Ngôn ngữ

Ván Phỏm của dangthang

Ngày Thắng Người chơi
11/29-dangthangPhlegmatikosbaitranlajizippo16
11/29+dangthangzippo16baitranlajiPhlegmatikos
11/29=dangthangPhlegmatikosbaitranlajizippo16
11/29-dangthangzippo16baitranlajiPhlegmatikos
11/29+dangthangPhlegmatikosbaitranlajizippo16
11/29-dangthangzippo16baitranlajiPhlegmatikos
11/29-dangthangPhlegmatikosbaitranlajizippo16
11/29+dangthangzippo16baitranlajiPhlegmatikos
11/29-dangthangPhlegmatikosbaitranlajizippo16
11/29+dangthangzippo16baitranlajiPhlegmatikos
11/29+dangthangPhlegmatikosbaitranlajizippo16
11/29-dangthangzippo16baitranlajiPhlegmatikos
11/29+dangthangPhlegmatikosbaitranlajizippo16
11/29+dangthangzippo16baitranlajiPhlegmatikos
11/29-dangthangPhlegmatikosbaitranlajizippo16
11/29+dangthangzippo16baitranlajiPhlegmatikos
11/29-dangthangPhlegmatikosbaitranlajizippo16
11/29+dangthangzippo16baitranlajiPhlegmatikos
11/29-dangthangzippo16
11/29+dangthangbkhai
11/29+dangthangbkhai
11/29+dangthangCuTy1990NgocQuybkhai
11/29-dangthangbkhaiNgocQuyCuTy1990
11/29-dangthangCuTy1990NgocQuybkhai
11/29+dangthangbkhaiNgocQuyCuTy1990
11/29-dangthangCuTy1990NgocQuybkhai
11/29+dangthangCuTy1990
11/29+dangthangCuTy1990
11/29+dangthangCuTy1990
11/29+lokeluncaothutanhnguonvuiso80dangthang
11/29+lokelundangthangQuybachcaothutanh
11/29+lokeluncaothutanhQuybachdangthang
11/29-lokelundangthangQuybachcaothutanh
11/29+lokeluncaothutanhQuybachdangthang
11/29+lokelundangthangQuybachcaothutanh
11/29+lokeluncaothutanhQuybachdangthang
11/29-lokelundangthangQuybachcaothutanh
11/29+lokeluncaothutanhQuybachdangthang
11/29-lokelundangthangQuybachcaothutanh
11/29=lokeluncaothutanhQuybachdangthang
11/29-lokelundangthangQuybachcaothutanh
11/29+lokeluncaothutanhQuybachdangthang
11/29=lokelundangthangQuybachcaothutanh
11/29+lokeluncaothutanhQuybachdangthang
11/29+lokelundangthangQuybachcaothutanh
11/29-lokeluncaothutanhQuybachdangthang
11/29-lokelundangthangcaothutanh
11/29-lokeluncaothutanhdangthang
11/29+lokelundangthangcaothutanh
11/29-lokeluncaothutanhdangthang
11/29+lokelundangthangcaothutanh
11/29-lokeluncaothutanhxekhongphanhdangthang
11/29-lokelundangthangxekhongphanhcaothutanh
11/29+lokeluncaothutanhxekhongphanhdangthang
11/29+lokelundangthangxekhongphanhcaothutanh
11/29-lokeluncaothutanhdangthang
11/29-khanhtrieudangthangConginuadautatdien
11/29-khanhtrieutatdienConginuadaudangthang
11/29+dangthangConginuadautatdien
11/29-CuTy1990tatdienConginuadaudangthang
11/29-CuTy1990dangthangConginuadautatdien
11/29+CuTy1990tatdiendangthang
11/29-dangthangtatdien
11/29+NgocQuytatdienCuTy1990dangthang
11/29+NgocQuydangthangCuTy1990tatdien
11/29-NgocQuytatdienCuTy1990dangthang
11/29-NgocQuydangthangCuTy1990tatdien
11/29+NgocQuytatdienCuTy1990dangthang
11/29-NgocQuydangthangCuTy1990tatdien
11/29-NgocQuytatdienCuTy1990dangthang
11/29-NgocQuydangthangCuTy1990tatdien
11/29+NgocQuytatdiendangthang
11/29=NgocQuydangthangtamthoi999tatdien
11/29-NgocQuytatdientamthoi999dangthang
11/29-NgocQuydangthangtamthoi999tatdien
11/29-tatdientamthoi999dangthang
11/29-dangthangtamthoi999tatdien
11/29-tatdientamthoi999dangthang
11/29+dangthangtamthoi999tatdien
11/29+tatdientamthoi999dangthang
11/29-Niedaxdangthangtatdien
11/29-Niedaxtatdiendangthang
11/29-Niedaxdangthangtatdien
11/29-Niedaxtatdiendangthang
11/29+Niedaxdangthangsonguyentatdien
11/29+Niedaxtatdiensonguyendangthang
11/29-Niedaxdangthangsonguyentatdien
11/29-Niedaxtatdiensonguyendangthang
11/29+Niedaxdangthangsonguyentatdien
11/29+Niedaxtatdiensonguyendangthang
11/29-dangthangChenRuouQueKhongcanbiet
11/29-dangthangCoNgonNhaoVoKhongcanbietChenRuouQue
11/29-dangthangChenRuouQueKhongcanbietCoNgonNhaoVo
11/29-dangthanggauxu
11/29+dangthanggauxu
11/29+dangthanggauxu
11/29-dangthanggauxu
11/29-dangthanggauxu
11/29=dangthanggauxu
11/29-dangthanggauxu

Ván Phỏm kế tiếp của dangthang...

Vinagames CXQ