Ngôn ngữ

Ván Phỏm của tiktak

Ngày Thắng Người chơi
06/08-sonde_VTtiktakH_3HHtaymoi
06/08+sonde_VTtaymoiH_3HHtiktak
06/08+sonde_VTtiktakH_3HHtaymoi
06/08-sonde_VTtiktak
06/08+sonde_VTtiktak
06/08+sonde_VTtiktak
06/08-Phuonganhcztiktakbmt1971theman82
06/08+Phuonganhcztheman82bmt1971tiktak
06/08-Phuonganhcztiktakbmt1971theman82
06/08-Phuonganhcztheman82bmt1971tiktak
06/08-Phuonganhcztiktakbmt1971theman82
06/08-Phuonganhcztheman82bmt1971tiktak
06/08+tiktakbmt1971theman82
06/08+bvpnttheman82bmt1971tiktak
06/08+bvpnttiktakbmt1971theman82
06/08+bvpnttiktak
06/06-ThaoEmgauxutiktakvinslo
06/06=ThaoEmvinslotiktakgauxu
06/05-vinslobrianluuHaLuu1tiktak
06/05-tiktakHaLuu1brianluu
06/05-brianluuHaLuu1tiktak
06/04-Zanghohiemacjuliegirltiktakluongsonba
06/04-Zanghohiemacluongsonbatiktakjuliegirl
06/04-Zanghohiemacjuliegirltiktakluongsonba
06/04-tiencongtiktakhien357nigata38
06/04-tiencongnigata38hien357tiktak
06/04-tiencongtiktakhien357nigata38
06/04-tienconghien357tiktak
06/02-kimnguyenOng_gia63tiktak
06/02-xuanthutiktakOng_gia63kimnguyen
06/02+phutaicitykimnguyenOng_gia63tiktak
06/02-phutaicitytiktakOng_gia63haquang
06/02-Thienhientiktakhoaihuu2002
06/02-binhdentiencongtiktak
06/02-binh2009tiktaktiencongbinhden
06/02-binh2009binhdentiencongtiktak
06/02-binh2009tiktaktiencongbinhden
06/02+binh2009tiencongtiktak
06/02-tiktaktrunghuyenplLemgo2019ho_van_hanh
06/02+tiktakho_van_hanhLemgo2019trunghuyenpl
06/02+tiktaktrunghuyenplLemgo2019ho_van_hanh
06/01-tiktakbvpntsonde_VTgauden88
06/01-tiktakgauden88sonde_VTbvpnt
06/01-tiktakbvpntsonde_VTgauden88
06/01-tiktakgauden88sonde_VTbvpnt
06/01-tiktakbvpntsonde_VTgauden88
06/01-tiktakgauden88sonde_VTbvpnt
06/01-Sg2HaLong_DEtiktak
06/01-Sg2tiktakHaLong_DE
06/01+Sg2HaLong_DEkhangnotiktak
06/01+Sg2tiktakkhangnoHaLong_DE
06/01-Sg2tiktak
06/01=nesutiktakkhangnothienan
06/01-thienankhangnotiktak
06/01-tiktakkhangnothienan
06/01-hung_dungthienankhangnotiktak
06/01-hung_dungtiktakkhangnothienan
06/01-hung_dungthienankhangnotiktak
05/31-tiktakVhoangBvuongdinh_tien
05/31-tiktakdinh_tienBvuongVhoang
05/31+tiktakVhoangBvuongdinh_tien
05/31-tiktakdinh_tienBvuongVhoang
05/31-gauxuVienLetiktak
05/31-tiktakVienLegauxu
05/31+Thuy_lungauxutiktak
05/31-tiktakthuhangmrtien1234
05/31-tiktakThienhienthuhangvnvandan
05/31-tiktakvnvandanthuhangThienhien
05/31-tiktakThienhienthuhangvnvandan
05/31-tiktakvnvandanthuhangThienhien
05/31+tiktakThienhienthuhangvnvandan
05/31-tiktakvnvandanthuhangThienhien
05/31+tiktakThienhienthuhangvnvandan
05/31+tiktakvnvandanthuhang
05/31-tiktakthuhangvnvandan
05/31-tiktakvnvandanthuhangHOALINHTHOAI
05/31-cct_03habeoAX1tiktak
05/31+cct_03nghienherointiktakhabeoAX1
05/31-cct_03habeoAX1tiktaknghienheroin
05/31-cct_03nghienherointiktakhabeoAX1
05/31+cct_03habeoAX1tiktaknghienheroin
05/31-cct_03nghienherointiktakhabeoAX1
05/30-vua_bai66phutaicitytiktakhangchuoi
05/30-vua_bai66hangchuoitiktakphutaicity
05/30+vua_bai66phutaicitytiktakhangchuoi
05/30-vua_bai66hangchuoitiktakphutaicity
05/30-vua_bai66phutaicitytiktakhangchuoi
05/30+hangchuoitiktakphutaicity
05/30-haquangphutaicitytiktakhangchuoi
05/30=haquanghangchuoitiktakphutaicity
05/30-haquangphutaicitytiktakhangchuoi
05/30-mrtien1234tiktak
05/30+mrtien1234buomhongtiktak
05/30-mrtien1234tiktakbuomhong
05/30+mrtien1234buomhongtiktak
05/30+mrtien1234tiktakhoacaivangbuomhong
05/30+mrtien1234buomhongtiktak
05/30-mrtien1234tiktakTomTran123buomhong
05/30-mrtien1234buomhongTomTran123tiktak
05/30-hangchuoichickzpimptiktakDuongPham

Ván Phỏm kế tiếp của tiktak...

Vinagames CXQ