Ngôn ngữ

Ván Phỏm của hung_dung

Ngày Thắng Người chơi
03/28+mucdongGaubong_70hung_dung
03/28-dieplminhhauhung_dungGaubong_70mucdong
03/28-dieplminhhaumucdongGaubong_70hung_dung
03/28-dieplminhhauhung_dungGaubong_70mucdong
03/28+dieplminhhaumucdongGaubong_70hung_dung
03/28-dieplminhhauhung_dungGaubong_70mucdong
03/28+dieplminhhaumucdongGaubong_70hung_dung
03/28+dieplminhhauhung_dungGaubong_70mucdong
03/28=dieplminhhaumucdongGaubong_70hung_dung
03/28-dieplminhhauhung_dungGaubong_70mucdong
03/28-dieplminhhaumucdongGaubong_70hung_dung
03/28-dieplminhhauhung_dungGaubong_70mucdong
03/28+dieplminhhaumucdongGaubong_70hung_dung
03/28+dieplminhhauhung_dungGaubong_70mucdong
03/28-mucdongGaubong_70hung_dung
03/28-gauxuhung_dungGaubong_70mucdong
03/28-gauxumucdongGaubong_70hung_dung
03/28+gauxuhung_dungGaubong_70mucdong
03/28-gauxumucdongGaubong_70hung_dung
03/28-gauxuhung_dungGaubong_70mucdong
03/28-gauxuSeriodja71Gaubong_70hung_dung
03/28+gauxuhung_dungGaubong_70Seriodja71
03/28=gauxuSeriodja71Gaubong_70hung_dung
03/28-gauxuhung_dungGaubong_70Seriodja71
03/28-gauxuSeriodja71Gaubong_70hung_dung
03/28+thachphucxuansonhung_dungGau_ny
03/28-thanhhongThienhienhung_dungbien_vang08
03/28-thanhhongbien_vang08hung_dungThienhien
03/28-thanhhongThienhienhung_dungbien_vang08
03/28-thanhhongbien_vang08hung_dungThienhien
03/28+thanhhongThienhienhung_dungbien_vang08
03/28-thanhhongbien_vang08hung_dungThienhien
03/28-thanhhongThienhienhung_dungbien_vang08
03/28+thanhhongbien_vang08hung_dungThienhien
03/28+thanhhongThienhienhung_dungbien_vang08
03/28+thanhhongbien_vang08hung_dungThienhien
03/28+thanhhongThienhienhung_dungbien_vang08
03/28+thanhhongbien_vang08hung_dungThienhien
03/27=hung_dungkhanhkcs2007
03/27+tianhMrVan123khanhkcs2007hung_dung
03/27-tianhhung_dungkhanhkcs2007MrVan123
03/27-tianhMrVan123khanhkcs2007hung_dung
03/27-the_kid96khanhkcs2007hung_dungmegiavn
03/27-the_kid96megiavnhung_dungkhanhkcs2007
03/27-the_kid96khanhkcs2007hung_dungmegiavn
03/27-the_kid96megiavnhung_dung
03/27-the_kid96Vanquanhung_dungmegiavn
03/27+the_kid96megiavnhung_dungVanquan
03/27+the_kid96Vanquanhung_dungmegiavn
03/27+the_kid96megiavnhung_dungVanquan
03/27-the_kid96hung_dungmegiavn
03/27-leo1965hung_dungVNAFVanvan
03/27-leo1965VanvanVNAFhung_dung
03/27-leo1965hung_dungVNAFVanvan
03/27-leo1965VanvanVNAFhung_dung
03/27-leo1965hung_dungVNAFVanvan
03/27-leo1965VanvanVNAFhung_dung
03/27+leo1965hung_dungVNAFVanvan
03/27-hung_dungnghienheroinTomTran123
03/27-hung_dungtheman82nghienheroin
03/27-hung_dungnghienherointheman82
03/27-hung_dungchien718theman82nghienheroin
03/26=vietlottthung_dungBagiach_game
03/26-Seriodja71Bagiach_gamehung_dungvietlottt
03/26-Seriodja71hung_dungBagiach_game
03/26-Seriodja71Bagiach_gamehung_dungtiktak
03/26+Seriodja71tiktakhung_dungBagiach_game
03/26+Seriodja71Bagiach_gamehung_dungtiktak
03/26-Seriodja71tiktakhung_dungBagiach_game
03/26-Seriodja71Bagiach_gamehung_dung
03/26-Seriodja71chickzpimphung_dungBagiach_game
03/26-Seriodja71Bagiach_gamehung_dungchickzpimp
03/26+Seriodja71chickzpimphung_dungBagiach_game
03/26-Seriodja71Bagiach_gamehung_dungchickzpimp
03/26-Seriodja71chickzpimphung_dungBagiach_game
03/26+Seriodja71Bagiach_gamehung_dungchickzpimp
03/26-Seriodja71hung_dungBagiach_game
03/26-latdatanh_oi_em_nehung_dunghangchuoi
03/26-latdathangchuoihung_dunganh_oi_em_ne
03/26-thaoem_95brianluuhung_dung
03/26-thaoem_95hung_dungbrianluu
03/26-thaoem_95brianluuhung_dung
03/26-thaoem_95hung_dungbrianluu
03/26-thaoem_95brianluuhung_dung
03/26+thaoem_95hung_dungbrianluu
03/25-phamnhadoicoluuMrVan123hung_dung
03/25+hung_dungMrVan123doicoluu
03/25-TXuanGioidoicoluuMrVan123hung_dung
03/25-TXuanGioihung_dungMrVan123the_kid96
03/25+TXuanGioithe_kid96MrVan123hung_dung
03/25+TXuanGioihung_dungMrVan123the_kid96
03/25+TXuanGioithe_kid96MrVan123hung_dung
03/25-TXuanGioihung_dungMrVan123the_kid96
03/25+TXuanGioithe_kid96MrVan123hung_dung
03/25+TXuanGioihung_dungMrVan123the_kid96
03/25-lasanBetGame247hung_dungvietlottt
03/25-lasanvietlottthung_dungBetGame247
03/25+andynguyentxVanTheNguyenxuansonhung_dung
03/25-andynguyentxhung_dungxuansonVanTheNguyen
03/25=andynguyentxxuansonhung_dung

Ván Phỏm kế tiếp của hung_dung...

Vinagames CXQ