Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của goldengate

Ngày Thắng Người chơi
06/10-CamapmapphongegoldengateYAHOO2009
06/10-CamapmapYAHOO2009goldengatephonge
06/10-CamapmapphongegoldengateYAHOO2009
06/10-CamapmapYAHOO2009goldengatephonge
06/10-phongegoldengateYAHOO2009
06/10+YAHOO2009goldengatephonge
06/10+MOTNGAYVUI99phongegoldengateYAHOO2009
06/10+MOTNGAYVUI99YAHOO2009goldengatephonge
06/10-MOTNGAYVUI99phongegoldengateYAHOO2009
06/10-MOTNGAYVUI99YAHOO2009goldengatephonge
06/10-MOTNGAYVUI99phongegoldengateYAHOO2009
06/10-MOTNGAYVUI99YAHOO2009goldengatephonge
06/10-MOTNGAYVUI99phongegoldengateYAHOO2009
06/10-Chi5YAHOO2009goldengatephonge
06/10-goldengateQueenDiamonDAnhDungLecuvy
06/10-goldengatecuvyAnhDungLeQueenDiamonD
06/10-goldengateQueenDiamonDAnhDungLecuvy
06/10+goldengatecuvyAnhDungLe
06/10+goldengateAnhDungLecuvy
06/10-goldengatecuvyAnhDungLesandifinest
06/10-goldengatesandifinestAnhDungLecuvy
06/10+goldengatecuvyAnhDungLe
06/10+goldengateAnhDungLecuvy
06/10-goldengatecuvyAnhDungLe
06/10+goldengateCogaiechongAnhDungLecuvy
06/10-goldengatecuvyAnhDungLeCogaiechong
06/10+goldengateCogaiechongAnhDungLecuvy
06/10-goldengatecuvyAnhDungLeCogaiechong
06/05-goldengateKiepAnChoiCogaiechong
06/05-goldengateCogaiechongKiepAnChoi
06/05-goldengateKiepAnChoiCogaiechong
06/05-goldengateKiepAnChoi
06/05+goldengateKiepAnChoi
06/05+goldengateKiepAnChoi
06/05+goldengateTintin8626anhngoc15longhong
06/05+goldengatelonghonganhngoc15Tintin8626
06/05-NguyenK_67Vito1979dunghoivisaogoldengate
06/05-NguyenK_67goldengatedunghoivisaoVito1979
06/05+NguyenK_67Vito1979dunghoivisaogoldengate
06/05+NguyenK_67goldengatedunghoivisaoVito1979
06/05+NguyenK_67Vito1979dunghoivisaogoldengate
06/04-goldengatelambada999SunshineLinda98
06/04-goldengateLinda98Sunshinelambada999
06/04-goldengatelambada999SunshineLinda98
06/04-goldengateLinda98Sunshinelambada999
06/04+goldengatelambada999SunshineLinda98
06/04+goldengateSunshinelambada999
06/04-goldengatelambada999Sunshine
06/04-goldengateDariusSeaSunshinelambada999
06/04-goldengatelambada999SunshineDariusSea
06/04+goldengateDariusSeaSunshinelambada999
06/04-goldengatelambada999SunshineDariusSea
06/04+goldengatelambada999
Vinagames CXQ