Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của long1234

Ngày Thắng Người chơi
09/27-Minhdinhlong1234moitapchoi22CULIE
09/27-MinhdinhCULIEmoitapchoi22long1234
09/27+Minhdinhlong1234moitapchoi22ncongtam
09/27-Minhdinhncongtammoitapchoi22long1234
09/27-Minhdinhlong1234moitapchoi22ncongtam
09/27-Minhdinhncongtammoitapchoi22long1234
09/27+Minhdinhlong1234moitapchoi22ncongtam
09/21-kebenduonglong1234Benbibo
09/21-kebenduongCanhsat_113long1234
09/21-kebenduonglong1234Canhsat_113
09/21-Canhsat_113long1234
09/21-Roselong1234Canhsat_113
09/21-RoseCanhsat_113long1234
09/20-lap001_qa2swlong1234Canhsat_113
09/20-lap001_Canhsat_113long1234
09/20-lap001_Roselong1234Canhsat_113
09/20-lap001_Canhsat_113long1234Rose
09/20-lap001_Roselong1234Canhsat_113
09/20-lap001_Canhsat_113long1234Rose
09/17-phuong647killerbeelong1234nguyen77
09/17-phuong647nguyen77long1234killerbee
09/17=killerbeelong1234nguyen77
09/17-tonnynghia66nguyen77long1234killerbee
09/17+tonnynghia66killerbeelong1234
09/17+ttran58tonnynghia66long1234killerbee
09/17-ttran58killerbeelong1234
09/17-ttran58long1234killerbee
09/17+ttran58killerbeelong1234
09/17-ttran58ninolong1234killerbee
09/17-ttran58killerbeelong1234nino
09/17-ttran58ninolong1234killerbee
09/17-ttran58killerbeelong1234nino
09/17-ttran58ninolong1234killerbee
09/17+ttran58killerbeelong1234nino
09/17+ttran58ninolong1234killerbee
09/16-so_do999chung777long1234BatKhuatvn
09/16-so_do999BatKhuatvnlong1234
09/16-so_do999OngGia63long1234BatKhuatvn
09/16-so_do999BatKhuatvnlong1234OngGia63
09/16+so_do999OngGia63long1234BatKhuatvn
09/16-so_do999BatKhuatvnlong1234OngGia63
09/16-so_do999OngGia63long1234
09/16+CamBotRoyallong1234saigon321
09/16+CamBotRoyalsaigon321long1234
09/16+CamBotRoyalchung777long1234saigon321
09/16-CamBotRoyalsaigon321long1234chung777
09/16-CamBotRoyalchung777long1234saigon321
09/16-CamBotRoyalsaigon321long1234
09/16-CamBotRoyalDimpleboi714long1234saigon321
09/16-CamBotRoyalsaigon321long1234Dimpleboi714
09/16-Dimpleboi714long1234saigon321
09/14-hoaloilong1234Rosesonnguyen906
09/14-hoaloisonnguyen906Roselong1234
Vinagames CXQ