Ngôn ngữ

Ván Phỏm của hung_dung

Ngày Thắng Người chơi
09/27-dh51ngocvanhung_dungoppof9
09/27-dh51oppof9hung_dungngocvan
09/27-ngocvanhung_dungoppof9
09/27+oppof9hung_dungngocvan
09/27-maingocvanhung_dungoppof9
09/27-binh2009gauxukhanhtrieuhung_dung
09/27-binh2009hung_dungkhanhtrieugauxu
09/27-binh2009gauxukhanhtrieuhung_dung
09/27-binh2009hung_dungkhanhtrieugauxu
09/27+binh2009gauxukhanhtrieuhung_dung
09/27+binh2009hung_dungkhanhtrieugauxu
09/27+binh2009gauxukhanhtrieuhung_dung
09/27+binh2009hung_dungkhanhtrieugauxu
09/27-Datdehung_dungWongPhlegmatikos
09/27+DatdePhlegmatikosWonghung_dung
09/27-Datdehung_dungWongPhlegmatikos
09/27-DatdePhlegmatikosWonghung_dung
09/27-Datdehung_dungWongPhlegmatikos
09/27-DatdePhlegmatikosWonghung_dung
09/27+Datdehung_dungWongPhlegmatikos
09/27+DatdePhlegmatikosWonghung_dung
09/27-TANPHUKetaohung_dung
09/27-TANPHUxekhongphanhhung_dungKetao
09/26-khangnohay_doi_day_hung_dung
09/26-khangnohung_dunghay_doi_day_caochanchay
09/26-khangnocaochanchayhay_doi_day_hung_dung
09/26-khangnohung_dunghay_doi_day_caochanchay
09/26-khangnocaochanchayhay_doi_day_hung_dung
09/26+khangnohung_dunghay_doi_day_caochanchay
09/26-khangnocaochanchayhay_doi_day_hung_dung
09/26-khangnohung_dunghay_doi_day_caochanchay
09/26+khangnocaochanchayhay_doi_day_hung_dung
09/26+khangnohung_dunghay_doi_day_caochanchay
09/26=lasannigata38Bobuucuonghung_dung
09/26-lasanhung_dungBobuucuongnigata38
09/26-lasannigata38Bobuucuonghung_dung
09/26-lasanhung_dungBobuucuongnigata38
09/26-lasannigata38Bobuucuonghung_dung
09/26-lasanhung_dungBobuucuongnigata38
09/26+lasannigata38Bobuucuonghung_dung
09/26-lasanhung_dungBobuucuongnigata38
09/26-lasannigata38Bobuucuonghung_dung
09/26-lasanhung_dungBobuucuongnigata38
09/26-lasannigata38Bobuucuonghung_dung
09/26-Brayhung_dungkhangnovs2030
09/26-Brayvs2030khangnohung_dung
09/26-Brayhung_dungkhangnovs2030
09/26+CuTy1990hung_dunglinhhn
09/25+CuTy1990linhhncocoonhung_dung
09/25+CuTy1990hung_dungcocoonlinhhn
09/25-CuTy1990linhhncocoonhung_dung
09/25-CuTy1990hung_dungcocoonlinhhn
09/25+NiceMonkeyhung_dungmaihuong70theman82
09/25+NiceMonkeytheman82maihuong70hung_dung
09/25+NiceMonkeyhung_dungmaihuong70theman82
09/25+NiceMonkeytheman82maihuong70hung_dung
09/25-NiceMonkeyhung_dungmaihuong70theman82
09/25-NiceMonkeytheman82maihuong70hung_dung
09/25-NiceMonkeyhung_dungmaihuong70theman82
09/25+NiceMonkeytheman82maihuong70hung_dung
09/25-NiceMonkeyhung_dungmaihuong70theman82
09/25-NiceMonkeytheman82maihuong70hung_dung
09/25+NiceMonkeyhung_dungmaihuong70theman82
09/25+NiceMonkeytheman82hung_dung
09/25+NiceMonkeyhung_dungtheman82
09/25-NiceMonkeytheman82knashyehung_dung
09/25-NiceMonkeyhung_dungtheman82
09/25+theman82knashyehung_dung
09/25-BetGame247hung_dunganhiuemnhiuhay_doi_day_
09/25+BetGame247hay_doi_day_anhiuemnhiuhung_dung
09/25+BetGame247hung_dungLatMa91hay_doi_day_
09/25-hung_dunga58LatMa91hay_doi_day_
09/25+hung_dunghay_doi_day_LatMa91a58
09/25+hung_dunga58LatMa91hay_doi_day_
09/25-hung_dunghay_doi_day_LatMa91a58
09/25-hung_dunga58LatMa91hay_doi_day_
09/25=hung_dunghay_doi_day_LatMa91a58
09/25-hung_dunga58LatMa91hay_doi_day_
09/25+hung_dunghay_doi_day_LatMa91a58
09/25+hung_dungLatMa91hay_doi_day_
09/25-hung_dunghay_doi_day_LatMa91VNAF
09/25+hung_dungVNAFLatMa91hay_doi_day_
09/25+hung_dunghay_doi_day_LatMa91VNAF
09/25-hung_dungVNAFLatMa91hay_doi_day_
09/25+hung_dunghay_doi_day_LatMa91VNAF
09/25-hung_dungVNAFLatMa91hay_doi_day_
09/25-hung_dunghay_doi_day_LatMa91VNAF
09/25=hung_dungVNAFLatMa91hay_doi_day_
09/25+hung_dunghay_doi_day_VNAF
09/25+son_namhung_dungchinhtchcChenRuouQue
09/25-Ong_gia63Hung1973hung_dungGauden22
09/25+Ong_gia63Gauden22hung_dungHung1973
09/25-Ong_gia63Hung1973hung_dungGauden22
09/25-Ong_gia63Gauden22hung_dungHung1973
09/24-hung_dungngocvanComelkhoaichau
09/24-hung_dungkhoaichauComelngocvan
09/24-hung_dungngocvanComelkhoaichau
09/24-hung_dungkhoaichauComelngocvan
09/24=hung_dungngocvanComelkhoaichau
09/24-hung_dungkhoaichauComelngocvan

Ván Phỏm kế tiếp của hung_dung...

Vinagames CXQ