Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Oceanwave

Ngày Thắng Người chơi
01/30+OceanwaveCovicwwe
01/30+OceanwavethuquynhwweCovic
01/30-Oceanwavewwethuquynh
01/30+OceanwavethuquynhwweCovic
01/30-OceanwaveCovicwwethuquynh
01/30-OceanwavethuquynhwweCovic
01/30+OceanwaveCovicwwethuquynh
01/30+OceanwavethuquynhwweCovic
01/30-OceanwaveCovicwwethuquynh
01/30+Oceanwavethuquynhwwe
01/30-OceanwaveIvankawwethuquynh
01/30-OceanwavethuquynhwweIvanka
01/30+OceanwaveIvankawwethuquynh
01/30-OceanwavethuquynhwweIvanka
01/30-OceanwaveIvankawwethuquynh
01/30-Oceanwavethuquynhwwe
01/30-Oceanwavephuong647wwethuquynh
01/30+Oceanwavethuquynhphuong647
01/30-Oceanwavephuong647anh53thuquynh
01/30-Oceanwaveanh53phuong647
01/30-Oceanwavephuong647anh53lee1234
01/30-Oceanwavelee1234anh53phuong647
01/30-Oceanwavephuong647anh53lee1234
01/30-Oceanwavelee1234phuong647
01/30-Oceanwavephuong647Coviclee1234
01/30-Oceanwavelee1234Covicphuong647
01/30+Oceanwavephuong647Coviclee1234
01/30+Oceanwavelee1234Covicphuong647
01/30-Oceanwavephuong647Coviclee1234
01/30+Oceanwavelee1234Covicphuong647
01/30-Oceanwavephuong647lee1234
01/29-Oceanwavelee1234Covicphuong647
01/29-Oceanwavephuong647Coviclee1234
01/29+Oceanwavelee1234
01/29+Oceanwavelee1234
01/29+Oceanwavelee1234Jimmy88NgocDuong
01/29+OceanwaveNgocDuongJimmy88lee1234
01/29-Oceanwavelee1234Jimmy88NgocDuong
01/29+OceanwaveNgocDuongJimmy88lee1234
01/29-Oceanwavelee1234Jimmy88NgocDuong
01/29-OceanwaveNgocDuongJimmy88lee1234
01/29-OceanwaveJimmy88NgocDuong
01/29+OceanwaveNgocDuongJimmy88Jennle678
01/29-OceanwaveJennle678Jimmy88NgocDuong
01/29-OceanwaveNgocDuongJimmy88Jennle678
01/29-OceanwaveJennle678Jimmy88NgocDuong
01/29-OceanwaveNgocDuongJimmy88Jennle678
01/29-OceanwaveJennle678Jimmy88NgocDuong
01/29-OceanwaveNgocDuongJimmy88Jennle678
01/29-OceanwaveJennle678Jimmy88NgocDuong
01/29+Oceanwavebibo2488long1234Khoacali
01/29-OceanwaveKhoacalilong1234bibo2488
01/29-Oceanwavebibo2488long1234Khoacali
01/29-OceanwaveKhoacalilong1234bibo2488
01/29-Oceanwavebibo2488long1234Khoacali
01/29-OceanwaveKhoacalilong1234bibo2488
01/29+Oceanwavebibo2488long1234Khoacali
01/29-OceanwaveKhoacalilong1234bibo2488
01/29-Oceanwavelong1234Khoacali
01/29+OceanwaveKhoacalilong1234
01/29+Oceanwavelong1234Khoacali
01/29-OceanwaveKhoacalilong1234Handyman
01/29-OceanwaveHandymanlong1234Khoacali
01/29-OceanwaveKhoacalilong1234Handyman
01/29-OceanwaveHandymanlong1234Khoacali
01/29-OceanwaveKhoacalilong1234Handyman
01/29-OceanwaveHandymanlong1234Khoacali
01/29-OceanwaveKhoacalilong1234Handyman
01/29+OceanwaveHandymanlong1234Khoacali
01/29+OceanwaveKhoacalilong1234
01/29-Oceanwavelee1234long1234Khoacali
01/29-OceanwaveKhoacalilong1234lee1234
01/29-Oceanwavelee1234long1234Khoacali
01/29+OceanwaveKhoacalilong1234lee1234
01/29-Oceanwavelee1234long1234Khoacali
01/29+OceanwaveKhoacalilong1234lee1234
01/29=Oceanwavelee1234Sami99Khoacali
01/29+OceanwaveSami99lee1234
01/29-OceanwaveSami99
01/29+OceanwaveBINBINSami99
01/29-Oceanwavekhetlet10Sami99BINBIN
01/29+OceanwaveBINBINSami99khetlet10
01/29+Oceanwavekhetlet10Sami99
01/29+OceanwaveHandymanSami99khetlet10
01/29-Oceanwavekhetlet10Sami99Handyman
01/29+OceanwaveHandymanSami99khetlet10
01/29-Oceanwavekhetlet10satthulaHandyman
01/29+OceanwaveHandyman
01/29-OceanwaveHandyman
01/29-OceanwaveHandymanthanbai_F54cc3co
01/27-Jessica5tonyxtonymMoclananhOceanwave
01/27-Jessica5OceanwaveMoclananhtonyxtonym
01/27-Jessica5tonyxtonymMoclananhOceanwave
01/27+Jessica5OceanwaveTinh_doi0222tonyxtonym
01/27+Jessica5tonyxtonymTinh_doi0222Oceanwave
01/27+Jessica5OceanwaveTinh_doi0222tonyxtonym
01/27-Jessica5tonyxtonymTinh_doi0222Oceanwave
01/27+IvankaOceanwaveTinh_doi0222tonyxtonym
01/27+IvankatonyxtonymTinh_doi0222Oceanwave
01/27-IvankaOceanwaveTinh_doi0222tonyxtonym

Ván Tiến Lên kế tiếp của Oceanwave...

Vinagames CXQ