Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Candlewood

Ngày Thắng Người chơi
04/18-manhmanhCandlewoodpro_killerheosua
04/18-manhmanhheosuapro_killerCandlewood
04/18-manhmanhCandlewoodpro_killerheosua
04/18+manhmanhheosuapro_killerCandlewood
04/18-manhmanhCandlewoodpro_killer
04/18-manhmanhpro_killerCandlewood
04/18-manhmanhCandlewoodpro_killerthuanhuynhde
04/18+manhmanhthuanhuynhdepro_killerCandlewood
04/18-manhmanhCandlewoodpro_killerthuanhuynhde
04/18-manhmanhthuanhuynhdepro_killerCandlewood
04/18+manhmanhCandlewoodpro_killerthuanhuynhde
04/18+manhmanhthuanhuynhdepro_killerCandlewood
04/15-onithanhlinh1234Candlewoodruiro
04/14-Candlewoodlinh1234TriUc
04/14+CandlewoodTriUclinh1234
04/14-Candlewoodlinh1234TriUc
04/14-CandlewoodTriUclinh1234
04/14-Candlewoodlinh1234TriUc
04/14-CandlewoodTriUc
04/14-CandlewoodTriUc
04/13-Candlewoodhiepuyen2000Emnendunglailongtong1234
04/13-Candlewoodlongtong1234Emnendunglaihiepuyen2000
04/13-Candlewoodhiepuyen2000Emnendunglailongtong1234
04/13+Candlewoodlongtong1234Emnendunglaihiepuyen2000
04/13+Candlewoodhiepuyen2000Emnendunglailongtong1234
04/13+Candlewoodlongtong1234Emnendunglaihiepuyen2000
04/13-Candlewoodhiepuyen2000Emnendunglailongtong1234
04/13-Candlewoodlongtong1234Emnendunglaihiepuyen2000
04/13+Candlewoodhiepuyen2000Emnendunglailongtong1234
04/13-Candlewoodlongtong1234Emnendunglaihiepuyen2000
04/13-Candlewoodhiepuyen2000Emnendunglai
04/06-van70nguonvuiso80SunshineCandlewood
04/06-van70CandlewoodSunshinenguonvuiso80
04/06+van70Candlewood
04/06-van70Candlewood
04/06+van70Candlewood
Vinagames CXQ