Ngôn ngữ

Ván Phỏm của hobao

Ngày Thắng Người chơi
11/29-tunahobaotianhkim_linh
11/29+tunakim_linhtianhhobao
11/29+tunahobaotianhkim_linh
11/29+tunakim_linhtianhhobao
11/29=tendangkyhobaothoi_ke_di
11/29-tendangkythoi_ke_dihobaobactrungnam
11/29-tendangkybactrungnamhobaothoi_ke_di
11/29-tendangkythoi_ke_dihobaobactrungnam
11/29-tendangkythoi_ke_dihobaobactrungnam
11/29-ThichLaChieubactrungnamhobaothoi_ke_di
11/29-ThichLaChieuthoi_ke_dihobaobactrungnam
11/29-bactrungnamThichLaChieunamlinhchihobao
11/29-bactrungnamhobaonamlinhchiThichLaChieu
11/29-bactrungnamThichLaChieunamlinhchihobao
11/29-bactrungnamhobaoThichLaChieu
11/29-bactrungnamThichLaChieuhobao
11/29+bactrungnamhobaoThichLaChieu
11/29-bactrungnamThichLaChieuhobao
11/29+bactrungnamhobaoThichLaChieu
11/29+bactrungnamThichLaChieuhobao
11/29-bactrungnamhobaoThichLaChieu
11/29-bactrungnamhobao
11/29-bactrungnamhobaobinh2009
11/29-minhtruyenkhanhtrieuhobao
11/29+ip7hobaokhanhtrieuminhtruyen
11/29-ip7minhtruyenkhanhtrieuhobao
11/29=ip7hobaokhanhtrieuminhtruyen
11/29-soncan1knashyehobaophuquoc76
11/29+soncan1phuquoc76hobaoknashye
11/29+soncan1knashyehobaophuquoc76
11/29+soncan1phuquoc76hobaoknashye
11/29-soncan1knashyehobaophuquoc76
11/29-soncan1phuquoc76hobaoknashye
11/29-flashman199hobaoHoang_Longminh_hec
11/29-flashman199minh_hecHoang_Longhobao
11/29-flashman199hobaoHoang_Longminh_hec
11/29+flashman199minh_hectoi_nguoiHPhobao
11/29-flashman199hobaotoi_nguoiHPminh_hec
11/29+flashman199minh_hechobao
11/29-flashman199hobaominh_hec
11/29-flashman199minh_hechobao
11/28-hobaobaitranlajituan123Saigon_5star
11/28-hobaoSaigon_5starNguyenPbaitranlaji
11/28-hobaobaitranlajiNguyenPSaigon_5star
11/28-hobaoSaigon_5starNguyenPbaitranlaji
11/28-hobaobaitranlajiNguyenPSaigon_5star
11/28+hobaoSaigon_5starNguyenPbaitranlaji
11/28-hobaobaitranlajiNguyenPSaigon_5star
11/28-hobaoSaigon_5starNguyenPbaitranlaji
11/28-hobaobaitranlajiNguyenPSaigon_5star
11/28-hobaoSaigon_5starNguyenPbaitranlaji
11/28-hobaobaitranlajiNguyenPSaigon_5star
11/28-CX5_hobao
11/28-halinhYeuemamthammaimaik0quenhobao
11/28-halinhhobaomaimaik0quenYeuemamtham
11/28+halinhYeuemamthammaimaik0quenhobao
11/28-halinhhobaomaimaik0quenYeuemamtham
11/28=halinhYeuemamthammaimaik0quenhobao
11/28-halinhhobaomaimaik0quenYeuemamtham
11/28-tom2002C25_E44_F1hobaominh_hec
11/28-tom2002minh_hechobaoC25_E44_F1
11/28-tom2002C25_E44_F1hobaominh_hec
11/28-Saigon71hobaoThichLaChieuiphone7red
11/28-iphone7redThichLaChieuhobao
11/28-hobaoThichLaChieuiphone7red
11/28-iphone7redThichLaChieuhobao
11/28+hobaoThichLaChieuiphone7red
11/28-CoNgonNhaoVoThichLaChieuhobao
11/28-hobaothoi_ke_diforeveryoungGau_ny
11/28-hobaoGau_nyforeveryoungthoi_ke_di
11/28-hobaothoi_ke_diforeveryoungGau_ny
11/28-hobaoGau_nyforeveryoungthoi_ke_di
11/28-hobaoYeuemamthamforeveryoungGau_ny
11/28-hobaoGau_nyforeveryoungYeuemamtham
11/28-hobaoYeuemamthamforeveryoungGau_ny
11/28-hobaoGau_nyYeuemamtham
11/28+hobaoYeuemamthamGau_ny
11/28-binh2009thoi_ke_dianhiuemnhiuhobao
11/28-binh2009hobaoanhiuemnhiuthoi_ke_di
11/28+binh2009thoi_ke_dihobao
11/28-binh2009hobaotienchungthoi_ke_di
11/28+binh2009thoi_ke_ditienchunghobao
11/28+binh2009hobaotienchungthoi_ke_di
11/28=binh2009thoi_ke_ditienchunghobao
11/28-binh2009thoi_ke_dihobaoMaikhongphai
11/28=binh2009Maikhongphaihobao
11/28=binh2009BrayhobaoMaikhongphai
11/28-binh2009MaikhongphaihobaoBray
11/28-binh2009hobaoMaikhongphai
11/27-N_gianghobaoCa_HeoBayerMunich
11/27-N_giangBayerMunichCa_Heohobao
11/27-N_gianghobaoCa_HeoBayerMunich
11/27+N_giangBayerMunichanh8_quan7hobao
11/27-N_gianghobaoanh8_quan7BayerMunich
11/27-N_gianganh8_quan7hobao
11/27+N_gianghobaoanh8_quan7foreveryoung
11/27-N_giangforeveryounganh8_quan7hobao
11/27+N_gianghobaoanh8_quan7foreveryoung
11/27-N_giangforeveryounganh8_quan7hobao
11/27-N_gianghobaoanh8_quan7foreveryoung

Ván Phỏm kế tiếp của hobao...

Vinagames CXQ