Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của dao1970

Ngày Thắng Người chơi
05/26-dao1970nguyenvmtnjasminNguoimechoi2
05/26-dao1970Nguoimechoi2jasmin
05/26-dao1970lap001_jasminNguoimechoi2
05/26+dao1970Nguoimechoi2jasminlap001_
05/26+dao1970lap001_jasminNguoimechoi2
05/26-dao1970Nguoimechoi2jasminlap001_
05/26-dao1970lap001_jasminNguoimechoi2
05/26-dao1970Nguoimechoi2jasminlap001_
05/26-dao1970jasminNguoimechoi2
05/26-dao1970jasminkieu762000
05/26-dao1970ZuZu
05/23+dao1970daicamaxtinhyeuxuakhanhdk
05/23=dao1970khanhdktinhyeuxuadaicamax
05/23-dao1970daicamaxtinhyeuxuakhanhdk
05/23+dao1970daicamax
05/23-dao1970ZuZuAsd44
05/23+dao1970ZuZu
05/23-dao1970usa2009RoseTran
05/19-jennifer_181Guyverdao1970tienchung
05/19-jennifer_181tienchungdao1970Guyver
05/19-jennifer_181Guyverdao1970tienchung
05/19-Miquanghalamdao1970Tran_1983NhungUSA
05/19+MiquanghalamNhungUSATran_1983dao1970
05/19+Miquanghalamdao1970Tran_1983NhungUSA
05/19+MiquanghalamNhungUSATran_1983dao1970
05/19+Miquanghalamdao1970NhungUSA
05/19+Miquanghalamdao1970
05/17-dao1970quanghungtralaiemyeu5
05/17+dao1970tralaiemyeu5quanghung
05/17-dao1970quanghungtralaiemyeu5GA_MAI_TO
05/17=dao1970GA_MAI_TOtralaiemyeu5quanghung
05/17-dao1970quanghungtralaiemyeu5GA_MAI_TO
05/17-dao1970GA_MAI_TOtralaiemyeu5quanghung
05/17-dao1970quanghungtralaiemyeu5GA_MAI_TO
05/17-dao1970GA_MAI_TOtralaiemyeu5quanghung
05/17-dao1970quanghungtralaiemyeu5GA_MAI_TO
05/17-dao1970GA_MAI_TOtralaiemyeu5quanghung
05/17+dao1970quanghungtralaiemyeu5GA_MAI_TO
05/17+dao1970GA_MAI_TOtralaiemyeu5quanghung
05/17-dao1970quanghungtralaiemyeu5GA_MAI_TO
05/17-dao1970quanghung
Vinagames CXQ