Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Wong

Ngày Thắng Người chơi
12/06-WongThienhienngocvanHung1973
12/06-WongHung1973ngocvanThienhien
12/06-ngocvanBobuucuongHOALINHTHOAIWong
12/06-ngocvanWongHOALINHTHOAIBobuucuong
12/06-ngocvanBobuucuongHOALINHTHOAIWong
12/06-ngocvanWongHOALINHTHOAIBobuucuong
12/06+ngocvanBobuucuongHOALINHTHOAIWong
12/06-ngocvanWongHOALINHTHOAIBobuucuong
12/06-ngocvanBobuucuongHOALINHTHOAIWong
12/06-ngocvanWongHOALINHTHOAIBobuucuong
12/06-ngocvanBobuucuongHOALINHTHOAIWong
12/06+ngocvanWongHOALINHTHOAIBobuucuong
12/06-ngocvanBobuucuongHOALINHTHOAIWong
12/06-ngocvanWongHOALINHTHOAIBobuucuong
12/06+ngocvanBobuucuongHOALINHTHOAIWong
12/06+ngocvanWongHOALINHTHOAI
12/06+ngocvanthuhangHOALINHTHOAIWong
12/06-ngocvanWongHOALINHTHOAIthuhang
12/06=ngocvanthuhangHOALINHTHOAIWong
12/06-ngocvanWongHOALINHTHOAIthuhang
12/06-ngocvanthuhangHOALINHTHOAIWong
12/06-ngocvanWongHOALINHTHOAIthuhang
12/06+ngocvanthuhangHOALINHTHOAIWong
12/06+ngocvanWongHOALINHTHOAIthuhang
12/06-ngocvanthuhangHOALINHTHOAIWong
12/06+ngocvanWongHOALINHTHOAIthuhang
12/06-ngocvanthuhangHOALINHTHOAIWong
12/06-ngocvanWongHOALINHTHOAIthuhang
12/06+ngocvanthuhangHOALINHTHOAIWong
12/06-ngocvanWongthuhang
12/06+ngocvanthuhangTomTran123Wong
12/06+ngocvanWongTomTran123thuhang
12/06+ngocvanthuhangTomTran123Wong
12/06-ngocvanWongTomTran123thuhang
12/06-ngocvanthuhangTomTran123Wong
12/06+ngocvanWongthuhang
12/06=ngocvanthuhangnguyenp9Wong
12/06-ngocvanWongnguyenp9thuhang
12/05-haboraGuppyHung1973Wong
12/05-haboraWongHung1973Guppy
12/05-haboraGuppyHung1973Wong
12/05-haboraWongHung1973Guppy
12/05+haboraGuppyWong
12/05+haboraWongGuppy
12/05=haboraGuppybmt1971Wong
12/05-Wongsummer3077nguyenp9
12/05-vietkieuWongTXuanGioi
12/05-bmt1971TXuanGioiWongvietkieu
12/05+bmt1971vietkieuWongTXuanGioi
12/05+WongHung1973
12/05+WongChiunu19Hung1973ngocvan
12/05-WongngocvanHung1973Chiunu19
12/05-WongChiunu19Hung1973ngocvan
12/05=WongngocvanHung1973Chiunu19
12/05-WongChiunu19ngocvan
12/05+Wongngocvanhoi1971Chiunu19
12/05-Wonghoi1971ngocvan
12/05-Wongngocvanhoi1971bmt1971
12/05+Wongbmt1971hoi1971ngocvan
12/05-Wongngocvanbmt1971
12/05+Wongbmt1971ngocvan
12/05-Wongngocvanschuttersbmt1971
12/05-Wongbmt1971schuttersngocvan
12/05-Wongngocvanschuttersbmt1971
12/05+Wongbmt1971schuttersngocvan
12/05+Wongngocvanschuttersbmt1971
12/05-Wongbmt1971schuttersngocvan
12/04+tuango270WongLehien
12/04+tuango270phuoc_guLehienWong
12/04+tuango270WongLehienphuoc_gu
12/04+tuango270phuoc_guLehienWong
12/04-tuango270WongLehienphuoc_gu
12/04+tuango270phuoc_guLehienWong
12/04+Wongbuomhongphuoc_gu
12/04-Hung1973phuoc_gubuomhongWong
12/04+Hung1973Wongbuomhongphuoc_gu
12/04-Hung1973phuoc_gubuomhongWong
12/04+Hung1973Wongbuomhongphuoc_gu
12/04=Hung1973phuoc_gubuomhongWong
12/04+Hung1973Wongbuomhongphuoc_gu
12/04+Hung1973buomhongWong
12/04+Hung1973Wongbuomhong
12/04-Hung1973tranhieubuomhongWong
12/04+Hung1973Wongbuomhongtranhieu
12/04+Hung1973tranhieuWong
12/04-Hung1973Wongtranhieu
12/04=tranhieuWong
12/04-Wongtranhieu
12/04-tranhieuWong
12/04+Wongtranhieu
12/04-longthanh964tranhieuWong
12/04-longthanh964Wongtranhieu
12/04-longthanh964tranhieuspiderWong
12/04-longthanh964Wongspidertranhieu
12/04-longthanh964tranhieuspiderWong
12/04+longthanh964Wongspidertranhieu
12/04+longthanh964tranhieuspiderWong
12/04-longthanh964Wongspidertranhieu
12/04-longthanh964tranhieuspiderWong
12/04-longthanh964Wongspidertranhieu

Ván Phỏm kế tiếp của Wong...

Vinagames CXQ