Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Cuopbien000

Ngày Thắng Người chơi
02/03-kh123Cuopbien000
02/03-chickzpimpGiangnamdeCuopbien000kh123
02/03-chickzpimpkh123Cuopbien000Giangnamde
02/03-chickzpimpCuopbien000kh123
02/03-chickzpimpkh123Cuopbien000Danhchan
02/03+chickzpimpDanhchanCuopbien000
02/03-Cuopbien000Danhchan
02/03=DogphgDanhchanCuopbien000DiemMyVT
02/03-DogphgCuopbien000Danhchan
02/03+OngNgoaiCuopbien000chickzpimpSeriodja71
02/03+OngNgoaiSeriodja71Cuopbien000
02/03+OngNgoaiCuopbien000darkcarlSeriodja71
02/03+OngNgoaiSeriodja71Kingcrabs5Cuopbien000
02/03+OngNgoaiCuopbien000Kingcrabs5Seriodja71
02/03+OngNgoaiSeriodja71Kingcrabs5Cuopbien000
02/03-OngNgoaiCuopbien000Kingcrabs5Seriodja71
02/03-OngNgoaiSeriodja71Kingcrabs5Cuopbien000
02/03+Cuopbien000Kingcrabs5Seriodja71
02/03+Seriodja71Kingcrabs5Cuopbien000
02/03-KetaoCuopbien000Seriodja71
02/03-KetaoSeriodja71Cuopbien000
02/03-KetaoCuopbien000MarioatecSeriodja71
02/03+KetaoSeriodja71MarioatecCuopbien000
02/03+KetaoCuopbien000MarioatecSeriodja71
02/03-KetaoSeriodja71MarioatecCuopbien000
02/03-KetaoCuopbien000MarioatecSeriodja71
02/03-KetaoSeriodja71MarioatecCuopbien000
02/03-KetaoCuopbien000MarioatecSeriodja71
02/03=KetaoMarioatecCuopbien000
02/03-KetaoCuopbien000Marioatechoquangdung
02/03-hoquangdungMarioatecCuopbien000
02/03-caochanchayCuopbien000Marioatechoquangdung
02/03+ConginuadauCuopbien000X30
02/03-ConginuadauforeveryoungCuopbien000
02/03-mongtayCuopbien000chickzpimp
02/03+mongtaychickzpimpCuopbien000
02/03+mongtayCuopbien000chickzpimp
02/03-mongtaychickzpimpCuopbien000
02/03-mongtayCuopbien000chickzpimpmegiavn
02/03+mongtaymegiavnchickzpimpCuopbien000
02/03+mongtayCuopbien000chickzpimpmegiavn
02/03+mongtaymegiavnchickzpimpCuopbien000
02/03-mongtayCuopbien000chickzpimpmegiavn
02/03-mongtaymegiavnchickzpimpCuopbien000
02/03-mongtayCuopbien000megiavn
02/03-mongtaymegiavnCuopbien000
02/03-caochanchaybkhaiCuopbien000hth770
02/03+caochanchayhth770Cuopbien000bkhai
02/03-bkhaiCuopbien000hth770
02/03-ThaoEmhth770Cuopbien000bkhai
02/02-ThaoEmbkhaiCuopbien000hth770
02/02-ThaoEmthuy_andyCuopbien000bkhai
02/02-ThaoEmbkhaiCuopbien000thuy_andy
02/02-ThaoEmCuopbien000bkhai
02/02-ThaoEmbkhaiCuopbien000Kevinhng861
02/02+Kevinhng861Cuopbien000
02/02+LakiCuopbien000Kevinhng861
02/02-LakiKevinhng861Cuopbien000Thuy_lun
02/02-LakiThuy_lunCuopbien000Kevinhng861
02/02-LakiKevinhng861Cuopbien000Thuy_lun
02/02-LakiThuy_lunCuopbien000Kevinhng861
02/02-LakiKevinhng861Cuopbien000Thuy_lun
02/02-LakiThuy_lunCuopbien000Kevinhng861
02/02-LakiKevinhng861Cuopbien000Thuy_lun
02/02-LakiThuy_lunCuopbien000Kevinhng861
02/02-LakiKevinhng861Cuopbien000
02/02-LakiCuopbien000Kevinhng861
02/02-LakiKevinhng861Cuopbien000Mylan
02/02-LakiCuopbien000Kevinhng861
02/02-LakiCuopbien000
02/02-LakiCuopbien000
02/02-LakiDupont79Cuopbien000
02/02-Lakitmn135Cuopbien000Dupont79
02/02-LakiDupont79Cuopbien000tmn135
02/02+Lakitmn135Cuopbien000Dupont79
02/02+Dupont79Cuopbien000tmn135
02/02-tmn135Cuopbien000Dupont79
02/02=Dupont79thuy_andyCuopbien000tmn135
02/02+Dupont79tmn135Cuopbien000thuy_andy
02/02-thuy_andyCuopbien000tmn135
02/02-Than_paitmn135Cuopbien000thuy_andy
02/02+Than_paithuy_andyCuopbien000tmn135
02/02+Than_paithanbai_89Cuopbien000thuy_andy
02/02-Than_paithuy_andyCuopbien000thanbai_89
02/02-Than_paithanbai_89Cuopbien000thuy_andy
02/02-Than_paithuy_andyCuopbien000thanbai_89
02/02-Cuopbien000halinhthanhlongxuanson
02/02+Cuopbien000xuansonthanhlonghalinh
02/02+Cuopbien000halinhthanhlongxuanson
02/02+Cuopbien000xuansonthanhlonghalinh
02/02+Cuopbien000halinhthanhlongxuanson
02/02+Cuopbien000xuansonthanhlonghalinh
02/02+Cuopbien000halinhthanhlongxuanson
02/02+Cuopbien000xuansonthanhlonghalinh
02/02+Cuopbien000halinhthanhlongxuanson
02/02-Cuopbien000xuansonthanhlonghalinh
02/02-Cuopbien000halinhthanhlongxuanson
02/02-Cuopbien000xuansonthanhlonghalinh
02/02+Cuopbien000halinhxuanson
02/02-Cuopbien000xuansonhalinh

Ván Phỏm kế tiếp của Cuopbien000...

Vinagames CXQ