Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của bbtran249

Ngày Thắng Người chơi
12/01-bbtran249lahaina87
11/30-KentinhJimmy88vntigerbbtran249
11/30-Kentinhbbtran249vntigerJimmy88
11/30-KentinhJimmy88vntigerbbtran249
11/30-Kentinhbbtran249vntigerJimmy88
11/30-KentinhJimmy88vntigerbbtran249
11/30-Kentinhbbtran249vntigerJimmy88
11/30-KentinhJimmy88vntigerbbtran249
11/30-Kentinhbbtran249vntigerJimmy88
11/30-KentinhJimmy88vntigerbbtran249
11/30+Kentinhbbtran249vntigerJimmy88
11/30-KentinhJimmy88vntigerbbtran249
11/30-longnguyen57bbtran249vntigerJimmy88
11/30-caothutanhbbtran249oneKing_sniper
11/30-caothutanhKing_sniperbbtran249
11/30-caothutanhbbtran249King_sniper
11/30+caothutanhbbtran249
11/29-bbtran249hai_le2005NhoveemT2
11/29+bbtran249T2Nhoveemhai_le2005
11/29+bbtran249hai_le2005NhoveemT2
11/29-bbtran249xinghuaamynguyen27Benbibo
11/29+bbtran249Benbiboamynguyen27xinghua
11/29-bbtran249tqtrananh4lang
11/29-bbtran249anh4langSimontqtran
11/29-bbtran249tqtranSimonanh4lang
11/29-bbtran249anh4langSimontqtran
11/28-bbtran249vietgirl92donutdoetiktak
11/28-bbtran249tiktakdonutdoevietgirl92
11/28-bbtran249donutdoetiktak
11/28+bbtran249donutdoe
11/23-bbtran249buonvingheotiger9T2
11/23+bbtran249T2tiger9buonvingheo
11/23-bbtran249buonvingheotiger9T2
11/23+bbtran249T2tiger9buonvingheo
11/23-bbtran249buonvingheotiger9T2
11/23-bbtran249T2tiger9buonvingheo
11/23+bbtran249buonvingheotiger9T2
11/22-DeathmanchoihettienStoneManUSAbbtran249
11/22-Deathmanbbtran249StoneManUSAchoihettien
11/22+DeathmanchoihettienStoneManUSAbbtran249
11/22-Deathmanbbtran249StoneManUSAchoihettien
11/21-HuVomuonyeumbbtran249
11/21+HuVobbtran249muonyeum
11/21-HuVomuonyeumbbtran249
11/20-bbtran249EmGai_NamCamdinosaur_rexNhoveem
11/20+bbtran249Nhoveemdinosaur_rex
11/20-bbtran249aaa123456dinosaur_rexNhoveem
11/20-bbtran249Nhoveemdinosaur_rexaaa123456
11/20-bbtran249aaa123456Nhoveem
11/20+bbtran249Nhoveemaaa123456
Vinagames CXQ