Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của shuming

Ngày Thắng Người chơi
12/01-xsonnyxshumingHaoKietMaiHuong22
12/01+xsonnyxMaiHuong22HaoKietshuming
12/01-xsonnyxshumingHaoKietMaiHuong22
12/01-xsonnyxHaoKietshuming
12/01+xsonnyxshumingchoihettien
12/01-xsonnyxchoihettienshuming
12/01-xsonnyxshumingchoihettien
12/01-xsonnyxchoihettienshuming
12/01+xsonnyxshumingchoihettien
12/01+xsonnyxchoihettienshuming
12/01-xsonnyxshumingchoihettien
12/01+xsonnyxshuming
12/01+xsonnyxshuming
12/01+xsonnyxshuming
12/01-xsonnyxshuming
12/01-xsonnyxshuming
12/01-xsonnyxshuming
12/01-xsonnyxshuming
12/01+xsonnyxshuming
12/01+xsonnyxMoclananhshuming
12/01-xsonnyxshumingMoclananh
12/01-xsonnyxMoclananhshuming
12/01-xsonnyxshumingMoclananh
12/01-xsonnyxMoclananhshuming
12/01-xsonnyxshumingMoclananh
12/01-xsonnyxMoclananhshuming
12/01+xsonnyxshumingMoclananh
11/28-shumingtiteo2007sinsakorruavang1
11/28-shumingruavang1sinsakortiteo2007
11/28-shumingtiteo2007sinsakorruavang1
11/28+shumingsinsakortiteo2007
11/28-shumingtiteo2007sinsakor
11/28-shumingsinsakortiteo2007
11/28+shumingtiteo2007
11/28+shumingtiteo2007
11/28+shumingtiteo2007DL20
11/28-shumingDL20titeo2007
11/28+shumingtiteo2007DL20
11/28+shumingDL20titeo2007
11/28+shumingtiteo2007DL20
11/28+shumingtiteo2007
11/28+aznc2kshumingkhetlet10
11/28+aznc2kkhetlet10shuming
11/27-shumingKhanhTran09Canadamr_hai
11/27-shumingmr_haiCanadaKhanhTran09
11/27+shumingKhanhTran09Canadamr_hai
11/27+shumingmr_haiCanadaKhanhTran09
11/27-shumingKhanhTran09Canadamr_hai
11/27-shumingCanadaKhanhTran09
11/27+shumingKhanhTran09Canada
11/27-shumingchaien01CanadaKhanhTran09
11/27+shumingKhanhTran09Canadachaien01
11/26-GiaitrilavuiDARKSOUL9999Moclananhshuming
11/26-GiaitrilavuishumingMoclananhDARKSOUL9999
11/26-GiaitrilavuiDARKSOUL9999Moclananhshuming
11/26-GiaitrilavuishumingMoclananhDARKSOUL9999
11/26-GiaitrilavuiDARKSOUL9999Moclananhshuming
11/26-GiaitrilavuishumingMoclananhDARKSOUL9999
11/26-GiaitrilavuiDARKSOUL9999Moclananhshuming
11/26-GiaitrilavuishumingMoclananhDARKSOUL9999
11/26-GiaitrilavuiDARKSOUL9999Moclananhshuming
11/26+GiaitrilavuishumingMoclananhDARKSOUL9999
11/26-GiaitrilavuiDARKSOUL9999Moclananhshuming
11/26+GiaitrilavuishumingMoclananhDARKSOUL9999
11/26+GiaitrilavuiDARKSOUL9999Moclananhshuming
11/26-GiaitrilavuishumingMoclananhDARKSOUL9999
11/26-GiaitrilavuiDARKSOUL9999Moclananhshuming
11/26+GiaitrilavuishumingMoclananh
11/26+GiaitrilavuisauninhkieuMoclananhshuming
11/26+GiaitrilavuishumingMoclananhsauninhkieu
11/26+sauninhkieuMoclananhshuming
11/26-shumingMoclananhsauninhkieu
11/26-sauninhkieuMoclananhshuming
11/26-shumingMoclananhsauninhkieu
11/26-sauninhkieuMoclananhshuming
11/26-xanhuashumingMoclananhsauninhkieu
11/26-xanhuasauninhkieuMoclananhshuming
11/26-shumingcafe09abovenbeyond
11/26+shumingabovenbeyondcafe09anhhuoston
11/26-shuminganhhuostoncafe09abovenbeyond
11/26+shumingabovenbeyondanhhuoston
11/26-shuminganhhuostonabovenbeyond
11/26-shumingabovenbeyondxanhuaanhhuoston
11/26-shuminganhhuostonxanhuaabovenbeyond
11/26+shumingabovenbeyondxanhuaanhhuoston
11/26+shumingxanhua
11/26+shumingxanhuachoitienlen
11/26-shumingchoitienlenxanhua
11/26-shumingxanhuachoitienlen
11/26-shumingchoitienlenxanhua
11/26+shumingDL20xanhuachoitienlen
11/26-shumingchoitienlenxanhuaDL20
11/26-shumingDL20xanhuachoitienlen
11/26+shumingchoitienlenxanhuaDL20
11/26-shumingDL20xanhuachoitienlen
11/26-shumingchoitienlenxanhuaDL20
11/26-shumingDL20xanhuachoitienlen
11/26-shumingchoitienlenDL20
11/26-shumingDL20choitienlen
11/26-shumingDL20

Ván Tiến Lên kế tiếp của shuming...

Vinagames CXQ