Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của congtien90

Ngày Thắng Người chơi
05/19-congtien90Wychboldold_manbighead
05/19-congtien90bigheadold_manWychbold
05/19-congtien90old_manbighead
05/19-congtien90bighead
05/19-congtien90quanghungbighead
05/19-congtien90bigheadquanghung
05/19-congtien90quanghungbighead
05/19-congtien90bigheadquanghung
05/19-congtien90Khongbietquanghungbighead
05/19-congtien90bigheadquanghungKhongbiet
05/19-congtien90Khongbietquanghungbighead
05/19-congtien90bigheadquanghungKhongbiet
05/19-congtien90Khongbietquanghungbighead
05/19-congtien90bigheadquanghungKhongbiet
05/19-congtien90Khongbietquanghungbighead
05/19-congtien90bigheadquanghungKhongbiet
05/19-congtien90Khongbietquanghungbighead
05/19-congtien90bigheadquanghungKhongbiet
05/19+congtien90Soledadcuoptinh
05/19+congtien90culicuoptinhminhy51
05/19-congtien90minhy51cuoptinhculi
05/19-congtien90culicuoptinhminhy51
05/19-congtien90minhy51cuoptinhculi
05/19-congtien90culicuoptinhminhy51
05/18-moibietchoi1congtien90tinhyeuxuatindo
05/18-tindotinhyeuxuacongtien90
05/18-congtien90tinhyeuxuatindo
05/18-Sangtindotinhyeuxuacongtien90
05/18-Sangcongtien90tinhyeuxua
05/18-Sangtinhyeuxuacongtien90
05/17-ruirotony1961congtien90Tripheo145
05/17-ruiroTripheo145congtien90tony1961
05/17-ruirotony1961congtien90Tripheo145
05/17-ruiroTripheo145congtien90tony1961
05/17-ruirotony1961congtien90Tripheo145
05/16-trump123lusubu12congtien90haitang
05/16-trump123haitangcongtien90lusubu12
05/16+trump123lusubu12congtien90haitang
05/16+trump123haitangcongtien90lusubu12
05/16+trump123lusubu12congtien90haitang
05/16-trump123haitangcongtien90lusubu12
05/16-trump123lusubu12congtien90haitang
05/16-thanhxa43BatKhuatvncongtien90Soledad
05/16+ak74congtien90HuVo
05/16+MrHenHuVocongtien90ak74
05/16+MrHenak74congtien90HuVo
05/16+MrHenHuVocongtien90ak74
05/16+MrHenak74congtien90
05/16-MrHencongtien90ak74
05/16-MrHencongtien90
05/16+MrHencongtien90
05/16+MrHenDannyynnadcongtien90
05/16+MrHencongtien90Dannyynnad
05/12-redhoahong_nicolascongtien90Tran_1983
05/12-redhoahong_Tran_1983congtien90nicolas
05/12-redhoahong_nicolascongtien90Tran_1983
05/12+redhoahong_Tran_1983congtien90nicolas
05/12+redhoahong_nicolascongtien90Tran_1983
05/12+redhoahong_Tran_1983congtien90nicolas
05/12-redhoahong_nicolascongtien90Tran_1983
05/12-redhoahong_Tran_1983congtien90nicolas
05/12+redhoahong_nicolascongtien90
05/12-redhoahong_congtien90nicolas
05/12-congtien90nicolasdaicamax
05/12+redhoahong_congtien90
05/10-laogiacongtien90old_manvietnam
05/10-laogiavietnamold_mancongtien90
05/10+laogiacongtien90
05/10-laogiacongtien90
05/10+laogiacongtien90
05/10-laogiacongtien90
05/10-laogiacongtien90
05/10-laogiacongtien90
05/10-laogiacongtien90
05/10+laogiacongtien90
05/10+laogiacongtien90daicamax
05/10-laogiadaicamaxcongtien90
05/10+laogiacongtien90daicamax
05/10-laogiadaicamaxcongtien90
05/10-laogiacongtien90daicamax
05/10+laogiacongtien90
05/10-Peony925congtien90
05/10+Peony925congtien90
05/10-cubeamchaydidaucongtien90quanghung
05/10+cubeamquanghungcongtien90chaydidau
05/10-cubeamchaydidaucongtien90quanghung
05/10-cubeamquanghungcongtien90chaydidau
05/10-cubeamchaydidaucongtien90quanghung
05/10-cubeamquanghungcongtien90chaydidau
05/08-lambada999KiepAnChoilangtuusa666congtien90
05/08-VISAOBANGwweHaocongtien90
05/08-VISAOBANGcongtien90Haowwe
05/08-VISAOBANGwweHaocongtien90
05/08-VISAOBANGcongtien90Haowwe
05/08-VISAOBANGwweHaocongtien90
05/08+VISAOBANGcongtien90Haowwe
05/08=VISAOBANGwweHaocongtien90
05/08-VISAOBANGcongtien90Haowwe
05/08-VISAOBANGwweHaocongtien90
05/08-VISAOBANGcongtien90Haowwe

Ván Tiến Lên kế tiếp của congtien90...

Vinagames CXQ