Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Lookdown

Ngày Thắng Người chơi
01/27-Velar_blackMr_AloneLookdowntuantk1
01/27+Velar_blacktuantk1LookdownMr_Alone
01/27+Velar_blackMr_AloneLookdowntuantk1
01/27+Velar_blacktuantk1Lookdown
01/27-Velar_blackLookdowntuantk1
01/27+Velar_blacktuantk1Lookdown
01/27+Velar_blackLookdowntuantk1
01/27=Velar_blacktuantk1Lookdown
01/27-Velar_blackLookdowntuantk1
01/27=Velar_blacktuantk1Lookdown
01/27+Velar_blackLookdowntuantk1
01/27+Velar_blacktuantk1Lookdown
01/27-Velar_blackLookdowntuantk1
01/27+Velar_blacktuantk1Lookdown
01/27+Velar_blackLookdowntuantk1
01/27-Velar_blacktuantk1Lookdown
01/27-Velar_blackLookdowntuantk1
01/27-Velar_blacktuantk1Lookdown
01/27+Velar_blackLookdown
01/27-Velar_blackLookdown
01/27+Velar_blackLookdown
01/27-Velar_blackLookdown
01/27=Velar_blackLookdown
01/27+Velar_blackLookdown
01/27-Velar_blackLookdown
01/27+Velar_blackLookdown
01/27=Velar_blackLookdown
01/27=Velar_blackLookdown
01/27+Velar_blackLookdown
01/27+Velar_blackLookdown
01/27-Velar_blackLookdown
01/27-Velar_blackLookdown
01/27=Velar_blackLookdown
01/27-Velar_blackLookdown
01/27=Velar_blackLookdown
01/27-Velar_blackLookdown
01/27-Velar_blackLookdown
01/27+Velar_blackNTNTLookdown
01/27+Velar_blackNhuThuyenLookdownNTNT
01/27-Velar_blackNTNTLookdownNhuThuyen
01/27-Velar_blackNhuThuyenLookdownNTNT
01/27+Velar_blackNTNTLookdownNhuThuyen
01/27-Velar_blackNhuThuyenLookdownNTNT
01/27=Velar_blackNTNTLookdownNhuThuyen
01/27-Velar_blackNhuThuyenLookdownS500
01/27-Velar_blackS500Lookdown
01/27-Velar_blackLookdownS500
01/27-Velar_blackS500Lookdown
01/27-Velar_blackLookdownS500
01/27+Velar_blackS500Lookdown
01/27-Velar_blackhobaoLookdownS500
01/27-Velar_blackS500Lookdownhobao
01/27-Velar_blackhobaoLookdownS500
01/27-Velar_blackS500Lookdownhobao
01/27+Velar_blackLookdown
01/26+LookdownNhuThuyen
01/26-LookdownNhuThuyen
01/26-LookdownNhuThuyenS500
01/26-LookdownS500NhuThuyen
01/26+LookdownS500
01/26-LookdownS500
01/26+LookdownS500
01/26+LookdownS500
01/26=LookdownS500
01/26-LookdownS500
01/26+LookdownS500
01/26=LookdownS500
01/26-LookdownS500
01/26-LookdownhobaoS500
01/26-LookdownS500hobao
01/26-LookdownhobaoS500
01/26-LookdownS500hobao
01/26=LookdownS500
01/26-Kensg1999LookdownVo___thuongtransportpl
01/26-Kensg1999transportplVo___thuongLookdown
01/26-Kensg1999LookdownVo___thuongtransportpl
01/26-LookdownhuyenthoaiGentlewomantuantk1
01/26=Lookdowntuantk1Gentlewomanhuyenthoai
01/26-LookdownhuyenthoaiGentlewomantuantk1
01/26+Lookdowntuantk1Gentlewomanhuyenthoai
01/26-LookdownhuyenthoaiGentlewomantuantk1
01/26+Lookdowntuantk1Gentlewomanhuyenthoai
01/26-LookdownhuyenthoaiGentlewomantuantk1
01/26-Lookdowntuantk1huyenthoai
01/26-LookdownTruonglaotuantk1
01/26+Lookdowntuantk1Truonglaocuong_audi
01/26-Lookdowncuong_audiTruonglaotuantk1
01/26-Lookdowntuantk1Truonglao
01/26-Lookdowntuantk1
01/26-Lookdowntuantk1
01/26-Lookdowntuantk1
01/26-Lookdowntuantk1
01/26-Lookdowntuantk1
01/26-Lookdowntuantk1NTNTNhuThuyen
01/26+LookdownNhuThuyenNTNTtuantk1
01/26+Lookdowntuantk1NTNTNhuThuyen
01/26-LookdownNhuThuyenNTNTtuantk1
01/26-Lookdowntuantk1NhuThuyen
01/26=NTNTTruonglaoLookdown
01/26+cuong_audiLookdown

Ván Phỏm kế tiếp của Lookdown...

Vinagames CXQ