Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Igor389

Ngày Thắng Người chơi
11/29=Thanhnguyen1gauxuIgor389Khongcanbiet
11/29-DanhchanIgor389NDDnguonvuiso80
11/29-lokelunIgor389nguonvuiso80caothutanh
11/29-lokeluncaothutanhnguonvuiso80Igor389
11/29-lokelunIgor389nguonvuiso80caothutanh
11/29-lokeluncaothutanhnguonvuiso80Igor389
11/29-lokelunIgor389nguonvuiso80caothutanh
11/29+lokeluncaothutanhnguonvuiso80Igor389
11/29-DogphgConginuadauIgor389
11/29-DogphgIgor389Conginuadau
11/29=DogphgConginuadauIgor389
11/29-DogphgIgor389Conginuadau
11/29-DogphgIgor389Conginuadau
11/29-DogphgIgor389
11/29-oppof9DogphgIgor389
11/29+oppof9LinhDortmundIgor389Dogphg
11/29-oppof9DogphgIgor389LinhDortmund
11/29-oppof9LinhDortmundIgor389Dogphg
11/29+oppof9DogphgIgor389LinhDortmund
11/29-oppof9LinhDortmundIgor389Dogphg
11/29=DogphgIgor389LinhDortmund
11/29=LinhDortmundIgor389Dogphg
11/29-tulatuiDogphgIgor389LinhDortmund
11/29-tulatuiLinhDortmundIgor389Dogphg
11/29+tulatuiDogphgIgor389LinhDortmund
11/29+LinhDortmundIgor389Dogphg
11/29+DogphgIgor389LinhDortmund
11/29-hlduongduongLinhDortmundIgor389Dogphg
11/29-hlduongduongDogphgIgor389LinhDortmund
11/29-hlduongduongIgor389Dogphg
11/29-hlduongduongDogphgIgor389
11/29-hlduongduongIgor389Dogphg
11/29-hlduongduongDogphgNgocQuyIgor389
11/29=hlduongduongIgor389NgocQuyDogphg
11/29=hlduongduongDogphgNgocQuyIgor389
11/29-hlduongduongIgor389NgocQuyDogphg
11/29+hlduongduongDogphgNgocQuyIgor389
11/29-hlduongduongIgor389NgocQuyDogphg
11/29+hlduongduongDogphgIgor389
11/27-CX8khoaitayczkhanhtrieuIgor389
11/27-CX8Igor389khanhtrieukhoaitaycz
11/27-CX8khoaitayczkhanhtrieuIgor389
11/27-CX8Igor389khanhtrieukhoaitaycz
11/27-CX8Igor389vinhcaoboikhoaitaycz
11/26-QuybachbibachxaydaIgor389
11/26-QuybachIgor389xaydabibach
11/26-QuybachbibachxaydaIgor389
11/26-QuybachIgor389xaydabibach
11/26+QuybachbibachxaydaIgor389
11/26-QuybachIgor389xaydabibach
11/26+QuybachxaydaIgor389
11/26+QuybachIgor389xayda
11/26-QuybachIgor389xayda
11/26=QuybachIgor389xayda
11/26-QuybachbibongIgor389
11/26-QuybachIgor389MinhHaibibong
11/26+QuybachbibongMinhHaiIgor389
11/26+QuybachIgor389MinhHaibibong
11/26+QuybachbibongMinhHaiIgor389
11/26-QuybachIgor389MinhHaibibong
11/26-QuybachbibongMinhHaiIgor389
11/26-dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26-dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26-dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26=dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26-dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26-dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26+dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26-dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26-dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26-dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26+dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26=dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26-dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26-dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26-dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26+dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26+dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26+dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26+dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26-dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26-dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26-dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26+dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26-dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26+dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26+dng132triConginuadauIgor389tatdien
11/26-dng132tritatdienIgor389Conginuadau
11/26-dng132triKetaoIgor389tatdien
11/26+tatdienIgor389wincom_10
11/26+wincom_10Igor389tatdien
11/26+dangthangtatdienIgor389wincom_10
11/26-dangthangwincom_10Igor389tatdien
11/26-Igor389tuannguyendrawing
11/26+Igor389andynguyentxdrawingtuannguyen
11/26-Igor389tuannguyendrawingandynguyentx
11/26-Igor389andynguyentxdrawingtuannguyen
11/26-Igor389tuannguyendrawingandynguyentx
11/26-Igor389drawingtuannguyen
11/26+Igor389tuannguyen

Ván Phỏm kế tiếp của Igor389...

Vinagames CXQ