Ngôn ngữ

Ván Phỏm của trunghuyenpl

Ngày Thắng Người chơi
11/29=theman82trunghuyenplxemgauden88
11/29-theman82gauden88xemtrunghuyenpl
11/29+theman82trunghuyenplxemgauden88
11/29-theman82gauden88xemtrunghuyenpl
11/29-theman82trunghuyenplxem
11/29+theman82xemtrunghuyenpl
11/29+theman82trunghuyenplip7
11/29-theman82ip7trunghuyenpl
11/29+trunghuyenplleo1965khangno
11/29+trunghuyenplkhangnoleo1965momhet
11/29-trunghuyenplmomhetleo1965khangno
11/29+trunghuyenplkhangnoleo1965momhet
11/29+trunghuyenplmomhet
11/29-trunghuyenplmomhet
11/29-trunghuyenplmomhet
11/29+trunghuyenplmomhet
11/28-trunghuyenplcocoonBaoDatlatdat
11/28-trunghuyenpllatdatBaoDatcocoon
11/28+trunghuyenplcocoonBaoDatlatdat
11/28-trunghuyenpllatdatBaoDatcocoon
11/28-ip7trunghuyenpl
11/28-hangchuoitrunghuyenplB_B_B
11/28-hangchuoitrunghuyenpl
11/28-xemtrunghuyenplngocvansonguyen
11/28+xemsonguyenngocvantrunghuyenpl
11/28-xemtrunghuyenplngocvansonguyen
11/28-xemsonguyenngocvantrunghuyenpl
11/28-xemtrunghuyenplngocvansonguyen
11/28-xemsonguyentrunghuyenpl
11/28-xemtrunghuyenplHa_VietHoangHung1973
11/28-xemHung1973Ha_VietHoangtrunghuyenpl
11/28+xemtrunghuyenplHa_VietHoangHung1973
11/28=xemHung1973Ha_VietHoangtrunghuyenpl
11/28+xemtrunghuyenplHung1973
11/28=xemHung1973trunghuyenpl
11/27-trunghuyenplvuacobac_czechifheo2012
11/27-trunghuyenplchifheo2012vuacobac_cze
11/27+trunghuyenplvuacobac_czechifheo2012traiphulao
11/27-trunghuyenpltraiphulaochifheo2012vuacobac_cze
11/27-trunghuyenplvuacobac_czechifheo2012traiphulao
11/27+trunghuyenpltraiphulaochifheo2012vuacobac_cze
11/27-trunghuyenplvuacobac_czechifheo2012traiphulao
11/27-trunghuyenpltraiphulaochifheo2012vuacobac_cze
11/27-trunghuyenplvuacobac_czechifheo2012traiphulao
11/27+trunghuyenpltraiphulaochifheo2012vuacobac_cze
11/27-trunghuyenplvuacobac_czechifheo2012traiphulao
11/27-trunghuyenpltraiphulaochifheo2012vuacobac_cze
11/27-trunghuyenplvuacobac_czechifheo2012traiphulao
11/27+trunghuyenplchifheo2012vuacobac_cze
11/27=trunghuyenplvuacobac_czechifheo2012
11/27+trunghuyenpltraiphulaochifheo2012vuacobac_cze
11/27-trunghuyenplvuacobac_czetraiphulao
11/27-trunghuyenpltraiphulaophamtho09vuacobac_cze
11/27-trunghuyenplvuacobac_czephamtho09traiphulao
11/27-trunghuyenpltraiphulaophamtho09vuacobac_cze
11/27-khanhtrieuLynnwoodtrunghuyenpl
11/27+khanhtrieutrunghuyenplLynnwood
11/27-khanhtrieuLynnwoodhangchuoitrunghuyenpl
11/27-khanhtrieutrunghuyenplhangchuoiLynnwood
11/27-khanhtrieuLynnwoodhangchuoitrunghuyenpl
11/27+khanhtrieutrunghuyenplhangchuoiLynnwood
11/27+bvpnttrunghuyenpl
11/27=trunghuyenploppof9
11/27+trunghuyenpltuango270oppof9
11/27+trunghuyenpltuango270thuy_andy
11/27-trunghuyenpldng132trituango270
11/27+trunghuyenplthuy_andy
11/27-trunghuyenplthuy_andy
11/27-ip7Thaioppof9trunghuyenpl
11/27-ip7oppof9trunghuyenpl
11/27+ip7trunghuyenplThai
11/27-ip7longthanh964Thaitrunghuyenpl
11/27-ip7trunghuyenplThailongthanh964
11/26-trunghuyenplchifheo2012khanhtrieulitchit
11/26-trunghuyenpllitchitchifheo2012
11/26+trunghuyenplchifheo2012litchit
11/26=trunghuyenpllitchitchifheo2012
11/26-trunghuyenplchifheo2012chicoanh123litchit
11/26-trunghuyenpllitchitchicoanh123chifheo2012
11/26-trunghuyenplchifheo2012litchit
11/26+trunghuyenpllitchitchifheo2012
11/26-trunghuyenpllitchit
11/26-JUNcobacrachtrunghuyenpl
11/26-System_ErrortrunghuyenplcobacrachJUN
11/26+System_ErrorJUNcobacrachtrunghuyenpl
11/26-System_ErrortrunghuyenplcobacrachJUN
11/26+JUNtrunghuyenpl
11/26+System_Errortrunghuyenpltvtcobacrach
11/26-HanhHoavuacobac_czetrunghuyenplchickzpimp
11/26-HanhHoachickzpimptrunghuyenplvuacobac_cze
11/26-vuacobac_czetrunghuyenplchickzpimp
11/26-chickzpimptrunghuyenplvuacobac_cze
11/26+minhhuyen149vuacobac_czetrunghuyenplchickzpimp
11/26-minhhuyen149chickzpimptrunghuyenplvuacobac_cze
11/26-minhhuyen149vuacobac_czetrunghuyenplchickzpimp
11/26+minhhuyen149chickzpimptrunghuyenplvuacobac_cze
11/26+minhhuyen149vuacobac_czetrunghuyenplchickzpimp
11/26-minhhuyen149chickzpimptrunghuyenplvuacobac_cze
11/26-minhhuyen149vuacobac_czetrunghuyenplchickzpimp
11/26+minhhuyen149chickzpimptrunghuyenplvuacobac_cze

Ván Phỏm kế tiếp của trunghuyenpl...

Vinagames CXQ