Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của JJ

Ngày Thắng Người chơi
02/01-chau714sauninhkieuJJsonde_VT
02/01-JJkhongphaianh
02/01-JJbumbum_ttpboss2023keditimchiem
02/01+JJkeditimchiemboss2023bumbum_ttp
02/01-JJbumbum_ttpboss2023keditimchiem
02/01+JJkeditimchiemboss2023bumbum_ttp
02/01-JJbumbum_ttpboss2023keditimchiem
02/01+JJkeditimchiemboss2023bumbum_ttp
02/01-JJbumbum_ttpboss2023keditimchiem
02/01+JJkeditimchiemboss2023bumbum_ttp
02/01-JJbumbum_ttp
02/01-JJbumbum_ttp
02/01-JJbumbum_ttpboss2023keditimchiem
02/01-JJkeditimchiemboss2023bumbum_ttp
02/01-JJboss2023keditimchiem
02/01-JJkeditimchiemkhetlet10
02/01-JJkhetlet10sauninhkieukeditimchiem
02/01+JJkeditimchiemsauninhkieukhetlet10
02/01-JJkhetlet10sauninhkieukeditimchiem
02/01-JJkeditimchiemsauninhkieukhetlet10
02/01-JJkhetlet10sauninhkieukeditimchiem
02/01-JJkeditimchiemsauninhkieukhetlet10
02/01+JJkhetlet10sauninhkieukeditimchiem
02/01+JJkeditimchiemsauninhkieukhetlet10
02/01-JJkhetlet10sauninhkieukeditimchiem
02/01-JJsauninhkieukhetlet10
02/01+JJsauninhkieuhoangdinh
02/01-JJhoangdinhsatthula
02/01-JJhoangdinh
02/01-JJvietnamThanThuaBaitonyxtonym
02/01+JJtonyxtonymThanThuaBaivietnam
02/01+JJvietnamThanThuaBaitonyxtonym
02/01-JJtonyxtonymThanThuaBaivietnam
02/01+JJvietnamThanThuaBaitonyxtonym
02/01-JJtonyxtonymThanThuaBaivietnam
02/01-JJvietnamThanThuaBaitonyxtonym
02/01-JJtonyxtonymThanThuaBaivietnam
02/01-JJvietnamThanThuaBaitonyxtonym
02/01+JJtonyxtonymThanThuaBaivietnam
02/01+JJvietnamThanThuaBaitonyxtonym
02/01-JJtonyxtonymThanThuaBai
02/01-JJThanThuaBaitonyxtonym
02/01-JJtonyxtonymThanThuaBai
02/01-JJThanThuaBaitonyxtonym
02/01-JJtonyxtonymThanThuaBai
02/01+JJchefkochThanThuaBaitonyxtonym
02/01+JJtonyxtonymThanThuaBaichefkoch
02/01+JJThanThuaBai
02/01+JJTuanAn_7Tuoi
02/01+JJTuanAn_7Tuoi
01/31-JJtamcasinoTinhkynu1975St
01/31-JJSttamcasino
01/31-JJtamcasinohellovnSt
01/31-JJSthellovn
01/31-JJlanhuynh88sgSt
01/31=JJStlanhuynh88sg
01/31-JJSt
01/31-JJNTNT
01/31-JJNTNT
01/31-JJNTNT
01/31-JJsonde_VTkhanhdkalihan1985
01/31-JJalihan1985khanhdksonde_VT
01/31+JJsonde_VTkhanhdkalihan1985
01/31+JJsonde_VT
01/31-JJimprezax_minegaucon12
01/31-JJgaucon12x_mineimpreza
01/31-JJimprezax_minegaucon12
01/31-JJgaucon12x_mineimpreza
01/31-JJx_minegaucon12
01/31+JJgaucon12quyenchau
01/31-JJquyenchaugaucon12
01/31-JJquyenchau
01/31-xekhongphanhmk2013andy08JJ
01/31-xekhongphanhJJandy08mk2013
01/31-xekhongphanhmk2013andy08JJ
01/31-xekhongphanhJJandy08mk2013
01/31-xekhongphanhmk2013andy08JJ
01/31+xekhongphanhJJandy08mk2013
01/31+JJpro_killermojitoimpreza
01/31+JJimprezamojitopro_killer
01/31-JJpro_killermojitoimpreza
01/31-JJimprezamojitopro_killer
01/31+JJpro_killermojitoimpreza
01/31-JJimpreza
01/31-JJimpreza
01/31-JJchefkochK1234wwe
01/31+JJwwechefkoch
01/31-JJmojitotonyxtonymtungu
01/31-JJtungutonyxtonymmojito
01/31+JJmojitotonyxtonymtungu
01/31+JJtungutonyxtonymmojito
01/31+JJmojitotonyxtonymtungu
01/31+JJtungutonyxtonymmojito
01/31+JJtungu
01/31+JJVigo
01/31-JJbumbum_ttptonnynghia66tindo
01/31+JJtonnynghia66bumbum_ttp
01/31-JJbumbum_ttptonnynghia66
01/31-JJtonnynghia66bumbum_ttp
01/31-ThuQuyenRuJJben_do_chieuPhuckhang16

Ván Tiến Lên kế tiếp của JJ...

Vinagames CXQ