Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của dinosaur_rex

Ngày Thắng Người chơi
07/14-hoa58dinosaur_rexNhungUSAchristina_k
07/14-hoa58christina_kNhungUSAdinosaur_rex
07/14+hoa58dinosaur_rexNhungUSAchristina_k
07/14-hoa58christina_kNhungUSAdinosaur_rex
07/14-hoa58dinosaur_rexNhungUSAchristina_k
07/14-hoamattroichristina_kNhungUSAdinosaur_rex
07/14-hoamattroidinosaur_rexNhungUSAchristina_k
07/14-hoamattroichristina_kNhungUSAdinosaur_rex
07/14-hoamattroidinosaur_rexNhungUSAchristina_k
07/14-hoamattroichristina_kNhungUSAdinosaur_rex
07/14-hoamattroidinosaur_rexNhungUSADarienLuu
07/14+hoamattroiDarienLuuNhungUSAdinosaur_rex
07/14=hoamattroidinosaur_rexNhungUSADarienLuu
07/14+hoamattroiDarienLuuNhungUSAdinosaur_rex
07/14-hoamattroidinosaur_rexNhungUSADarienLuu
07/14+hoamattroiDarienLuuNhungUSAdinosaur_rex
07/14+hoamattroidinosaur_rexNhungUSADarienLuu
07/14-hoamattroiDarienLuuNhungUSAdinosaur_rex
07/14-hoamattroidinosaur_rexNhungUSADarienLuu
07/14-dinosaur_rextamthoi999KoiBettaPhamLai
07/14-dinosaur_rexPhamLaiKoiBettatamthoi999
07/14=dinosaur_rextamthoi999toi_nguoiHPPhamLai
07/14+dinosaur_rexPhamLaitoi_nguoiHPtamthoi999
07/14+dinosaur_rextamthoi999toi_nguoiHPbacbanLA
07/14-dinosaur_rexbacbanLAtoi_nguoiHPtamthoi999
07/14-dinosaur_rextamthoi999toi_nguoiHPbacbanLA
07/14+dinosaur_rexbacbanLAtamthoi999
07/14+dinosaur_rexbacbanLA
07/14+binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14-binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14-binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14-binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14-binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14+binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14+binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14-binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14-binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14-binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14-binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14+binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/14+binhminh3704dinosaur_rextamthoi999baby_girlmax
07/14+binhminh3704baby_girlmaxtamthoi999dinosaur_rex
07/12-thanhxa43dinosaur_rexx_mineak74
07/12-thanhxa43ak74x_minedinosaur_rex
07/12-minh_62Tran_1983dinosaur_rexChi5
07/12+minh_62Chi5dinosaur_rexTran_1983
07/12-minh_62Tran_1983dinosaur_rexChi5
07/12-minh_62Chi5dinosaur_rexTran_1983
07/12-minh_62Tran_1983dinosaur_rexChi5
07/12+minh_62Chi5dinosaur_rexTran_1983
07/12-minh_62Tran_1983dinosaur_rexChi5
07/12-minh_62Chi5dinosaur_rexTran_1983
07/12-tnk72sandifinestdinosaur_rexcongminh8
07/12-tnk72congminh8dinosaur_rexsandifinest
07/12+tnk72sandifinestdinosaur_rexcongminh8
07/11-dinosaur_rexLinda98nguahoang69thanhxa43
07/11-dinosaur_rexthanhxa43nguahoang69Linda98
07/11-chuotcon_008StoneManUSAdinosaur_rexNoble3
07/11+chuotcon_008Noble3dinosaur_rexStoneManUSA
07/11+chuotcon_008StoneManUSAdinosaur_rexNoble3
07/11-chuotcon_008Noble3dinosaur_rexStoneManUSA
07/11-chuotcon_008StoneManUSAdinosaur_rexNoble3
07/11-chuotcon_008Noble3dinosaur_rexStoneManUSA
07/10+chuotcon_008StoneManUSAdinosaur_rex
07/10+chuotcon_008Palmbeachdinosaur_rexStoneManUSA
07/10-chuotcon_008StoneManUSAdinosaur_rexPalmbeach
07/10-chuotcon_008Palmbeachdinosaur_rexStoneManUSA
07/09-dinosaur_rexhongngoc999chaydidau
07/09-dinosaur_rexhongngoc999
07/09+dinosaur_rexhongngoc999
07/09-dinosaur_rexhongngoc999
07/09=lzngdinosaur_rex
07/09=lzngdinosaur_rex
07/09-x_minedinosaur_rexuttv123
07/09-uttv123dinosaur_rexx_mine
07/09-cuoptinhx_minedinosaur_rexuttv123
07/09+cuoptinhuttv123dinosaur_rexx_mine
07/09+cuoptinhx_minedinosaur_rexuttv123
07/09-cuoptinhuttv123dinosaur_rexx_mine
07/09-cuoptinhx_minedinosaur_rexuttv123
07/04-wwedinosaur_rexdolby2629uttv123
07/04-thanhxa43NhungUSAmichaeldinosaur_rex
07/04-thanhxa43dinosaur_rexmichaelNhungUSA
07/04-thanhxa43NhungUSAmichaeldinosaur_rex
07/04-thanhxa43dinosaur_rexmichaelNhungUSA
07/04-thanhxa43NhungUSAmichaeldinosaur_rex
07/04-thanhxa43dinosaur_rexmichaelNhungUSA
07/03-thanhxa43NhungUSAmichaeldinosaur_rex
07/03+thanhxa43dinosaur_rexmichael
07/03-thanhxa43DarienLuumichaeldinosaur_rex

Ván Tiến Lên kế tiếp của dinosaur_rex...

Vinagames CXQ