Ngôn ngữ

Ván Phỏm của nam_no08

Ngày Thắng Người chơi
12/02-adamnam_no08xuansonvitque
12/02+adamvitquexuansonnam_no08
12/02-adamnam_no08xuansonvitque
12/02-adamvitquexuansonnam_no08
12/02+adamnam_no08xuansonvitque
12/02-adamvitqueKhongcanbietnam_no08
12/02-adamnam_no08Khongcanbietvitque
12/02+adamvitqueKhongcanbietnam_no08
12/02-adamnam_no08Khongcanbietvitque
12/02+adamvitqueKhongcanbietnam_no08
12/02+adamnam_no08Khongcanbietvitque
11/30-nam_no08thoi_ke_dioppof9
11/30-nam_no08oppof9thoi_ke_di
11/30+nam_no08thoi_ke_diChenRuouQueoppof9
11/30-nam_no08oppof9ChenRuouQuethoi_ke_di
11/30-nam_no08thoi_ke_diChenRuouQueoppof9
11/30+nam_no08oppof9ChenRuouQuethoi_ke_di
11/30+Lehienbinhdennam_no08
11/30+Lehiennam_no08NgocQuybinhden
11/30+LehienbinhdenNgocQuynam_no08
11/30+Lehiennam_no08NgocQuybinhden
11/30+LehienbinhdenNgocQuynam_no08
11/30-Lehiennam_no08NgocQuy
11/30-LehienNgocQuynam_no08
11/30-Lehiennam_no08NgocQuy
11/30-LehienNgocQuynam_no08
11/30-nam_no08NgocQuy
11/30-NgocQuynam_no08
11/30+phobonam_no08NgocQuy
11/30-phoboNgocQuynam_no08
11/30-phoboNgocQuybaitranlajinam_no08
11/30+phobonam_no08baitranlaji
11/30-phobobaitranlajinam_no08
11/30-phobonam_no08baitranlajiDiemMyVT
11/30-Conginuadaumu999xekhongphanhnam_no08
11/30-Conginuadaunam_no08xekhongphanhmu999
11/30-Conginuadaumu999xekhongphanhnam_no08
11/30-Conginuadaunam_no08mu999
11/30+Saigon_5starnam_no08PhamTrixem
11/30-Saigon_5starxemPhamTrinam_no08
11/30+Saigon_5starnam_no08PhamTrixem
11/30-Saigon_5starxemPhamTrinam_no08
11/30-Saigon_5starnam_no08PhamTrixem
11/30-Saigon_5starxemPhamTrinam_no08
11/30-Saigon_5starnam_no08PhamTrixem
11/30-Saigon_5starxemPhamTrinam_no08
11/30-Saigon_5starnam_no08PhamTrixem
11/30-Saigon_5starxemPhamTrinam_no08
11/30-Saigon_5starnam_no08PhamTrixem
11/30-Saigon_5starxemPhamTrinam_no08
11/29-tamthoi999nam_no08mu999
11/29-mu999nam_no08tamthoi999
11/29-JUNtamthoi999nam_no08mu999
11/29+JUNmu999nam_no08tamthoi999
11/29+JUNnam_no08mu999
11/29-JUNmu999nam_no08binhden
11/29-JUNbinhdennam_no08mu999
11/29+JUNmu999nam_no08binhden
11/29-JUNbinhdennam_no08mu999
11/29=JUNmu999nam_no08binhden
11/28-Vietanh99999nam_no08SG5
11/28+Vo___thuongSG5nam_no08Vietanh99999
11/28+Vo___thuongVietanh99999nam_no08SG5
11/28=Vo___thuongSG5nam_no08Vietanh99999
11/28+Vo___thuongVietanh99999nam_no08SG5
11/28-Vo___thuongnam_no08Vietanh99999
11/27+binh2009DiemMyVTnam_no08dng132tri
11/27-binh2009dng132trinam_no08DiemMyVT
11/27-dng132trikim_linhnam_no08
11/27-JUNnam_no08kim_linhdng132tri
11/26-ltcotXa_Em_KyNiemnam_no08
11/26-AlCapone1nam_no08Xa_Em_KyNiemltcot
11/26-AlCapone1ltcotnam_no08
11/26+AlCapone1nam_no08ltcot
11/26-AlCapone1ltcotsonde_VTnam_no08
11/26-AlCapone1nam_no08sonde_VTltcot
11/26-AlCapone1sonde_VTnam_no08
11/26-AlCapone1nam_no08sonde_VThoacuc53
11/26-AlCapone1hoacuc53sonde_VTnam_no08
11/26=AlCapone1nam_no08sonde_VThoacuc53
11/26-AlCapone1hoacuc53sonde_VTnam_no08
11/26+AlCapone1nam_no08sonde_VThoacuc53
11/26-AlCapone1hoacuc53sonde_VTnam_no08
11/26-AlCapone1nam_no08sonde_VThoacuc53
11/26-AlCapone1hoacuc53sonde_VTnam_no08
11/25-nam_no08phobokim_linh
11/25+balao84kim_linhphobonam_no08
11/25+balao84nam_no08phobokim_linh
11/25-balao84kim_linhphobonam_no08
11/25-balao84nam_no08phobokim_linh
11/25+balao84kim_linhphobonam_no08
11/25-balao84nam_no08phobokim_linh
11/25=balao84kim_linhphobonam_no08
11/25-balao84nam_no08phobokim_linh
11/25+balao84kim_linhphobonam_no08
11/25-nam_no08caothutanh
11/25+nam_no08caothutanhTha_Bomxekhongphanh
11/25+nam_no08xekhongphanhTha_Bomcaothutanh
11/25+nam_no08caothutanhTha_Bomxekhongphanh
11/25=nam_no08xekhongphanhTha_Bomcaothutanh

Ván Phỏm kế tiếp của nam_no08...

Vinagames CXQ