Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ncongtam

Ngày Thắng Người chơi
08/13-ncongtamkhetlet10paulholambada999
08/13+ncongtamlambada999paulhokhetlet10
08/13-ncongtamkhetlet10paulholambada999
08/13+ncongtamlambada999paulhokhetlet10
08/13-ncongtamkhetlet10paulholambada999
08/13-ncongtamlambada999paulhokhetlet10
08/13+ncongtamkhetlet10paulholambada999
08/13-ncongtamlambada999paulhoMOTNGAYVUI99
08/13+ncongtamMOTNGAYVUI99paulholambada999
08/13-vntigerncongtamThanThuaBaiBalo
08/13-vntigerBaloThanThuaBaincongtam
08/13-chuotcongncongtam
08/13-hoaloincongtamPhuckhang16Cantho65
08/13-hoaloiCantho65Phuckhang16ncongtam
08/13+hoaloincongtamPhuckhang16Cantho65
08/13-hoaloiCantho65Phuckhang16ncongtam
08/13-hoaloincongtamPhuckhang16Cantho65
08/13-hoaloiCantho65Phuckhang16ncongtam
08/13+hoaloincongtamPhuckhang16Cantho65
08/12-toanlencongtamtrieu_tulongrocketman
08/12-toanlerocketmantrieu_tulongncongtam
08/12-toanlencongtamtrieu_tulongrocketman
08/12-toanleSmuccLeetrieu_tulongncongtam
08/12-toanlencongtamtrieu_tulongSmuccLee
08/12+toanleSmuccLeetrieu_tulongncongtam
08/12-toanlencongtamtrieu_tulong
08/12+toanleaiphutinhaitrieu_tulongncongtam
08/12-toanlencongtamtrieu_tulong
08/12+khetlet10thuakhongkhoncongtamphianh1968
08/12-khetlet10phianh1968ncongtamthuakhongkho
08/12-khetlet10thuakhongkhoncongtamphianh1968
08/12-vo_chanhncongtamdragon2025Nhoveem
08/12-vo_chanhNhoveemdragon2025ncongtam
08/12-vo_chanhncongtamdragon2025Nhoveem
08/12-vo_chanhNhoveemdragon2025ncongtam
08/12+vo_chanhncongtamdragon2025Nhoveem
08/12+vo_chanhNhoveemdragon2025ncongtam
08/12-vo_chanhncongtamdragon2025Nhoveem
08/12-vo_chanhNhoveemdragon2025ncongtam
08/12+vo_chanhncongtamdragon2025Nhoveem
08/12-quyenchautuylangncongtam
08/12-quyenchauncongtamtuylang
08/12+quyenchautuylangkhanhdkncongtam
08/12-quyenchauncongtamkhanhdktuylang
08/12-quyenchautuylangkhanhdkncongtam
08/12-steve_tttanhyeu2019x_minencongtam
08/12-steve_tttncongtamx_mineanhyeu2019
08/12+painted_winganhyeu2019x_minencongtam
08/12+painted_wingncongtamanhyeu2019
08/12+painted_wingncongtam
08/12-DaDA128Leo_Tomncongtamminh_62
08/12-DaDA128minh_62ncongtam
08/12-DaDA128y123hncongtamminh_62
08/11-daicamaxncongtam
08/11+daicamaxncongtam
08/11+daicamaxncongtam
08/11-Moclananhvivavo99ncongtamhanuman
08/11-Moclananhhanumanncongtamvivavo99
08/11-rickynguyenvmtnncongtambuonvidptrai
08/11+buonvidptraincongtamnguyenvmtn
08/11-nganthuongnguyenvmtnncongtambuonvidptrai
08/11-nganthuongbuonvidptraincongtamnguyenvmtn
08/11-nguyenvmtnncongtambuonvidptrai
08/11+hongngoc999buonvidptraincongtamnguyenvmtn
08/11-hongngoc999nguyenvmtnncongtambuonvidptrai
08/11-ncongtamPhamThaiphuongle
08/11-ncongtamphuonglePhamThaichinitoloco
08/11-ncongtamchinitolocoPhamThaiphuongle
08/11+ncongtamphuonglePhamThaichinitoloco
08/11+ncongtamchinitolocoPhamThaiphuongle
08/11+ncongtamphuonglePhamThaichinitoloco
08/11+ncongtamchinitolocoPhamThaiphuongle
08/11-ncongtamphuonglePhamThaichinitoloco
08/11-ncongtamchinitolocoPhamThaiphuongle
08/11-ncongtamphuonglePhamThaichinitoloco
08/11-robinlee2022ncongtamHuy82lanhuynh88sg
08/11-robinlee2022lanhuynh88sgHuy82ncongtam
08/11-robinlee2022ncongtamHuy82lanhuynh88sg
08/11-robinlee2022lanhuynh88sgHuy82ncongtam
08/11-robinlee2022ncongtamHuy82lanhuynh88sg
08/10-Cyax_minePhuckhang16ncongtam
08/10-CyancongtamPhuckhang16x_mine
08/10+Cyax_minePhuckhang16ncongtam
08/10-CyancongtamPhuckhang16x_mine
08/10-CyaPhuckhang16ncongtam
08/10-CyancongtamPhuckhang16nam_no08
08/10-Cyanam_no08Phuckhang16ncongtam
08/10-Phuckhang16tonyxtonymtonyyncongtam
08/10-Phuckhang16ncongtamtonyytonyxtonym
08/10-Phuckhang16tonyxtonymtonyyncongtam
08/10+Phuckhang16ncongtamtonyytonyxtonym
08/10-Phuckhang16tonyxtonymtonyyncongtam
08/10-Phuckhang16ncongtamtonyytonyxtonym
08/10+Phuckhang16tonyxtonymtonyyncongtam
08/10-Phuckhang16ncongtamtonyytonyxtonym
08/10-Phuckhang16tonyxtonymncongtam
08/10-CyaPhuongvy123ncongtamculi
08/10+CyaculincongtamPhuongvy123
08/10-CyaPhuongvy123ncongtamculi
08/10+CyaculincongtamPhuongvy123

Ván Tiến Lên kế tiếp của ncongtam...

Vinagames CXQ