Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của painted_wing

Ngày Thắng Người chơi
11/28-IVIaiDARKSOUL9999richard57painted_wing
11/28-IVIaipainted_wingrichard57DARKSOUL9999
11/28-IVIaiDARKSOUL9999painted_wing
11/28-IVIaipainted_wingDARKSOUL9999
11/28+IVIaiDARKSOUL9999painted_wing
11/28-IVIaipainted_wingDARKSOUL9999
11/28-IVIaiDARKSOUL9999painted_wing
11/28-IVIaipainted_wingDARKSOUL9999
11/28-IVIaiDARKSOUL9999painted_wing
11/28-IVIaipainted_wingDARKSOUL9999
11/28-IVIaiDARKSOUL9999painted_wing
11/28+IVIaipainted_wingGiahuy2023DARKSOUL9999
11/28-IVIaiDARKSOUL9999Giahuy2023painted_wing
11/28-IVIaipainted_wingGiahuy2023DARKSOUL9999
11/28-IVIaiDARKSOUL9999Giahuy2023painted_wing
11/28-IVIaipainted_wingGiahuy2023DARKSOUL9999
11/28-IVIaiDARKSOUL9999Giahuy2023painted_wing
11/28+IVIaipainted_wingGiahuy2023DARKSOUL9999
11/28+IVIaiDARKSOUL9999Giahuy2023painted_wing
11/28+IVIaipainted_wingGiahuy2023DARKSOUL9999
11/28-IVIaiDARKSOUL9999Giahuy2023painted_wing
11/28-IVIaipainted_wingGiahuy2023DARKSOUL9999
11/28+IVIaitalatapainted_wing
11/28-IVIaipainted_wingtalata
11/28-IVIaitalatapainted_wing
11/28-IVIaipainted_wingtalata
11/28-IVIaitalatapainted_wing
11/28-IVIaipainted_wingtalata
11/28-talatapainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28+muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28+muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28-muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28+muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28+muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28-muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28+muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28+muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28-muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28-muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28-muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28-muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28-muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28+muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28+muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingmojitotalata
11/28-muonyeumtalatamojitopainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingtalata
11/28+muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28+muonyeumpainted_wingpro_killertalata
11/28-muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingpro_killertalata
11/28-muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingpro_killertalata
11/28-muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingpro_killertalata
11/28-muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingpro_killertalata
11/28=muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingpro_killertalata
11/28-muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28+muonyeumpainted_wingpro_killertalata
11/28-muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28+muonyeumpainted_wingpro_killertalata
11/28-muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingpro_killertalata
11/28-muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28+muonyeumpainted_wingpro_killertalata
11/28+muonyeumtalatapro_killerpainted_wing
11/28+muonyeumpainted_wingpro_killer
11/28+muonyeumpro_killerpainted_wing
11/28+muonyeumpainted_wingpro_killer
11/28-muonyeumpro_killerpainted_wing
11/28+muonyeumpainted_wingpro_killerT2
11/28+muonyeumT2pro_killerpainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingpro_killerT2
11/28-muonyeumT2pro_killerpainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingpro_killerT2
11/28+muonyeumT2pro_killerpainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingT2
11/28-muonyeumT2emilieppainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingemiliepT2
11/28-muonyeumT2emilieppainted_wing
11/28+muonyeumpainted_wingemiliepT2
11/28-muonyeumT2emilieppainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingemiliepT2
11/28+muonyeumT2emilieppainted_wing
11/28-muonyeumpainted_wingemiliepT2
11/27-painted_wingyoyo68chinitolocoXI_XON_KETUI
11/27-painted_wingXI_XON_KETUIchinitolocoyoyo68

Ván Tiến Lên kế tiếp của painted_wing...

Vinagames CXQ