Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của dkjames9

Ngày Thắng Người chơi
05/20-jumpin_adamCat_320Udkjames9AOANH
05/20-jumpin_adamAOANHdkjames9Cat_320U
05/20-jumpin_adamCat_320Udkjames9AOANH
05/19-jennifer_181Guyverdkjames9tienchung
05/19-jennifer_181tienchungdkjames9Guyver
05/19-jennifer_181Guyverdkjames9tienchung
05/19-jennifer_181tienchungdkjames9Guyver
05/19-jennifer_181Guyverdkjames9tienchung
05/19-jennifer_181tienchungdkjames9Guyver
05/19=jennifer_181Guyverdkjames9tienchung
05/19+jennifer_181tienchungdkjames9Guyver
05/19+jennifer_181Guyverdkjames9tienchung
05/19-jennifer_181tienchungdkjames9Guyver
05/19-jennifer_181Guyverdkjames9tienchung
05/19-jennifer_181tienchungdkjames9Guyver
05/19-jennifer_181Guyverdkjames9tienchung
05/19+jennifer_181tienchungdkjames9Guyver
05/19-Lone_Wolftomynguyen72xom_moidkjames9
05/19-Lone_Wolfdkjames9xom_moitomynguyen72
05/19+Lone_Wolftomynguyen72xom_moidkjames9
05/19+Lone_Wolfdkjames9tomynguyen72
05/19-Lone_Wolftomynguyen72dkjames9
05/19-Lone_Wolfdkjames9tieungoc89tomynguyen72
05/19+Lone_Wolftomynguyen72tieungoc89dkjames9
05/19-usa2009KePhieuBacdkjames9quy123
05/19-usa2009quy123dkjames9KePhieuBac
05/19-usa2009KePhieuBacdkjames9quy123
05/19-usa2009quy123dkjames9KePhieuBac
05/19-usa2009dkjames9quy123
05/19-usa2009quy123dkjames9
05/18-timmyle66dkjames9xsonnyx
05/18+timmyle66xsonnyxdkjames9
05/18+MiiNaChau_Nguyendkjames9
05/18-dkjames9Chau_NguyenMiiNa
05/18+hoaithuong77MiiNaChau_Nguyendkjames9
05/18+hoaithuong77dkjames9Chau_NguyenMiiNa
05/18-hoaithuong77MiiNaChau_Nguyendkjames9
05/18-hoaithuong77dkjames9Chau_NguyenMiiNa
05/18+hoaithuong77MiiNaChau_Nguyendkjames9
05/18-hoaithuong77dkjames9Chau_NguyenMiiNa
05/18+hoaithuong77MiiNaChau_Nguyendkjames9
05/18-hoaithuong77dkjames9Chau_NguyenMiiNa
05/18+hoaithuong77MiiNaChau_Nguyendkjames9
05/18-hoaithuong77dkjames9Chau_NguyenMiiNa
05/18-Chau_Nguyendkjames9
05/18-Chau_Nguyendkjames9
05/18+Chau_Nguyendkjames9
05/18+Chau_Nguyendkjames9
05/18+Chau_Nguyendkjames9
05/18+Chau_NguyenJohnnyvandkjames9
05/18-Chau_Nguyendkjames9Johnnyvan
05/18-Chau_NguyenJohnnyvanx7_Bi_Longdkjames9
05/18-Chau_Nguyendkjames9x7_Bi_LongJohnnyvan
05/18+dkjames9hongminhanhCat_320U
05/18+dkjames9Cat_320Uhongminhanh
05/18+dkjames9hongminhanhheosuaCat_320U
05/18-dkjames9Hoai_Yeu
05/18+dinhkimHoai_Yeudkjames9
05/18-dkjames9TranTrungphong3siQ_
05/18-dkjames9Q_phong3siTranTrung
05/18+dkjames9TranTrungphong3siQ_
05/18-dkjames9Q_phong3siTranTrung
05/18+dkjames9TranTrungphong3siQ_
05/18+dkjames9tieungoc89phong3siTranTrung
05/18+dkjames9TranTrungphong3sitieungoc89
05/18+dkjames9tieungoc89phong3siTranTrung
05/18+dkjames9TranTrungphong3sitieungoc89
05/18-dkjames9tieungoc89phong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3sitieungoc89
05/18-dkjames9tieungoc89phong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3sitieungoc89
05/18+dkjames9tieungoc89phong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3sitieungoc89
05/18-dkjames9tieungoc89phong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3sitieungoc89
05/18+dkjames9tieungoc89phong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3si
05/18-dkjames9xom_moiphong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3sixom_moi
05/18-dkjames9xom_moiphong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3sixom_moi
05/18-dkjames9xom_moiphong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3sixom_moi
05/18-dkjames9xom_moiphong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3sixom_moi
05/18-dkjames9xom_moiphong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3si
05/18+dkjames9phong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3siChemTour123
05/18-dkjames9ChemTour123phong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3siChemTour123
05/18-dkjames9TranTrungphong3siChemTour123
05/18-dkjames9ChemTour123phong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3siChemTour123
05/18-dkjames9ChemTour123phong3siTranTrung
05/18+dkjames9TranTrungphong3siChemTour123
05/18+dkjames9phong3siTranTrung
05/18-dkjames9TranTrungphong3si
05/18+dkjames9phong3siTranTrung
05/18-TranTrungphong3sidkjames9

Ván Tiến Lên kế tiếp của dkjames9...

Vinagames CXQ