Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Ketao

Ngày Thắng Người chơi
07/15+thuchoiphomGau_nyThangbomKetao
07/15-thuchoiphomKetaoThangbomGau_ny
07/15-thuchoiphomGau_nyThangbomKetao
07/15-thuchoiphomKetaoThangbomGau_ny
07/15-thuchoiphomGau_nyThangbomKetao
07/15-thuchoiphomKetaoThangbomGau_ny
07/15-thuchoiphomGau_nyKetao
07/15-thuchoiphomKetaoVinFast_VF9Gau_ny
07/15-thuchoiphomGau_nyVinFast_VF9Ketao
07/15+thuchoiphomKetaoVinFast_VF9Gau_ny
07/15=thuchoiphomGau_nyVinFast_VF9Ketao
07/15+KetaoVinFast_VF9Gau_ny
07/15-thuchoiphomGau_nyVinFast_VF9Ketao
07/15-thuchoiphomKetaoVinFast_VF9Gau_ny
07/15+Gau_nyVinFast_VF9Ketao
07/15=hoacuc53KetaoVinFast_VF9Gau_ny
07/15-hoacuc53Gau_nyVinFast_VF9Ketao
07/15-hoacuc53KetaoVinFast_VF9Gau_ny
07/15-hoacuc53Gau_nyKetao
07/15-VinFast_VF9Ketaohoacuc53Gau_ny
07/15+VinFast_VF9Gau_nyhoacuc53Ketao
07/15-VinFast_VF9Ketaohoacuc53Gau_ny
07/15-VinFast_VF9Gau_nyhoacuc53Ketao
07/15+VinFast_VF9Ketaohoacuc53Gau_ny
07/15-Gau_nyhoacuc53Ketao
07/15-moon200Ketaohoacuc53Gau_ny
07/15-bvpntsummer3077Ketao
07/15-bvpntKetaosummer3077LeeHung_88
07/14-vs2030hungbovoKetao
07/14-LeeHung_88Ketaohungbovovs2030
07/14+LeeHung_88vs2030hungbovoKetao
07/14-LeeHung_88Ketaohungbovovs2030
07/14-LeeHung_88vs2030hungbovoKetao
07/14-LeeHung_88Ketaohungbovovs2030
07/14-LeeHung_88vs2030hungbovoKetao
07/14=LeeHung_88Ketaohungbovovs2030
07/14+LeeHung_88vs2030hungbovoKetao
07/14-LeeHung_88Ketaohungbovo
07/14+LeeHung_88hungbovoKetao
07/14+Ketaohungbovo
07/14-lienvuhungbovocutyhamchoiKetao
07/14-lienvuKetaocutyhamchoihungbovo
07/14+lienvuhungbovocutyhamchoiKetao
07/14-lienvuKetaocutyhamchoihungbovo
07/14-lienvuhungbovocutyhamchoiKetao
07/14+lienvuKetaohungbovo
07/14-lienvuhungbovonhagiauKetao
07/14-lienvuKetaonhagiauhungbovo
07/14-lienvuhungbovonhagiauKetao
07/14+lienvuKetaonhagiauhungbovo
07/14-lienvuhungbovonhagiauKetao
Vinagames CXQ