Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Ong_gia63

Ngày Thắng Người chơi
05/29-chaien01Ong_gia63cobacrachDiemMyVT
05/29-chaien01DiemMyVTcobacrachOng_gia63
05/29-chaien01Ong_gia63DiemMyVT
05/29-chaien01DiemMyVTkhangnoOng_gia63
05/29+chaien01Ong_gia63khangnoDiemMyVT
05/29-chaien01gia_ham_dzuikhangnoOng_gia63
05/29-chaien01Ong_gia63khangno
05/29-chaien01khangnoOng_gia63
05/29-chaien01Ong_gia63khangnowincom_10
05/29-chaien01wincom_10khangnoOng_gia63
05/29+chaien01Ong_gia63khangnowincom_10
05/29-chaien01wincom_10khangnoOng_gia63
05/29+chaien01Ong_gia63khangnowincom_10
05/29+chaien01wincom_10khangnoOng_gia63
05/29-chaien01Ong_gia63khangnowincom_10
05/29-chaien01wincom_10khangnoOng_gia63
05/29-chaien01Ong_gia63khangnowincom_10
05/29+chaien01wincom_10khangnoOng_gia63
05/29-chaien01Ong_gia63khangnowincom_10
05/29-chaien01wincom_10khangnoOng_gia63
05/29+chaien01Ong_gia63khangnowincom_10
05/29-chaien01wincom_10khangnoOng_gia63
05/29+chaien01Ong_gia63khangnowincom_10
05/29+chaien01wincom_10khangnoOng_gia63
05/29-Ong_gia63dieplminhhausonde_VT
05/29+Ong_gia63minhtrec
05/29-Ong_gia63minhtrec
05/29+ltcotOng_gia63NgocQuycct_03
05/29-ltcotcct_03NgocQuyOng_gia63
05/29-ltcotOng_gia63NgocQuycct_03
05/29-ltcotcct_03NgocQuyOng_gia63
05/29+ltcotOng_gia63NgocQuycct_03
05/29+cct_03NgocQuyOng_gia63
05/29+HanhnhienOng_gia63NgocQuycct_03
05/29+cct_03NgocQuyOng_gia63
05/29+hlduongduongOng_gia63NgocQuycct_03
05/29-hlduongduongcct_03NgocQuyOng_gia63
05/29-hlduongduongOng_gia63NgocQuycct_03
05/29=hlduongduongcct_03NgocQuyOng_gia63
05/29-hlduongduongOng_gia63NgocQuycct_03
05/29+hlduongduongcct_03NgocQuyOng_gia63
05/29-hlduongduongOng_gia63NgocQuycct_03
05/29=hlduongduongcct_03Ong_gia63
05/29-hlduongduongOng_gia63cct_03
05/29=hlduongduongcct_03HanhnhienOng_gia63
05/29-hlduongduongOng_gia63cct_03
05/29+hlduongduongOng_gia63
05/29-thuhangMrVan123vua_bai66Ong_gia63
05/29+thuhangOng_gia63vua_bai66MrVan123
05/29+thuhangMrVan123vua_bai66Ong_gia63
05/29-thuhangOng_gia63vua_bai66MrVan123
05/29-thuhangMrVan123vua_bai66Ong_gia63
05/29+thuhangOng_gia63vua_bai66MrVan123
05/29+thuhangMrVan123vua_bai66Ong_gia63
05/29-npvOng_gia63vua_bai66MrVan123
05/29+npvMrVan123vua_bai66Ong_gia63
05/29+npvOng_gia63vua_bai66MrVan123
05/29-npvMrVan123vua_bai66Ong_gia63
05/29=OhienglanhOng_gia63vua_bai66MrVan123
05/29+OhienglanhMrVan123vua_bai66Ong_gia63
05/29-leo1965thuquaOng_gia63npv
05/29=leo1965npvOng_gia63thuqua
05/29=leo1965thuquaOng_gia63npv
05/29-leo1965npvOng_gia63thuqua
05/29-leo1965thuquaOng_gia63npv
05/29-leo1965npvOng_gia63thuqua
05/29-KhnhHkhoaitayczOng_gia63
05/29-KhnhHOng_gia63khoaitayczTXuanGioi
05/29-KhnhHTXuanGioikhoaitayczOng_gia63
05/29=KhnhHOng_gia63khoaitayczTXuanGioi
05/29+KhnhHTXuanGioikhoaitayczOng_gia63
05/28-KetaoOng_gia63rongvangyurri
05/28-KetaoyurrirongvangOng_gia63
05/28+adamSon__DuongOng_gia63
05/28-Ong_gia63lokelunthuquahoaihuu2002
05/28-Ong_gia63hoaihuu2002thuqua
05/28-Ong_gia63thuquahoaihuu2002
05/28-Ong_gia63hoaihuu2002thuquabuomhong
05/28+Ong_gia63buomhongthuquahoaihuu2002
05/28-sonde_VTOng_gia63Tkduocbrianluu
05/28-sonde_VTbrianluuOng_gia63
05/28-Ong_gia63schuttershangchuoinpv
05/28-Ong_gia63npvhangchuoischutters
05/28-Ong_gia63schuttershangchuoinpv
05/28-Ong_gia63nguonvuiso80TkduocMinhHai
05/28+Ong_gia63MinhHaiTkduocnguonvuiso80
05/28-Ong_gia63nguonvuiso80TkduocMinhHai
05/28-Ong_gia63MinhHaiTkduoc
05/28-Ong_gia63ben_do_chieuTkduocMinhHai
05/28=Ong_gia63MinhHaiTkduocben_do_chieu
05/28+Ong_gia63ben_do_chieuMinhHai
05/28-Ong_gia63MinhHaitaymoiben_do_chieu
05/28-Ong_gia63ben_do_chieutaymoitronnhutrang
05/28+Ong_gia63tronnhutrangtaymoiben_do_chieu
05/28-Ong_gia63ben_do_chieutaymoitronnhutrang
05/28-Ong_gia63taymoiben_do_chieu
05/28-Ong_gia63ben_do_chieutaymoinguonvuiso80
05/28+Ong_gia63nguonvuiso80taymoiben_do_chieu
05/28+Ong_gia63ben_do_chieutaymoinguonvuiso80
05/28+Ong_gia63nguonvuiso80taymoiben_do_chieu

Ván Phỏm kế tiếp của Ong_gia63...

Vinagames CXQ