Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Tuyencao

Ngày Thắng Người chơi
01/25-JUNlitchitkhanhtrieuTuyencao
01/25-JUNTuyencaokhanhtrieulitchit
01/25+JUNkhanhtrieuTuyencao
01/25-TuyencaoPhanRangariestrandoanh
01/25-TuyencaoPhanRang
01/24=Tuyencaohungbovonpvphobo
01/24-Tuyencaophobonpvhungbovo
01/24=Tuyencaohungbovonpvphobo
01/23-foreveryoungXa_Em_KyNiemVo___thuongTuyencao
01/23-foreveryoungTuyencaoVo___thuongXa_Em_KyNiem
01/23-foreveryoungXa_Em_KyNiemVo___thuongTuyencao
01/23-TuyencaoBinh_MinhMr_ChickenVan_Anh_Bp
01/23-Tuyencaolatdattuannguyenhaquang
01/23-Tuyencaohaquangtuannguyenlatdat
01/23+Tuyencaolatdattuannguyenhaquang
01/23-Tuyencaohaquangtuannguyenltcot
01/23-Tuyencaoltcottuannguyenhaquang
01/23+Tuyencaohaquangtuannguyenltcot
01/23-Tuyencaoltcot
01/23=Tuyencaoltcot
01/21-Tuyencaotuan123schuttersMrVan123
01/21-Tuyencaoschutterstuan123
01/21-Tuyencaotuan123schuttersKevinhng861
01/21-TuyencaoKevinhng861schutterstuan123
01/21-Tuyencaotuan123schuttersKevinhng861
01/21-Tuyencaoschutterstuan123
01/21+Tuyencaotuan123schutters
01/21=Tuyencaoschutterstuan123
01/21-Tuyencaotuan123schutters
01/21-Tuyencaoschutterstuan123
01/21+Tuyencaoschutters
01/21-JUNgia_ham_dzuiTuyencao
01/21-JUNTuyencaogia_ham_dzui
01/21+JUNgia_ham_dzuiTuyencao
01/21-JUNTuyencao
01/21+JUNTuyencao
01/21-KhietbongThichu_laai_TuyencaoNiNiThao
01/21-Tuyencaonigata38Bagiach_game
01/21+TuyencaoBagiach_gamenigata38
01/21+Tuyencaonigata38alibabaly
01/21+TuyencaoHumxam_Tigeralibabalynigata38
01/21+Tuyencaonigata38tatdienHumxam_Tiger
01/21-TuyencaoHumxam_Tigertatdiennigata38
01/21-Tuyencaonigata38tatdienHumxam_Tiger
01/21=TuyencaoHumxam_Tigertatdienanh_oi_em_ne
01/21-Tuyencaoanh_oi_em_netatdienHumxam_Tiger
01/21+TuyencaoHumxam_Tigertatdienanh_oi_em_ne
01/21-Tuyencaoanh_oi_em_netatdienHumxam_Tiger
01/21-TuyencaoHumxam_Tigertatdienanh_oi_em_ne
01/21-Tuyencaoanh_oi_em_neHumxam_Tiger
01/21+Tuyencaoanh_oi_em_ne
01/20-Tuyencaophobominhphung
01/20+Tuyencaominhphungphobo
01/20-TuyencaophoboHaiTrieuminhphung
01/20-TuyencaominhphungHaiTrieuphobo
01/20-TuyencaophoboHaiTrieuminhphung
01/20-TuyencaoHaiTrieuphobo
01/20-Tuyencaophobo
01/20+Tuyencaophobo
01/20+Tuyencaophobo
01/20-Tuyencaophobo
01/20-halinhTuyencao
01/20-SaiGonToDayTuyencaohalinh
01/20+SaiGonToDayhalinhTuyencao
01/20-SaiGonToDayTuyencaohalinh
01/19-andynguyentxTuyencaoChuot15
01/19-andynguyentxChuot15Tuyencao
01/18-TuyencaoJUNandynguyentxhoa_vu_chi
01/18=Tuyencaohoa_vu_chiJUN
01/18-TuyencaoJUNhoa_vu_chi
01/18-TuyencaoJUN
01/18-TuyencaoDanhchanIgor389chuchen
01/18+TuyencaochuchenIgor389Danhchan
01/18-TuyencaoDanhchanIgor389chuchen
01/18-TuyencaochuchenDanhchan
01/18-TuyencaoDanhchanchuchen
01/18+TuyencaoDanhchan
01/18-TuyencaohungbovoOSINgauden88
01/18-Tuyencaogauden88OSINhungbovo
01/18-TuyencaohungbovoOSINgauden88
01/18+Tuyencaogauden88OSINhungbovo
01/18-TuyencaohungbovoOSINgauden88
01/18-Tuyencaogauden88OSINhungbovo
01/18-TuyencaohungbovoOSINgauden88
01/18-Tuyencaogauden88OSIN
01/18-TuyencaoOSINgauden88
01/17-KhietbongLemgo2019TuyencaoThichu_laai_
01/17-KhietbongThichu_laai_TuyencaoLemgo2019
01/17-KhietbongLemgo2019TuyencaoThichu_laai_
01/17+KhietbongThichu_laai_TuyencaoLemgo2019
01/17-KhietbongLemgo2019TuyencaoThichu_laai_
01/17-KhietbongThichu_laai_TuyencaoLemgo2019
01/17+KhietbongLemgo2019Tuyencao
01/17-KhietbonghulkTuyencaoLemgo2019
01/17-KhietbongLemgo2019Tuyencaohulk
01/17-KhietbonghulkTuyencaoLemgo2019
01/17=KhietbongLemgo2019Tuyencao
01/17+KhietbongTuyencaoLemgo2019
01/17-KhietbongLemgo2019Tuyencao
01/17-Thichu_laai_TuyencaoLemgo2019

Ván Phỏm kế tiếp của Tuyencao...

Vinagames CXQ