Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của anh53

Ngày Thắng Người chơi
07/16-DaddieBanh53hiepphoma
07/16-DaddieBhiepphomaanh53Qua_Con_Me
07/16-anh53konhonoichoibai01Ajax5
07/16-anh53Ajax5choibai01konhonoi
07/16-anh53konhonoichoibai01Ajax5
07/16-anh53Ajax5choibai01konhonoi
07/16-DaddieBhiepphomaanh53
07/16-DaddieBanh53que_lamhiepphoma
07/16-DaddieBhiepphomaque_lamanh53
07/16-NgocThanhanh53Lone_WolfDOI_MOI16
07/16+NgocThanhDOI_MOI16Lone_Wolfanh53
07/16-thanhxa43chaydidauanh53blacknick
07/16-thanhxa43blacknickanh53chaydidau
07/16-thanhxa43chaydidauanh53blacknick
07/16-Thuthaohoangkimanh53tnk72
07/16-Thuthaotnk72anh53hoangkim
07/16-Thuthaohoangkimanh53tnk72
07/16+Thuthaotnk72anh53
07/16+Thuthaobagiaqnanh53tnk72
07/16-Thuthaotnk72anh53bagiaqn
07/16+Thuthaobagiaqnanh53tnk72
07/16+Thuthaotnk72anh53bagiaqn
07/16+Thuthaobagiaqnanh53tnk72
07/16-tnk72anh53
07/16+tnk72anh53
07/15-long1234anh53canhthuanlongnguyen57
07/15-jennypham95ak74anh53
07/15-jennypham95anh53
07/15+jennypham95anh53
07/15-chuotcomanh53uttv123
07/15-chuotcomuttv123anh53
07/15+chuotcomanh53uttv123
07/15-chuotcomuttv123anh53
07/15+chuotcomanh53uttv123
07/15-chuotcomuttv123anh53
07/15-chuotcomanh53uttv123
07/15-chuotcomuttv123anh53
07/15-hoangdinhanh53KimElv123mr_hai
07/15-hoangdinhmr_haiKimElv123anh53
07/15-hoangdinhanh53KimElv123mr_hai
07/15-hoangdinhmr_haiKimElv123anh53
07/15-hoangdinhanh53KimElv123mr_hai
07/15+hoangdinhmr_haiKimElv123anh53
07/15-hoangdinhanh53KimElv123mr_hai
07/15-hoangdinhanh53KimElv123mr_hai
07/15-hoangdinhmr_haiKimElv123anh53
07/15-hoangdinhanh53KimElv123mr_hai
07/15+hoangdinhmr_haianh53
07/15+hoangdinhanh53Khongbietmr_hai
07/15-hoangdinhmr_haiKhongbietanh53
07/15+bagiaqnlap001_anh53DOI_MOI16
07/15-bagiaqnDOI_MOI16anh53lap001_
07/15+bagiaqnlap001_anh53DOI_MOI16
07/15-bagiaqnDOI_MOI16anh53lap001_
07/15-bagiaqnlap001_anh53DOI_MOI16
07/15-bagiaqnanh53lap001_
07/15-bagiaqnlap001_anh53
07/15-bagiaqnanh53lap001_
07/15-Pistachioben_do_chieuanh53
07/15-Pistachioanh53
07/15-Pistachioanh53
07/15-bagiaqnchuotcomlap001_anh53
07/15-bagiaqnanh53lap001_chuotcom
07/15-bagiaqnchuotcomlap001_anh53
07/15-anh53letrung99tony1961bl009
07/15-anh53bl009tony1961letrung99
07/15-anh53letrung99tony1961bl009
07/15-anh53bl009tony1961letrung99
07/15-anh53letrung99tony1961bl009
07/14-AA1234Chi5anh53Andy90
07/14-AA1234Andy90anh53Chi5
07/14+AA1234Chi5anh53Andy90
07/14+AA1234Andy90anh53Chi5
07/14+AA1234Chi5anh53Andy90
07/14-AA1234anh53Chi5
07/14-AA1234Chi5anh53
07/14-AA1234uttv123anh53Chi5
07/14-KimElv123tiktakQuat61anh53
07/14-KimElv123anh53Quat61tiktak
07/14+KimElv123tiktakQuat61anh53
07/14-KimElv123anh53Quat61cnoanh
07/14-KimElv123cnoanhQuat61anh53
07/14+KimElv123anh53Quat61cnoanh
07/14+KimElv123cnoanhQuat61anh53
07/14+KimElv123anh53Quat61cnoanh
07/14-KimElv123cnoanhQuat61anh53
07/14-KimElv123anh53Quat61cnoanh
07/14-KimElv123cnoanhQuat61anh53
07/14-KimElv123anh53Quat61cnoanh
07/14-hoaloicafe09anh53XaSaigon
07/14+hoaloiXaSaigonanh53cafe09
07/14-balao84thammai65greeneryanh53
07/14-balao84anh53greenerythammai65
07/14-balao84anh53
07/13-thuaroi1234anh53uttv123chuotcom
07/13-thuaroi1234chuotcomuttv123anh53
07/13-thuaroi1234anh53uttv123chuotcom
07/13+thuaroi1234chuotcomuttv123anh53
07/13-thuaroi1234anh53uttv123chuotcom
07/13-lambada999anh53Hj4870konhonoi

Ván Tiến Lên kế tiếp của anh53...

Vinagames CXQ