Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ncongtam

Ngày Thắng Người chơi
04/19-MoclananhSatthuCoDon1ncongtamtianh
04/19-MoclananhtianhncongtamSatthuCoDon1
04/19-MoclananhSatthuCoDon1ncongtamtianh
04/19+MoclananhtianhncongtamSatthuCoDon1
04/19+MoclananhSatthuCoDon1ncongtamtianh
04/18-chemheoAsaancongtamvominhhieu10
04/18-chemheovominhhieu10ncongtamAsaa
04/18-a4Asaancongtamvominhhieu10
04/18+a4vominhhieu10ncongtamAsaa
04/18-a4Asaancongtamvominhhieu10
04/18-a4vominhhieu10ncongtam
04/18+a4laogiancongtamvominhhieu10
04/18-a4vominhhieu10ncongtamlaogia
04/18-muonyeumgreenerytramlangncongtam
04/18-muonyeumncongtamtramlanggreenery
04/18-muonyeumgreenerytramlangncongtam
04/18-muonyeumncongtamtramlanggreenery
04/18-onithanhsalamaniminhthoaincongtam
04/18-onithanhncongtamminhthoaisalamani
04/18+onithanhdaicamaxncongtam
04/18-Kvg617bumbum_ttpEmsongvianhncongtam
04/18-Kvg617ncongtamEmsongvianhbumbum_ttp
04/18-Kvg617bumbum_ttpEmsongvianhncongtam
04/18-Kvg617ncongtamEmsongvianhbumbum_ttp
04/18+Kvg617bumbum_ttpEmsongvianhncongtam
04/18+Kvg617ncongtamEmsongvianh
04/18-Kvg617Cantho65Emsongvianhncongtam
04/18+Kvg617ncongtamEmsongvianhCantho65
04/18-Kvg617Cantho65Emsongvianhncongtam
04/18-Kvg617ncongtamEmsongvianhCantho65
04/18+Kvg617Emsongvianhncongtam
04/18-Kvg617ncongtamEmsongvianhVOIMAP0912
04/18+Kvg617VOIMAP0912Emsongvianhncongtam
04/18+Kvg617ncongtamEmsongvianhVOIMAP0912
04/18-Kvg617VOIMAP0912Emsongvianhncongtam
04/18-Kvg617ncongtamEmsongvianhVOIMAP0912
04/18-Kvg617VOIMAP0912Emsongvianhncongtam
04/18-Kvg617ncongtamEmsongvianhVOIMAP0912
04/17-albertathanhnien35CS89ncongtam
04/17-albertancongtamCS89thanhnien35
04/17+albertaCS89ncongtam
04/17-bumbum_ttpabovenbeyondncongtam
04/17-khetlet10ncongtamabovenbeyondbumbum_ttp
04/17-khetlet10bumbum_ttpabovenbeyondncongtam
04/17+khetlet10ncongtamabovenbeyond
04/17-khetlet10abovenbeyondncongtam
04/17-khetlet10ncongtamabovenbeyondthammai65
04/17-khetlet10thammai65abovenbeyondncongtam
04/17+khetlet10ncongtamthammai65
04/17-khetlet10thammai65tinhyeuxuancongtam
04/17+khetlet10ncongtamtinhyeuxuathammai65
04/17+khetlet10thammai65tinhyeuxuancongtam
04/17+khetlet10ncongtamtinhyeuxuathammai65
04/17-khetlet10thammai65tinhyeuxuancongtam
04/17-khetlet10ncongtamtinhyeuxuathammai65
04/17-khetlet10thammai65tinhyeuxuancongtam
04/17+khetlet10ncongtamtinhyeuxuathammai65
04/17+khetlet10thammai65tinhyeuxuancongtam
04/17-khetlet10ncongtamtinhyeuxuathammai65
04/17-khetlet10thammai65tinhyeuxuancongtam
04/17-khetlet10ncongtamtinhyeuxuathammai65
04/17-khetlet10Yeahtinhyeuxuancongtam
04/17-khetlet10ncongtamtinhyeuxuaYeah
04/17-khetlet10Yeahtinhyeuxuancongtam
04/17+khetlet10ncongtamtinhyeuxuaYeah
04/17-ncongtamkhanhdkbischwiller6
04/17-ncongtamKimElv123bischwiller6khanhdk
04/17-ncongtamkhanhdkbischwiller6KimElv123
04/17-ncongtamKimElv123bischwiller6khanhdk
04/17-ncongtamkhanhdkbischwiller6KimElv123
04/17-lucky01daicamaxncongtamVanLe0101
04/17-lucky01VanLe0101ncongtamdaicamax
04/17-lucky01daicamaxncongtamVanLe0101
04/17-lucky01VanLe0101ncongtam
04/17-talatalucky01ncongtamVanLe0101
04/17-talataVanLe0101ncongtamlucky01
04/17+talatalucky01ncongtamVanLe0101
04/17-vinhnv66hoang_jptuylangncongtam
04/17-vinhnv66ncongtamtuylanghoang_jp
04/17-vinhnv66hoang_jptuylangncongtam
04/17+vinhnv66ncongtamtuylanghoang_jp
04/17-vinhnv66tuylangncongtam
04/17-vinhnv66ncongtamtuylang
04/17+vinhnv66tuylangncongtam
04/17-ruiroabovenbeyondhcmpc45ncongtam
04/17+ruironcongtamhcmpc45abovenbeyond
04/17-ruiroabovenbeyondhcmpc45ncongtam
04/17-ruironcongtamhcmpc45abovenbeyond
04/17-ruiroabovenbeyondhcmpc45ncongtam
04/17-ruironcongtamhcmpc45abovenbeyond
04/17-ruiroabovenbeyondhcmpc45ncongtam
04/17-ruironcongtamhcmpc45abovenbeyond
04/17-ruiroabovenbeyondhcmpc45ncongtam
04/17+ruironcongtamhcmpc45abovenbeyond
04/17-ruiroabovenbeyondhcmpc45ncongtam
04/17+ruironcongtamhcmpc45abovenbeyond
04/17+ruiroabovenbeyondhcmpc45ncongtam
04/17-ruironcongtamhcmpc45abovenbeyond
04/17+ruiroabovenbeyondhcmpc45ncongtam
04/17+ruironcongtamhcmpc45abovenbeyond

Ván Tiến Lên kế tiếp của ncongtam...

Vinagames CXQ