Ngôn ngữ

Ván Phỏm của dh51

Ngày Thắng Người chơi
07/25-ngatdienhung_dungdh51caochanchay
07/25-ngatdiencaochanchaydh51hung_dung
07/25+ngatdienhung_dungdh51caochanchay
07/24-drawingthangcuoiPhatloc_6886dh51
07/24-drawingdh51Phatloc_6886thangcuoi
07/24-drawingthangcuoiPhatloc_6886dh51
07/24-drawingdh51Phatloc_6886thangcuoi
07/24-drawingthangcuoidh51
07/24-drawingdh51nguyenthao6thangcuoi
07/23-hoacuc53hoangannetDemChauAudh51
07/23-hoacuc53dh51DemChauAuhoangannet
07/23-hoacuc53hoangannetDemChauAudh51
07/22-nguonvuiso80jasmindh51
07/22+nguonvuiso80dh51jasmin
07/22=nguonvuiso80jasminnigata38dh51
07/22-nguonvuiso80dh51nigata38jasmin
07/22-latdatcaochanchaycaothutanhdh51
07/22-latdatdh51caothutanhcaochanchay
07/22-latdatcaochanchaycaothutanhdh51
07/22-latdatdh51caothutanhnpv
07/22-saoxetdh51tamthoi999Lotritham
07/22-saoxetLotrithamtamthoi999dh51
07/22=saoxetdh51tamthoi999Lotritham
07/22+saoxetLotrithamtamthoi999dh51
07/21-Minhkhaidh51tunavietkieu
07/21=Minhkhaivietkieutunadh51
07/21-Minhkhaidh51tunavietkieu
07/21=Minhkhaivietkieudh51
07/21-Minhkhaidh51mongtayvietkieu
07/21-Minhkhaivietkieumongtaydh51
07/21+Minhkhaidh51mongtayvietkieu
07/21-Minhkhaivietkieumongtaydh51
07/21-Minhkhaidh51mongtayvietkieu
07/21+Minhkhaivietkieumongtaydh51
07/21-Minhkhaidh51mongtayvietkieu
07/21=Minhkhaivietkieumongtaydh51
07/21-quyenxncbdh51
07/21-buomhongdh51quyenxncbhoacuc53
07/21-buomhonghoacuc53quyenxncbdh51
07/21-buomhongdh51quyenxncbhoacuc53
07/21-buomhonghoacuc53quyenxncbdh51
07/20-dh51hongdinh63gauxungatdien
07/20=dh51ngatdiengauxuhongdinh63
07/20-dh51hongdinh63gauxungatdien
07/20-dh51ngatdiengauxuhongdinh63
07/20-dh51hongdinh63gauxungatdien
07/20+dh51ngatdiengauxuhongdinh63
07/19-dh51TttlBagiach_gametiktak
07/19-nhatnamcuong7604mynamdh51
07/19-nhatnamdh51mynamcuong7604
07/19+nhatnamcuong7604mynamdh51
07/19-nhatnamdh51mynamcuong7604
07/19-hhlanXuanHungdh51Tha_Bom
07/19-hhlanTha_Bomdh51XuanHung
07/19-hhlanXuanHungdh51Tha_Bom
07/17-foreveryounghongson123trankhuynhdh51
07/17-foreveryoungdh51trankhuynhhongson123
07/17+foreveryounghongson123trankhuynhdh51
07/17+foreveryoungdh51trankhuynhhongson123
07/17-foreveryounghongson123trankhuynhdh51
07/17+foreveryoungdh51trankhuynhhongson123
07/17-tunahongson123trankhuynhdh51
07/17+tunadh51trankhuynhhongson123
07/17-tunahongson123trankhuynhdh51
07/17-tunadh51trankhuynhhongson123
07/16=caothusjdh51npvnigata38
07/16-tulatuidh51
07/16-tulatuiTomTran123dh51
07/16=dh51hoa_vu_chipast
07/16-Kingcrabs5phamtho09dh51zzzz19991
07/16-Kingcrabs5zzzz19991dh51phamtho09
07/16-Kingcrabs5phamtho09dh51zzzz19991
07/15-cogaixinhhongngoc1996thienandh51
07/15+cogaixinhdh51thienanhongngoc1996
07/15-cogaixinhhongngoc1996thienandh51
07/15-cogaixinhdh51thienanhongngoc1996
07/15-cogaixinhhongngoc1996thienandh51
07/15+cogaixinhdh51thienanhongngoc1996
07/15+cogaixinhhongngoc1996dh51
07/15-Jacklienvuthangcuoidh51
07/15-Jackdh51thangcuoilienvu
07/15-Jacklienvuthangcuoidh51
07/14-rocketmanthangcuoidh51minhhuyen149
07/14-rocketmanminhhuyen149dh51thangcuoi
07/14-rocketmanthangcuoidh51minhhuyen149
07/14-rocketmanminhhuyen149dh51thangcuoi
07/14-rocketmanthangcuoidh51minhhuyen149
07/14+rocketmanminhhuyen149dh51thangcuoi
07/13=dh51Quybachkhangno
07/13+Rang1khangnoQuybachdh51
07/12-foreveryoungdh51hongdinh63past
07/12-foreveryoungpasthongdinh63dh51
07/12-foreveryoungdh51hongdinh63past
07/12=foreveryoungpasthongdinh63dh51
07/12-mongtaydh51pasttiencong
07/12-mongtaytiencongpastdh51
07/12-mongtaydh51pasttiencong
07/12+mongtaytiencongpastdh51
07/12-mongtaydh51pasttiencong
07/12-capucinoLotrithamdh51tuango270

Ván Phỏm kế tiếp của dh51...

Vinagames CXQ