Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của dinhkim

Ngày Thắng Người chơi
05/28-WindY23kill_to_killdinhkimIvanka
05/28-WindY23Ivankadinhkimkill_to_kill
05/28+WindY23kill_to_killdinhkimIvanka
05/28-WindY23dinhkimkill_to_kill
05/28-WindY23kill_to_killdinhkim
05/28-WindY23dinhkimkill_to_kill
05/28+WindY23kill_to_killdinhkim
05/28-WindY23dinhkimkill_to_kill
05/28-WindY23kill_to_killdinhkim
05/28-WindY23dinhkimkill_to_kill
05/28-WindY23kill_to_killdinhkim
05/28+WindY23Gameoverrdinhkimkill_to_kill
05/27-ducdodinhkimvovinh
05/27-vovinhdinhkimducdo
05/27+maimelhnducdodinhkimvovinh
05/27+maimelhndinhkimducdo
05/27-dinhkimSoraianoibuonxotxavovinh
05/27-dinhkimvovinhnoibuonxotxaSoraia
05/27-dinhkimSoraianoibuonxotxavovinh
05/27+dinhkimvovinh
05/27-dinhkimIvankavovinh
05/27-dinhkimvovinhquy123Ivanka
05/27-dinhkimquy123vovinh
05/27-dinhkimvovinhquy123
05/27+dinhkimquy123vovinh
05/27-dinhkimvovinhquy123
05/27+dinhkimquy123vovinh
05/27-dinhkimvovinh
05/27-dinhkimvovinh
05/27-dinhkimvovinh
05/27-dinhkimvovinh
05/27+dinhkimvovinh
05/27+dinhkimvovinh
05/26-dinhkimrickyngusa2009RoseTran
05/26-dinhkimRoseTranusa2009rickyng
05/26+dinhkimusa2009rickyngRoseTran
05/26+dinhkimRoseTranrickyngusa2009
05/26-dinhkimusa2009rickyng
05/26+dinhkimrickyngusa2009
05/26-dinhkimusa2009rickyng
05/26+dinhkimloandang68rickyng
05/26-dinhkimloandang68
05/26-dinhkimloandang68
05/26+dinhkimloandang68
05/26-maimelhndinhkimhai_le2005Julie_mup
05/26-maimelhnhai_le2005dinhkim
05/26-maimelhndinhkimhai_le2005Julie_mup
05/26+maimelhnJulie_muphai_le2005dinhkim
05/26-maimelhndinhkimhai_le2005Julie_mup
05/26-maimelhnJulie_muphai_le2005dinhkim
05/26-maimelhndinhkimhai_le2005Julie_mup
05/26-maimelhnhai_le2005dinhkim
05/26-MinhMinh5Thuy_lundinhkimquy123
05/26-MinhMinh5dinhkimThuy_lun
05/26+MinhMinh5Thuy_lundinhkimTai_Duong
05/26-NamDoan123dinhkimjumpin_adamquy123
05/26-NamDoan123quy123jumpin_adamdinhkim
05/26-NamDoan123dinhkimjumpin_adamquy123
05/26-NamDoan123quy123jumpin_adamdinhkim
05/26-NamDoan123dinhkimjumpin_adamquy123
05/26-dinhkimKePhieuBacdracula
05/26-dinhkimdraculaKePhieuBac
05/26-dinhkimKePhieuBacdracula
05/26-dinhkimquy123KePhieuBac
05/26-dinhkimKePhieuBacquy123
05/26+dinhkimquy123KePhieuBac
05/26+dinhkimKePhieuBac
05/26+dinhkimKePhieuBac
05/25-caothuvolamdinhkimanh4lang
05/25+caothuvolamdinhkim
05/25+caothuvolamdinhkim
05/25+caothuvolamdinhkim
05/25+caothuvolamdinhkim
05/25-caothuvolamdinhkim
05/25+caothuvolamdinhkimJulie_mup
05/25+caothuvolamdinhkim
05/25+caothuvolamdinhkim
05/25-caothuvolamdinhkim
05/25-caothuvolamdinhkim
05/25-caothuvolamdinhkim
05/25-caothuvolamdinhkim
05/25-caothuvolamdinhkim
05/25+caothuvolamdinhkim
05/25-caothuvolamAcuRa_MDXdinhkim
05/25-caothuvolamdinhkimAcuRa_MDX
05/25-caothuvolamlanhaAcuRa_MDXdinhkim
05/25-caothuvolamdinhkimAcuRa_MDXlanha
05/25-caothuvolamlanhaAcuRa_MDXdinhkim
05/25-dinhkimngoclong4trungdang007
05/25-dinhkimtrungdang007ngoclong4
05/25-dinhkimngoclong4trungdang007
05/25-dinhkimtrungdang007ngoclong4NguoiVoHinh_
05/25+dinhkimNguoiVoHinh_ngoclong4trungdang007
05/25+dinhkimngoclong4NguoiVoHinh_
05/25+dinhkimNguoiVoHinh_ngoclong4gietlasechet
05/25-dinhkimgietlasechetNguoiVoHinh_
05/25+dinhkimgietlasechet
05/25-lakers_1SoraiaNamDoan123dinhkim
05/25+lakers_1dinhkimNamDoan123Soraia
05/25-lakers_1SoraiaNamDoan123dinhkim

Ván Tiến Lên kế tiếp của dinhkim...

Vinagames CXQ