Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của shuming

Ngày Thắng Người chơi
03/22-LanThanTrhunglam49shumingkingofghost
03/22-LanThanTrkingofghostshuminghunglam49
03/22-LanThanTrhunglam49shumingkingofghost
03/22+LanThanTrkingofghostshuminghunglam49
03/22+LanThanTrhunglam49shumingkingofghost
03/22-LanThanTrkingofghostshuminghunglam49
03/22-hunglam49shumingkingofghost
03/22-kingofghostshuminghunglam49
03/22-LanThanTrhunglam49shumingkingofghost
03/22+LanThanTrkingofghostshuminghunglam49
03/22+LanThanTrhunglam49shumingkingofghost
03/22+LanThanTrkingofghostshuminghunglam49
03/22+LanThanTrhunglam49shumingkingofghost
03/22+LanThanTrkingofghostshuminghunglam49
03/22=hunglam49shumingkingofghost
03/22-kingofghostshuminghunglam49
03/22-chau714hunglam49shumingkingofghost
03/22+chau714kingofghostshuminghunglam49
03/22-chau714VanLe0101shumingkingofghost
03/22-chau714kingofghostshumingVanLe0101
03/22-chau714VanLe0101shumingkingofghost
03/22+chau714kingofghostshumingVanLe0101
03/22-chau714VanLe0101shumingkingofghost
03/22-chau714kingofghostshumingVanLe0101
03/22-chau714VanLe0101shumingkingofghost
03/22-chau714kingofghostshumingVanLe0101
03/21-Namnhishuming
03/21-Namnhishuming
03/21+Namnhishuming
03/21-Namnhishuming
03/21-Namnhishuming
03/21+Namnhishuming
03/21+Namnhishuming
03/21-Namnhishuming
03/21-Namnhishuming
03/21+Namnhishuming
03/21+Namnhishuming
03/20-Giaitrilavuiseattleguy5shumingabovenbeyond
03/20-Giaitrilavuiabovenbeyondshumingseattleguy5
03/20-Giaitrilavuiseattleguy5shumingabovenbeyond
03/20-Giaitrilavuiabovenbeyondshumingseattleguy5
03/20-Giaitrilavuiseattleguy5shumingabovenbeyond
03/20-Giaitrilavuiabovenbeyondshumingseattleguy5
03/20-Giaitrilavuiseattleguy5shumingabovenbeyond
03/20-Giaitrilavuiabovenbeyondshumingseattleguy5
03/20+Giaitrilavuihunglam49shumingabovenbeyond
03/20-Giaitrilavuiabovenbeyondshuminghunglam49
03/20+Giaitrilavuihunglam49shumingabovenbeyond
03/20-Giaitrilavuiabovenbeyondshuminghunglam49
03/20+Giaitrilavuihunglam49shumingabovenbeyond
03/20+Giaitrilavuishuminghunglam49
03/19+shumingBidenLu
03/19+shumingBidenLu
03/19+shumingBidenLu
03/18-shumingthusuong
03/18+shumingthusuong
03/18+shumingthusuong
03/18+shumingthusuong
03/18+shumingthusuong
03/18-shumingthusuong
03/18-shumingthusuong
03/18-shumingthusuongthuakhongkho
03/18+shumingthuakhongkhothusuong
03/18+shumingthusuongthuakhongkho
03/18+shumingthuakhongkhothusuong
03/18-shumingthusuongthuakhongkho
03/18=shumingthuakhongkhothusuong
03/18-shumingthusuongthuakhongkho
03/18+shumingthuakhongkhothusuong
03/18-shumingthusuongthuakhongkho
03/18-shumingthuakhongkhothusuong
03/18+shumingthusuongthuakhongkho
03/18-shumingthuakhongkhothusuong
03/18+shumingthusuongthuakhongkho
03/18-shumingthuakhongkhothusuong
03/18-shumingthusuongthuakhongkho
03/18-shumingthuakhongkhothusuong
03/18-shumingthusuongthuakhongkho
03/18+shumingthuakhongkhothusuong
03/18+shumingthuakhongkho
03/17+shumingdamtran
03/17-shumingdamtran
03/17+QuocNhanshumingsivyha
03/17+QuocNhanhai_le2005sivyhashuming
03/17-QuocNhanshumingsivyhahai_le2005
03/17-QuocNhanhai_le2005shuming
03/17+QuocNhanshumingKhanhTran09hai_le2005
03/17+QuocNhanhai_le2005KhanhTran09shuming
03/15-Hanghoa_1443shumingdolby2629richard57
03/15-Hanghoa_1443richard57dolby2629shuming
03/15-Hanghoa_1443shumingdolby2629richard57
03/15+Hanghoa_1443richard57dolby2629shuming
03/15+Hanghoa_1443shumingdolby2629richard57
03/15-Hanghoa_1443richard57dolby2629shuming
03/15+Hanghoa_1443shumingdolby2629richard57
03/15-Hanghoa_1443richard57dolby2629shuming
03/15-Hanghoa_1443shumingdolby2629richard57
03/15-Hanghoa_1443richard57dolby2629shuming
03/15-Hanghoa_1443shumingdolby2629richard57
03/15-Hanghoa_1443richard57dolby2629shuming

Ván Tiến Lên kế tiếp của shuming...

Vinagames CXQ