Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Wong

Ngày Thắng Người chơi
12/02-latdatWong
12/02-latdatWongkhanhkcs2007binh_tinh
12/01-hungtrinh198Wongvinhcaoboi
12/01+toi_nguoiHPvinhcaoboiWonghungtrinh198
12/01+toi_nguoiHPhungtrinh198Wongvinhcaoboi
12/01-toi_nguoiHPvinhcaoboiWonghungtrinh198
12/01-toi_nguoiHPhungtrinh198Wongvinhcaoboi
12/01-toi_nguoiHPvinhcaoboiWonghungtrinh198
12/01-toi_nguoiHPhungtrinh198Wongvinhcaoboi
12/01-toi_nguoiHPvinhcaoboiWonghungtrinh198
12/01-toi_nguoiHPhungtrinh198Wongvinhcaoboi
12/01-toi_nguoiHPnghienheroinWonghungtrinh198
12/01-toi_nguoiHPhungtrinh198Wongnghienheroin
12/01-toi_nguoiHPnghienheroinWonghungtrinh198
12/01=toi_nguoiHPWong
12/01+toi_nguoiHPvietkieuWongdoiphieulang
12/01+toi_nguoiHPdoiphieulangWongvietkieu
12/01+toi_nguoiHPvietkieuWongdoiphieulang
12/01-toi_nguoiHPdoiphieulangWongvietkieu
12/01-toi_nguoiHPvietkieuWongdoiphieulang
12/01-LehienWong
12/01-LehiendoiphieulangvietkieuWong
12/01-LehienWongvietkieudoiphieulang
12/01-LehiendoiphieulangvietkieuWong
12/01-Wongmucdongthienantukhoai
12/01+WongmucdongOngNgoai
12/01-WongOngNgoaimucdongTrangha7395
12/01-WongTrangha7395mucdongOngNgoai
12/01-WongOngNgoaiTrangha7395
12/01-WongTrangha7395gia_ham_dzuiOngNgoai
12/01-WongOngNgoaigia_ham_dzuiTrangha7395
12/01-WongTrangha7395gia_ham_dzuiOngNgoai
12/01+WongOngNgoaigia_ham_dzuiTrangha7395
12/01-WongTrangha7395gia_ham_dzuiOngNgoai
11/30-Gauden22OngNgoaiWong
11/30-WongOngNgoaiGauden22
11/30-Gauden22OngNgoaiWong
11/30+WongOngNgoaiGauden22
11/30-megiavnGauden22OngNgoaiWong
11/30-megiavnWongOngNgoaiGauden22
11/30-megiavnGauden22OngNgoaiWong
11/30+megiavnWongOngNgoai
11/30+megiavnOngNgoaiWong
11/30-megiavnWongOngNgoaikhanhkcs2007
11/30-megiavnkhanhkcs2007OngNgoaiWong
11/30-megiavnWongOngNgoaikhanhkcs2007
11/30-megiavnkhanhkcs2007OngNgoaiWong
11/30-megiavnWongOngNgoaikhanhkcs2007
11/30-megiavnkhanhkcs2007OngNgoaiWong
11/30+megiavnWongOngNgoaikhanhkcs2007
11/30-megiavnkhanhkcs2007OngNgoaiWong
11/30-megiavnWongOngNgoaikhanhkcs2007
11/30+megiavnkhanhkcs2007OngNgoaiWong
11/30-megiavnWongOngNgoaikhanhkcs2007
11/30-nguyenthao6hung_dungthuhangWong
11/30-nguyenthao6Wongthuhanghung_dung
11/30-nguyenthao6hung_dungthuhangWong
11/30-nguyenthao6Wongthuhanghung_dung
11/30-nguyenthao6thuhangWong
11/30-nguyenthao6Wongthuhang
11/30-nguyenthao6foreveryoungthuhangWong
11/30-nguyenthao6Wongthuhangforeveryoung
11/30-nguyenthao6foreveryoungthuhangWong
11/30-nguyenthao6Wongthuhangforeveryoung
11/30-nguyenthao6foreveryoungthuhangWong
11/30+nguyenthao6Wongthuhangforeveryoung
11/30+nguyenthao6thuhangWong
11/30+nguyenthao6Wongthuhang
11/30-nguyenthao6nigata38thuhangWong
11/30=Wongthuhangnigata38
11/30-caochanchaynigata38thuhangWong
11/30+Wongcaochanchaytulatui
11/30+Wongtulatuicaochanchay
11/30-Wongcaochanchaytulatui
11/30-WongLeo_Tomtulatuicaochanchay
11/30-WongcaochanchaytulatuiLeo_Tom
11/30-WongLeo_Tomtulatuicaochanchay
11/30-WongcaochanchaytulatuiLeo_Tom
11/30-WongLeo_Tomtulatuicaochanchay
11/30-WongtulatuiLeo_Tom
11/29-WongLeo_Tomtulatui
11/29-WongtulatuiLeo_Tom
11/29=WongLeo_Tomtulatui
11/29+WongtulatuiLeo_Tom
11/29+WongLeo_Tomtulatui
11/29-WongtulatuiLeo_Tom
11/29=WongLeo_Tomtulatuidaosoi
11/29-WongdaosoitulatuiLeo_Tom
11/29+WongLeo_Tomdaosoi
11/29-WongdaosoisunduckLeo_Tom
11/29-WongLeo_Tomsunduckdaosoi
11/29-WongdaosoisunduckLeo_Tom
11/29-WongLeo_Tomsunduckdaosoi
11/29-WongdaosoisunduckLeo_Tom
11/29-WongLeo_Tomsunduckdaosoi
11/29-WongdaosoisunduckLeo_Tom
11/29-WongLeo_Tomsunduckdaosoi
11/29-WongdaosoisunduckLeo_Tom
11/29+WongLeo_Tomsunduckdaosoi
11/29-Bagiach_gameWongDogphgVanKiepSau

Ván Phỏm kế tiếp của Wong...

Vinagames CXQ