-Duyen_ThienJulie_muptnTrenTayEm123
03/25+Duyen_ThienTrenTayEm123tnJulie_mup
03/25-Duyen_ThienJulie_muptnTrenTayEm123
03/25-Duyen_ThienTrenTayEm123tnJulie_mup
03/25-Duyen_ThientnTrenTayEm123
03/25+Duyen_ThienTrenTayEm123tn
03/25+Duyen_ThientnTrenTayEm123
03/25-Duyen_ThienTrenTayEm123tn
03/25-Duyen_ThienMeatBallstnTrenTayEm123
03/25+Duyen_ThientnMeatBalls
03/25-Duyen_ThienMeatBallstn
03/25-Duyen_ThientnMeatBalls
03/25-Duyen_ThienMeatBallstn
03/25+Duyen_Thienngtuyetmai10
03/25+Duyen_Thienngtuyetmai10
03/16-Phuckhang16Duyen_Thienletrung99Lantim
03/16+Phuckhang16Duyen_Thien
03/16+Phuckhang16Duyen_ThienwweHuongson58
03/16+Phuckhang16Huongson58wweDuyen_Thien
03/16-Phuckhang16Duyen_Thienwwelongtong1234
03/16-Phuckhang16longtong1234wweDuyen_Thien
Vinagames CXQ